logotyp
Položek: 1-15 z celkem: 246   začátekzačátekna poslední stranu  

Aktuality

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
Pondělí 14. 6. 2021 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny A - K.
Středa 16. 6. 2021 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny L - Ž.
Rodiče na této schůzce obdrží informace k nástupu dětí do 1. třídy, informace ke školní družině a ke stravování ve školní jídelně. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny.
Těšíme se na Vás.

Bezpečný přístup k budově školy

Vážení rodiče,
ulice V Kratinách je mezi ulicemi Budyšínská a Spořická součástí staveniště a v tomto úseku platí zákaz vjezdu všech vozidel a zákaz vstupu chodců na komunikaci.
Nevjíždějte do prostoru staveniště, ohrožujete bezpečnost svých dětí!
Přístup chodců k budově školy je umožněn po chodníku a po dočasném přechodu ulice V Kratinách proti vstupu do budovy.

Vyhlášení voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy

Ředitelka Základní školy Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, vyhlašuje v souladu s ustanovením §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění volby do školské rady.
Volby proběhnou v termínu od 24. 5. 2021 do 31. 5. 2021 formou online hlasování v elektronickém systému Bakaláři.
Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků se provádí formou ankety.
Za každého žáka může volit jeden zákonný zástupce (1 žák = 1 hlas).

Evidence kandidátů proběhla do 26. 10. 2020.
Kandidátní listina je zveřejněna na budově školy a na webových stránkách školy.

Dále ustanovuji přípravný výbor (volební orgán) pro volby do školské rady v tomto složení:
předsedkyně: Monika Jiroušková
členové: Mgr. Radka Cvejnová, prom. ped. Martin Cutych

Organizace výuky od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 se ve škole umožňuje osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Od tohoto data se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Ve školních družinách a školních klubech dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu. Také se ruší povinnost homogenních oddělení a skupin.
Testování bude pro všechny žáky probíhat 1x týdně - v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.
Rozvrh na příští týden je pro všechny třídy zveřejněn v Bakalářích.
Všem strávníků byly přihlášeny obědy. Pokud nemá strávník o oběd zájem, musí jej odhlásit dva dny předem. Balené obědy již nebudou vydávány.

Organizace výuky - týden od 10. 5. 2021

Prezenční výuka ve škole dle rozvrhu v Bakalářích: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B.
Žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí (případně 1. den po návratu do školy), žáci 2. stupně se testují v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu.
Všichni žáci, pro které platí v příštím týdnu prezenční výuka a kteří se stravují ve školní jídelně, mají přihlášené obědy. Obědy lze odhlásit do pátku 7. 5. do 9 hodin.
V pátek 14. 5. proběhne fotografování tříd, které mají prezenční výuku.
Ostatní třídy se budou fotografovat v pátek 21. 5. během prezenční výuky.

Distanční výuka dle rozvrhu v Bakalářích: 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. tříd je zveřejněn v příloze - viz níže. Uchazeči jsou zveřejněni pod kódem, který byl vygenerován při online registraci.
O žádostech, které jsou v řízení, bude rozhodnuto po dodání všech potřebných podkladů.

Pokud epidemiologická situace dovolí a bude povoleno konat shromáždění za přítomnosti více účastníků, třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve dvou termínech - v pondělí 14. 6. a ve středu 16. 6. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny.
Bližší informace obdrží rodiče zapsaných dětí emailem.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Návrat 2. stupně do škol

Vláda ČR schválila návrat žáků 2. stupně do škol. Od pondělí 3. 5. bude probíhat prezenční výuka rotačním způsobem.
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 6. a 8. třídy, pro 7. a 9. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 7. a 9. třídy, pro 6. a 8. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
Rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích v průběhu pátku 30. 4.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku při zachování homogenity tříd. Žáci si přinesou na hodiny TV sportovní oblečení. V hodinách TV platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest.
Všem strávníkům ze 6. a 8. tříd bude v pátečních ranních hodinách přihlášen oběd na příští týden.
Odhlásit jej bude možné v pátek do 9 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- od pondělí 26. 4. probíhá testování testy Singclean - viz video
- žáci se budou testovat sami, jde o neinvazivní antigenní formu testování;
- žáci, kteří se testují sami bez přítomnosti zákonného zástupce, se testují ve třídě v průběhu 1. vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem vyučujícího
- žáci 2. a 3. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v prostoru šatny (současná výdejna školního stravování); testy v šatně vydává školník a žák s negativním testem odchází do třídy
- žáci 1. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v učebně paralelní třídy v pavilonu
- všichni přítomní mají po celou dobu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný provádí samoodběr
– každý žák, jemuž vyjde test pozitivní, bude ihned umístěn mimo ostatní žáky, obdrží potvrzení o pozitivním testování a rodiče si jej musí bezodkladně vyzvednout a řešit s lékařem další postup;
– pokud bude žák pozitivně testován v pondělí – ostatní žáci i pedagog pokračují ve výuce;
– pokud bude žák pozitivně testován ve  čtvrtek – odcházejí domů žáci celé třídy a čekají na rozhodnutí hygieniků – zda se další dny mohou vrátit nebo zůstanou v karanténě;

Povinnost testování se nevztahuje na osoby:
-
které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní (přesné datum onemocnění vč. potvrzení z laboratoře či od lékaře je nutné doložit prostřednictvím emailu nebo systému Bakaláři třídnímu učiteli)
- které doloží negativní výsledek Ag nebo PCR testu, který není starší 48 hodin
- které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (certifikát předloží vedení školy)

Instruktážní video ke zhlédnutí:

Instruktážní video

Informace k testování žáků - GDPR

Informační memorandum pro zákonné zástupce žákůInformační memorandum pro zákonné zástupce žáků

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19
Uchazeč musí před zkouškou předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování žáků má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají (termíny testování jsou uvedeny v příloze tohoto článku). Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a obsahuje identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
Termíny testování:
9. třídy - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 15 hodin
5. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina
7. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina při prezenční výuce (při distanční výuce 13 - 15)
5., 7. i 9. třídy - náhradní termín přijímacích zkoušek - čtvrtek 27. 5. 2021 od 13 do 15 hodin
Žáci mohou k testování také využít registrovaného odběrového místa, které vydá potvrzení o negativním výsledku testu.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
- dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
- certifikátem o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace dávky)
Podrobné informace jsou uvedeny v materiálech MŠMT – viz přílohy


Položek: 1-15 z celkem: 246   začátekzačátekna poslední stranu  

AKTUALITY

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteč...

Bezpečný přístup k budově školy

Vážení rodiče,ulice V Kratinách je mezi ulicemi Budyšínská a Spořická součástí staveniště a v tomto úseku platí

Vyhlášení voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy

Ředitelka Základní školy Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, vyhlašuje v souladu s ustanov...

Tvoření dětí z ŠD

clanek
I přes nutná opatření MŠMT děti ze ŠD moc rády kreslí, malují a tvoří. Zde jsou některé ukázky.

Organizace výuky od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 se ve škole umožňuje osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně bez rotace. O...

Organizace výuky - týden od 10. 5. 2021

Prezenční výuka ve škole dle rozvrhu v Bakalářích: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B.Žáci...

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. tříd je zveřejněn v příloze - viz níže. Uchazeči jsou zveřejněni pod kódem, který byl vygenerován ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy