logotyp

Informace o docházce žáků 1. stupně a přihlášení k docházce od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně základní školy. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, vychází ze ŠVP školní družiny.
Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit jsou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření, a zároveň jsou přizpůsobeny složení konkrétní školní skupiny.
Ranní družina není poskytována. Úplata za školní družinu se nehradí.
Vzhledem k tomu, že někteří pedagogičtí pracovníci patří k rizikové skupině vymezené Ministerstvem zdravotnictví ČR, nemusí školní skupinu vést třídní učitel ani vychovatelka školní družiny, která s dětmi pracovala v tomto školním roce.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 prostřednictvím systému Bakaláři – viz ANKETY.
Anketu vyplní pouze zákonní zástupci, kteří své dítě přihlašují k docházce do školy.
Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádosti zákonných zástupců podle kritérií, která jsou předem stanovena – viz příloha.

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:
1. Povinnost potvrdit čestné prohlášení a seznámení:
Zákonný zástupce současně s přihlášením dítěte k docházce potvrzuje:
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a
- seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Přihlášení k docházce, čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami provádí zákonný zástupce prostřednictvím systému BAKALÁŘI – viz ankety.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepotvrdí, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Anketu vyplní pouze zákonní zástupci, kteří své dítě přihlašují k docházce do školy.


2. Provozní doba školy:
Provozní doba školy je stanovena od 7:30 hodin do 16:00 hodin.
Pro žáky 1. – 3. ročníku probíhá dopolední část vzdělávání dle stanoveného časového rozvrhu, odpolední část – zájmové vzdělávání - probíhá do 16 hodin.
Pro žáky 4. – 5. ročníku probíhá dopolední část vzdělávání dle stanoveného časového rozvrhu, odpolední část – zájmové vzdělávání - vzhledem k personálním možnostem školy neprobíhá.
Časový rozvrh včetně začátku dopolední části vzdělávání bude upřesněn jednotlivým skupinám před nástupem do školy.

3. Provoz školy a hygienická opatření:
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je stanoven předem a je po celou dobu neměnný. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
Ve třídě sedí vždy jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry (nejméně 1,5 metru).
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Poskytování školního stravování formou školního stravování – oběda bude zahájeno od pondělí 25. 5. 2020.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

4. Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:
Při cestě do školy a ze školy  a při pohybu před školou se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Žáci přicházejí do školy průběžně dle časového rozvrhu jednotlivých skupin a plynule se přesouvají do jednotlivých učeben přidělených dle skupin.
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

ROUŠKY I VE TŘÍDÁCH

Od pátku 18. 9. 2020 platí mimořádné opatření, které stanovuje povinnost nosit ve všech prostorách školy roušky....

Používání cookies na tomto webu

Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do počítačů nebo zaříz...

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. 9. 2020

Schůzky se zúčastnili: Paní ředitelka Chaloupecká, paní Vecková, Jiříková, Kalátová, Černá, Červenková, Golasov...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

clanek
Recitační soutěžní přehlídka Come and Show má za sebou již třináct ročníků, během nichž si tato akce našla mnoho příz...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

clanek
Recitační soutěžní přehlídka Come and Show má za sebou již třináct ročníků, během nichž si tato akce našla mnoho příz...

Kroužky školního klubu

Kroužky školního klubu začínají v týdnu od 21. 9. 2020. Otevřeny budou ty kroužky, do kterých se přihlá...

Plán práce na školní rok 2020/2021

I. Všeobecná ustanoveníStatutárním představitelem školy je ř...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy