logotyp

Provozní řád ŠJ

Školní jídelna - výdejna:
vedoucí ŠJ:                  Marcela Dobišová
telefon:                        604748525
e- mail:                         jidelna@zschabry.cz
vedoucí kuchař/ka:        Antonín Kňourek

1) Úvodní ustanovení

Provoz ŠJ se řídí:

 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
 • Je dodržován HACCP.
 • ŠJ zajišťuje stravování žáků a závodní stravování vlastních zaměstnanců školy.
 • Závodní stravování nepodléhárežimu placení DPH.
 • Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny, jí je bezprostředně podřízena vedoucí kuchařka.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

2) Organizace školního stravování

 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování při nadepsané škole.
 • Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 bude z důvodu rekonstrukce školní jídelny fungovat pouze výdejna jídla, které bude dováženo ze ZŠ Praha 8, Libčická a z BB Dobré jídlo z Vodochod.
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin, plnění výživových norem musí být zajištěno.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ZŠ Praha 8, Libčická
 • Při podávání oběda mají žáci zajištěný pitný režim.
 • Vyvěšení jídelního lístku viz níže.
 • ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách provizorní výdejny
 • Do jídlonosičů se jídlo vydává pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance školy.
 • Výdej obědů:                                  11:30 – 14:00 hodin
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ:               7:00 – 14:00 hodin

3) Výše stravného

 • Výše platby za stravování je pro období školní rok 2020 - 2021 stanovena následovně:
  • žáci ve věku   6 – 10 let:           29,- Kč/den
  • žáci ve věku 11 – 14 let:           31,- Kč/den
  • žáci ve věku 15 a více let:         33,- Kč/den
 • Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

 4) Placení stravného

 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
 • Strávník má nárok na oběd jen, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
 • Placení stravného lze provádět:
 1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu  19- 213498359/0800, KS 308, VS je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
 • pro žáky ve věku 7 – 10 let     700,- Kč
 • pro žáky ve věku 11 – 14 let    750,- Kč
 • pro žáky ve věku 15 a více let 800,- Kč
         2. formou sporožira – inkasa z účtu, podmínky je nutné předem domluvit s vedoucí ŠJ Marcelou Dobišovou.    Stravné je strháváno v různé výši podle aktuální výše konta žáka. VS stejný jako v bodu 1.

Poznámka k platbám: Při platbě složenkou (složenku vyzvednout na poště, škola již složenky nevydává), přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je žák v systému školní jídelny uložen.

Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.

5) Přihlášky ke stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) před zahájením prvního ročníku vyplněním přihlášky ke stravování. Zletilí strávníci se přihlašují sami.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
 • První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
 • Školní stravování je zabezpečeno bezstravenkovým systémem s čipy.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
 • Strávník si při přihlášení zakoupí u hospodářky školy stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
 • Čip slouží k výběru jídla, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
 • Při ukončení docházky ke školnímu stravování žák magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
 • Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu ve výjimečných případech vedoucí ŠJ vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený.

 6) Objednávky obědů

 • Oběd má strávník přihlášen automaticky.
 • Změna je potřeba nahlásit 2 dny předem do 14 hodin

7) Odhlašování stravy

V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit dle níže uvedených pokynů.
Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů:

 •    osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školy
 •    přes webové rozhraní
 •    e – mailem na adrese: jidelna@zschabry.cz     
 •    telefonicky na čísle 283 852 235, 604748525
 Obědy lze odhlásit 2 dny předem do 14 hodin
 • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče ve výdejně stravy mezi 11:30 – 14:00 hodin.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb.

o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.

 • Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral,

a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

8) Stav účtu

 • Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Vyúčtování stravného

 • Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 48 hodin před ukončením stravování a požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny Odhlášku školního stravování.
 • Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
 • Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
 • Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 800,- ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
 • Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.

 10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

 • V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni.

11) Jídelní lístek

 • Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to:
 • Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Naleznete ho na webových stránkách školy www.zschabry.cz  
 • ve výdejně
 • v šatně v hlavní budově školy
 • na objednacím panelu před jídelnou
 • ve vitríně u hlavního vchodu do školy
 • u vchodu do školní družiny

12) Dotazy, připomínky

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat vedoucí ŠJ a vedení školy.

AKTUALITY

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:- negativní test a- žádné příznaky onemocnění COVID-19...

Třídní schůzky 14. 4. 2021

Třídní schůzky proběhnou formou on-line prostřednictvím aplikace ZOOM. Třídní schůzky pro 1. stupeň proběhnou od 17 hodi...

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- žáci se budou testovat sami, jde o neinvazivní antigenní formu testování;- žáci, kteří se te...

Stravování ve školní jídelně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,od 12. 4. 2021 budou žáci 1. stupně navštěvovat školu rotačním způsobem. V týdnu od 12.4. p...

Otevírání škol od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. budou prezenční výuku navštěvovat žáci 1. stupně tzv. rotačním způsobem (celé třídy budou do školy cho...

Zápis k povinné školní docházce

clanek
Vážení rodiče, zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 10. 4. - 29. 4. 2021.

Dotazníkové šetření - distanční výuka

V uplynulých týdnech proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení práce školy a jejích pedagog...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy