Plán práce

Plán práce na školní rok 2019/2020

I. Všeobecná ustanovení
Statutárním představitelem školy je ředitelka školy s  pravomocí rozhodovat s veškerou zodpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy a zainteresovaných subjektů, týkající se organizačního chodu školy. Organizační zajištění je určeno organizačním řádem školy. Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. Ve školním roce 2019/2020 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2019. Učební plány jsou k nahlédnutí u zástupce ředitelky školy. Učebnice, které se používají ve výuce, musí mít schvalovací doložku MŠMT. Platí seznam pedagogické dokumentace na školní rok 2019/2020, uveřejněný na webových stránkách MŠMT. Pedagogická dokumentace se odesílá pouze v kopiích (Zákon o archivnictví), originály archivuje škola. Žáci v pololetí obdrží výpis, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku. Směrnice, vydané ředitelkou školy, mají platnost i pro školní rok 2019/2020. Pro školní rok 2019/2020 platí zásady čerpání prostředků FKSP ze dne 1. 3. 2016.

II. Výchova a vzdělávání
Vyučovat v souladu v souladu se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019. Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, motivující k dalšímu vzdělávání. Každému žákovi umožnit zažít úspěch. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. Zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování.
Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat, zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace.
Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
- zodpovídá – koordinátorka ŠVP + vedoucí PK a MS
- průběžně
- kontrola – ŘŠ

- zpracovat časové plány učiva v souladu s ŠVP „Učíme se pro život“
- zodpovídají: vyučující + vedoucí MS a PK + zástupce ředitelky školy
- termín: září 2019
- kontrola: zástupce ŘŠ

Zaměřit se na oblasti:
1. Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Hodnotit podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, ověřit jejich účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.
Rozvíjet kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění povinné školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu.
- využít standardy základního vzdělávání pro obory Čj, M a Aj při naplňování vzdělávacích cílů
- zodpovídají – vyučující + vedení školy
- průběžně
- kontrola – vedoucí PK a MS, zástupce ředitelky školy

Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.    - zodpovídají: vyučující všech předmětů
- termín: průběžně
- kontrola: vedení školy

Výuku dějin naplánovat tak, aby na dějiny především druhé poloviny 20. století byla vyhrazena dostatečná a časová dotace a výuka byla naplňována v plném rozsahu; těžiště dějepisného vzdělávání je podle RVP ve výuce dějin novověku a soudobých dějin; využít při výuce dějin 20. století „Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století“, č. j.: 17 245/2009-22.
- zodpovídají: vyučující D
- termín: září 2019
- kontrola: zástupce ŘŠ

Zaměřit se na dopravní výchovu. Rozšířit výuku dopravní výchovy ve všech ročnících (ve spolupráci s MP Praha, DEKRA CZ a Besip), naplánovat přednášky MP Praha pro 1. – 3. ročník a program pro vyšší ročníky.
- zodpovídají: metodik dopravní výchovy
- termín: září 2019
- kontrola: zástupce ŘŠ

2. Oblast sociální, životních hodnot
Zapojit žáky aktivně do chodu školy prostřednictvím třídních samospráv, jejichž představitelé se budou pravidelně setkávat na jednáních žákovské rady i s vedením školy, přicházet s vlastními nápady na zlepšení práce školy a podílet se na plánování a organizaci školních akcí.
- zodpovídají – K. Chrzová + TU
- termín – schůzky žákovské rady 1x měsíčně
- kontrola – vedení školy

Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnoticí stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče ÚMČ. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje, objasňovat mezipředmětové vztahy. Sledovat jakým způsobem to činí, zda dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat především k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, ke škole, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost a činnost celé školy na veřejnosti prostřednictvím webu školy a Chaberského zpravodaje. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity s ohledem na běžný chod školy. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování.
V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Vyhodnocovat účinnost společného vzdělávání se zaměřením na kontrolu naplňování podpůrných opatření.

3. Zdraví
Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců, pozornost věnovat mimo jiné estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících.
Zamezit tomu, aby činností školy bylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin.
Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.
V rámci podpory péče o zdraví a pozitivního přístupu ke zdravému životnímu stylu pravidelně pořádat školy v přírodě pro všechny třídy školy a plavecké kurzy pro žáky 3. tříd.
V oblasti sociálně patologických jevů aktualizovat Minimální preventivní program; program bude vycházet ze zkušeností let minulých, stanoví i další aktivity; přínosem plnění tohoto úkolu by mělo být posílení pozitivního vnitřního klimatu školy, vztahu žák a pedagog; zaměřit se zejména na opatření k prevenci násilí a šikany mezi žáky – cílem je posílení dobré atmosféry a vztahů mezi žáky; v rámci Minimálního preventivního programu klást důraz na proměnu školy, kooperaci a zdravý životní styl.
Sledovat projevy rasismu, šikanování, týrání apod. - v případě zjištění problémů ihned informovat vedení školy, základem je práce se sociálním klimatem a atmosférou tříd, monitoring a screening vztahů ve třídních kolektivech a práce s jeho výsledky; dle potřeby provádět preventivní diagnostiku kolektivů a spolupracovat s odborníky (s psychology, etopedy, případně vyhledat právní pomoc).
Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy, a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.
Vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností, zaměřit se na včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházet všem formám rizikového chování, průběžně vyhodnocovat účinnost preventivního programu.
Minimální preventivní program vypracovat v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28), který obsahuje nové a změněné přílohy.
- zodpovídají – MP + VP + školní psycholog + vyučující
- termín – aktualizace MPP: září 2019; opatření: průběžně
- kontrola – vedení školy

Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.
Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovná poradkyně bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Třídní učitelé spolupracují s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou při vypracování IVP, předávají výchovné poradkyni neprodleně veškeré potřebné informace o žácích, spolupracují s ostatními vyučujícími v dané třídě. Základním trendem je individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu.
V případě žádosti rodičů umožnit slovní hodnocení v souladu s příslušnou vyhláškou - bude konzultováno s psychologem a dle potřeby a možností zajistit integraci těchto žáků.
Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. Rozvíjet činnost školního poradenského pracoviště.
Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu školního psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť.
Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
- zodpovídají – školní psycholog + VP + TU + vyučující
- termín – průběžně
- kontrola – vedení školy

V souvislosti s předchozím úkolem zpracovat individuální plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrované v běžných třídách.
- zodpovídají – VP + školní psycholog + TU
- termín – září 2019, dále průběžně dle potřeby
- kontrola – vedení školy

V souvislosti s předchozími úkoly zajistit podpůrná opatření ve vzdělávání žáků

Předmět speciálně pedagogické péče
- zodpovídají – ZŘ + vyučující L. Mašátová (VP) + M. Cutych
- termín – 1. září 2019
- kontrola – vedení školy

Pedagogická intervence
- zodpovídají – ZŘ + vyučující + VP
- termín – 1. září 2019
- kontrola – vedení školy

Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti s podpůrnými opatřeními zůstává i nadále prioritou DVPP, vzdělávání bude uskutečněno formou individuálních programů pro učitele a asistentky pedagoga a formou školení pro sborovnu. 
Věnovat zvýšenou pozornost cizím státnímpříslušníkům vzdělávajícím se na naší škole je i nadále nutné, jejich počet roste; při vzdělávání cizinců je nutné postupovat dle § 20 školského zákona a využívat metodický materiál MŠMT připravený k výuce cizinců.

Nepovinný předmět pro žáky-cizince z 1. i 2. stupně - Český jazyk pro cizince
- zodpovídají – ZŘ + vyučující L. Mašátová, E. Liberdová
- termín – 1. září 2019
- kontrola – vedení školy

III. Pedagogičtí pracovníci
Vycházet ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti". Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat jej jako jednotlivce, osobnost. Výchovně vzdělávací proces přizpůsobovat tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny nejlepší vlastnosti žáka.
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

IV. Rodičovská veřejnost
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Díky finanční podpoře MHMP budou i v tomto školním roce probíhat pravidelné konzultační schůzky speciálního pedagoga s rodiči žáků s SVPUCH.
Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, schůzek SPCHŠ, konzultacemi s vyučujícími, využitím webových stránek školy a odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

V. Oblast řízení
Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný a kariérní poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, školní psycholog.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – týdenních.
Hospitační činnostbude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům a respektování individuálních zvláštností žáků, dále bude věnována rozvoji funkčních gramotností žáků a na dodržování psychohygienických podmínek výuky.
Hodnocení školy provádět s využitím externích testů (SCIO). Zaměřit se na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.
Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

VI. Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2019/2020
1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.
2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, VP – volba povolání, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.
3. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o talentované žáky i o žáky se specifickými výchovnými poruchami učení a chování, aktualizovat individuální vzdělávací plány pro žáky s SVPUCH, pracovat s těmito dětmi v rámci předmětu Nápravy z ČJ. Pokračovat ve spolupráci s PPP pro Prahu 7 a 8 a DYS centrem s cílem poskytovat poradenskou pomoc.
4. Pokračovat v péči o žáky – cizince, pokračovat v nepovinném předmětu Český jazyk pro cizince.
5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v těchto oblastech. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy.
6. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
7. Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.
8. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti ŠD.
9. Rozšířit nabídku zájmových kroužků organizovaných školou v rámci činnosti školního klubu.
10. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak pro žáky, tak i pedagogy, rozšiřovat využití interaktivní tabule ve výuce.
11. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy, pokračovat ve spolupráci s SPCHŠ.
12. Pokračovat v propagaci práce školy v Chaberském zpravodaji a na webu školy.
13. Pokračovat v budování školního systému vlastního hodnocení.

VII. Materiálně technické zajištění
Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro zlepšení zázemí učitelů, především technického vybavení sboroven a kabinetů.
Kritéria pro udělování nadtarifních složek platu jsou rozpracovány ve vnitřním platovém předpisu a zohledňují především podíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů plánu práce školy.

VIII. Plán schůzí
Vedení školy (ŘŠ, ZŘ, VP, vedoucí ŠD, vedoucí ŠJ, školník):
1x týdně
Metodická sdružení, předmětové komise: září, leden, květen (v případě nutnosti může ředitelka školy svolat schůzi i mimo plánované termíny)
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: středa
Provozní porady: vždy druhá středa v měsíci od 14:15 hodin, ředitelka školy může svolat provozní poradu i mimo stanovený termín. Předběžné termíny porad jsou uvedeny v tabulkovém ročním plánu činností.
Semináře, školení – dle možností lektora, přednostně středa
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, začátek a závěr školního roku, na období uzavírání klasifikace, a rovněžna dobu schůzí a porad.  Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

Pedagogické rady
29. 8. 2019                   (od 12 hodin – čtvrtek, 1. část)
2. 9. 2019                    (od 11 hodin – pondělí, 2. část)
13. 11. 2019                 (od 14:15 hodin)
22. 1. 2020                   (od 14:15 hodin)
15. 4. 2020                  (od 14:15 hodin)
22. 6. 2020                   (od 14:15 hodin - pondělí)
Ředitelka školy může svolat k jednání pedagogickou radu i mimo stanovené termíny a může termíny i čas změnit.

Třídní schůzky, konzultační hodiny
2. 9. 2019        (pondělí - 1. C od 9:30)
4. 9. 2019        (od 17 hodin v tělocvičně, od cca 17:45 v kmenových třídách)
13. 11. 2019     (1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin)
15. 4. 2020      (1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin)
8. 6. 2020        (pondělí - od 17 hodin, budoucí 1. třídy)
Ředitelka školy může svolat rodiče k jednání i mimo stanovené termíny i čas a může stanovené termíny změnit.
Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují učitelé hodnocení za klasifikační období a veškeré informace týkající se průběhu vzdělávání žáků do žákovských knížek a deníčků. Konzultace v průběhu školního roku jsou možné v konzultačních hodinách vyučujících vždy po telefonické domluvě.

IX. Organizace školního roku
Začátek školního roku                                     pondělí 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny                                         úterý, středa 29., 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny                                          pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí                                             čtvrtek 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny                                         pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny                                               24. 2. - 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny                                    čtvrtek 9. 4. 2020
Zakončení školního roku                                 úterý 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny                                             středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021                    úterý 1. 9. 2020

Státní svátky
  1. leden          Den obnovy samostatného českého státu
  8. květen        Den vítězství
  5. červenec    Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. červenec    Den upálení Mistra Jana Husa
28. září            Den české státnosti
28. říjen           Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad      Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky
1. leden            Nový rok
10. duben        Velký pátek
13. duben        Velikonoční pondělí
  1. květen        Svátek práce
24. prosinec     Štědrý den
25. prosinec     1. svátek vánoční
26. prosinec     2. svátek vánoční

Významné dny
16. leden           Den památky Jana Palacha
27. leden          Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 8. březen        Mezinárodní den žen
 9. březen        Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince
12. březen        Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen       Den narození Jana Ámose Komenského.
  7. duben         Den vzdělanosti
  5. květen        Květnové povstání českého lidu
15. květen        Den rodin
10. červen        Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
18. červen        Den hrdinů druhého odboje
27. červen        Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad      Den válečných veteránů

Zápis do první třídy
Středa 22. 4. a čtvrtek 23. 4. 2020 (od 14 do 17 hodin)

Den otevřených dveří
Pro MŠ v pátek 6. 3. 2020 – návštěva 1. tříd.
Pro veřejnost v pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 9:40, informační schůzky s vedením školy proběhnou v 8:15 a v 9:00.
Návštěva školy je možná po individuální domluvě kdykoliv.

Školy v přírodě
Výjezdy na školu v přírodě se uskuteční ve 2. pololetí školního roku v termínu 11. 5. – 7. 6. 2020. Řídí se Směrnicí ŘŠ ke konání zotavovacích akcí pro děti – škola v přírodě. Vedoucí výjezdu, jmenovaný ředitelkou školy, odpovídá za organizaci, průběh i vyúčtování celé akce. Předpoklad dotace od zřizovatele platí i pro rok 2020, o výši dotace bude rozhodnuto při schvalování rozpočtu na rok 2020. Čerpání účelové dotace se řídí směrnicí ŘŠ k čerpání účelové dotace na pořádání škol v přírodě.

Plavecký výcvik
V 1. a 2. pololetí školního roku bude organizován plavecký výcvik pro žáky 3. tříd v plaveckém bazénu Šutka každé úterý od 11:20 do 12:05. Za organizaci výcviku zodpovídá vedoucí akce, jmenovaný ředitelkou školy. Výuku v plavecké škole hradí škola, dopravu na plavecký výcvik hradí škola z grantu MHMP, zbylou část hradí rodiče.

Srovnávací testy
V tomto školním roce se opět zúčastní žáci 3., 5. a 9. tříd srovnávacích testů agentury SCIO (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecně studijní předpoklady, příp. životní kompetence).

Projektové dny pro 5. – 9. ročník
Informační schůzka k projektům proběhne v týdnu od pondělí 27. 4. 2020.
Zápis do projektových dní proběhne v týdnu pondělí – pátek 30. 3. – 3. 4. 2020, projektové dny se uskuteční v pondělí - středu 4. 5. – 6. 5. 2020, prezentace proběhne ve čtvrtek 7. 5. 2020.

Aktivity školy                                               

Akce                                                                          Garant akce
Šachový turnaj                                                            Pavel Kopta
Jarmark                                                                      Radka křížková + Veronika Minaříková
Lyžařský výcvik                                                         Anton Hermanovský + Jindřich Turek
Den otevřených dveří                                                   Radka Cvejnová
Masopust                                                                    Martin Cutych
Velikonoční turnaj ve stolním tenise                            Jaroslav Vokáč + Martin Cutych
COME AND SHOW                                                   Petra Svárovská
Pražské poetické setkání                                              Eva Liberdová, Ludmila Mašátová
Zahradní slavnost                                                        Petra Hanšpachová, Eva Liberdová
Soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT a dalšími organizacemi – dle zájmu žáků a návrhů jednotlivých vyučujících.

Inventura
Inventura HM, NM, učebnic a skladů proběhne v termínu od 14. 10. do 31. 12. 2019.
Jmenuji inventarizační komisi v tomto složení: M. Cutych – předseda, členové M. Jiroušková, A. Kňourek, R. Cvejnová, T. Štěpánská.
Inventarizace proběhne za fyzické přítomnosti správců kabinetů.
Komise připraví podklady pro likvidační komisi ve složení: M. Jiroušková, M. Dobišová, L. Hlaváčová.
Inventarizační i likvidační komise zdokumentuje svou činnost na tiskopisech schválených MŠMT ČR.
Inventura pokladny proběhne 1x za čtvrtletí.
Složení inventarizační komise: Z. Chaloupecká, M. Cutych, R. Cvejnová.


X. Personální zajištění školy
Ředitelka školy:           Mgr. Zdenka Chaloupecká
Zástupce ředitele:         prom. ped. Martin Cutych, Mgr. Radka Cvejnová
I. A                                Mgr. Pavlína Bartošová (zastupující TU: Mgr. Blanka Svachová)
I. B                                Mgr. Blanka Svachová (zastupující TU: Mgr. Pavlína Bartošová)
I. C                              Mgr. Jana Linhartová (zastupující TU: Mgr. Eva Blahušová)
II. A                       Mgr. Jana Zábojníková (AP Bc. Marie Šprdlíková, Ing. Renata Dvořáková;                                                                              zastupující TU: Mgr. Miroslava Děvěrová)
II. B                              Mgr. Miroslava Děvěrová (zastupující TU: Mgr. Jana Zábojníková)
III. A                           Mgr. Jaroslav Hudák (zastupující TU: Mgr. Ludmila Mašátová)
III. B                            Mgr. Ludmila Mašátová (AP Lenka Netolická;
                                                                           zastupující TU: Mgr. Jaroslav Hudák)
IV. A                             Mgr. Lenka Kargerová (zastupující TU: Mgr. Jakub Linhart)
IV. B                            Mgr. Jakub Linhart (zastupující TU: Mgr. Lenka Kargerová)
V. A                              Mgr. Radka Křížková (AP Anna Cutychová;
                                                                        zastupující TU: Bc. Veronika Dvořáková)
V. B                              Mgr. Eva Blahušová (zastupující TU: Mgr. Jana Linhartová)
V. C                             Bc. Veronika Dvořáková (zastupující TU: Mgr. Radka Křížková)
VI. A                           Ing. Pavel Kopta (zastupující TU: Mgr. Milena Charvátová)
VI. B                           Mgr. Milena Charvátová (zastupující TU: Ing. Pavel Kopta)
VII. A                          Mgr. Lenka Korandová (zastupující TU: Alexandra Binder B. A.)
VII. B                          Alexandra Binder B. A. (zastupující TU: Mgr. Lenka Korandová)
VIII. A                         Mgr. Luděk Jeřábek (zastupující TU: Mgr. Anton Hermanovský)
VIII. B                         Mgr. Anton Hermanovský (AP Taťána Štěpánská;
                                                                        zastupující TU: Mgr. Luděk Jeřábek)
IX. A                           Bc. Veronika Minaříková (zastupující TU: Mgr. Petra Hanšpachová)
IX. B                           Mgr. Petra Hanšpachová (zastupující TU: Bc. Veronika Minaříková)

Bez třídnictví: Mgr. Lucie Hlaváčová, Mgr. Kateřina Chrzová, Mgr. Eva Liberdová, Eva Marešová, Vladislava Mazurová, Bc. Bohdana Piňosová, PaedDr. Lubomír Sládek, Mgr. Petra Svárovská, Mgr. Jindřich Turek

Výchovná poradkyně: Mgr. Ludmila Mašátová
VP – volba povolání:   Mgr. Radka Cvejnová
Školní psycholog:       Mgr. Ema Medková
Protidrogový koordinátor – metodik prevence: PaedDr. Lubomír Sládek
Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Petra Svárovská
Metodik IT:                   Mgr. Radka Cvejnová, Mgr. Zdenka Chaloupecká, Ing. Pavel Kopta, Eva Marešová
Asistent pedagoga:       Bc. Anna Cutychová, Lenka Netolická, Taťána Štěpánská, Bc. Marie Šprdlíková, Ing. Renata Dvořáková

Školní družina: Vladislava Mazurová, vedoucí vychovatelka
Vychovatelky: Bc. Anna Cutychová, Eva Marešová, Lenka Netolická, Taťána Štěpánská, Bc. Marie Šprdlíková
Školní družina má 6 oddělení pro žáky 1. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci 1. – 3. tříd.
Školní klub slouží žákům 6. – 9. tříd v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Školní jídelna:          Marcela Dobišová - vedoucí ŠJ, Antonín Kňourek - hlavní kuchař, Kateřina Richtrová, Kateřina Zajacová, Lucie Konrádová
Ekonomka a mzdová účetní:     ing. Petra Klempířová
Hospodářka:                             Monika Jiroušková
Školník:                                    Radek Lovětínský, Oldřich Fišer
Úklid:                                        M. Jiroušek, G. Svašková, M. Lóžiová, H. Havlíčková, Z. Hejdová
Šatna:                                      J. Kvízová

XI. Funkce, dlouhodobé úkoly                  

Jméno, příjmení

Úkol 

Pavlína Bartošová

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

Blanka Svachová

Koordinátor kulturních akcí – 1. stupeň

Lenka Kargerová

Klub čtenářů
Výzdoba 1. patra

Veronika Dvořáková

Výzdoba školních šaten

Jana Linhartová

Správce kabinetu 1. stupně

Radka Křížková

Organizace vánočního jarmarku - 1. stupeň

Jana Zábojníková

Výzdoba oken na podestách

Eva Blahušová

Zápis do 1. tříd

Miroslava Děvěrová

Výzdoba přízemí

Jaroslav Hudák

Metodik dopravní výchovy
Vedoucí plaveckého výcviku

Ludmila Mašátová

Výchovná poradkyně
Správce kabinetu náprav
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně
PSPP a český jazyk pro cizince – 1. stupeň

Jakub Linhart

Správce knižního fondu 1. stupně
Organizace sportovních soutěží - 1. stupeň

Veronika Minaříková

Výzdoba schodiště
Správce kabinetu přírodopisu
Organizace soutěží a olympiád z přírodovědných předmětů
Organizace vánočního jarmarku - 2. stupeň

Kateřina Chrzová

Vedení žákovské rady

Petra Hanšpachová

Správce kabinetu AJ
Klub mladého diváka

Jindřich Turek

Správce kabinetu TV
Organizace sportovních soutěží - 2. stupeň
Příprava LVK pro 5. – 9. ročník

Anton Hermanovský

Aktualizace nástěnky sportovních úspěchů – přízemí
Aktualizace nástěnky – vstup do tělocvičny
Organizace sportovních soutěží – 2. stupeň
Příprava LVK pro 5. – 9. ročník

Milena Charvátová

Vedoucí PK – cizí jazyky
Uvádějící učitelka (Bohdana Piňosová)

Lucie Hlaváčová

Správce kabinetu matematiky
Organizace soutěží a olympiád z matematiky

Pavel Kopta

Vedoucí PK – přírodovědná
Správce kabinetu chemie, výtvarné výchovy
Výzdoba 2. patra
Metodik IT
Správce učebny IT

Bohdana Piňosová

Správce sborovny
Aktualizace nástěnky ve sborovně

Lenka Korandová

Správce ateliéru
Výzdoba schodiště

Lubomír Sládek

Metodik prevence
Správce kabinetu zeměpisu, dějepisu a PČ

Eva Liberdová

Vedoucí PK - jazyková
Správce kabinetu ČJ, HV
Koordinátor kulturních akcí – 2. stupeň

Petra Svárovská

Koordinátor  ŠVP
Přehlídka COME AND SHOW

Radka Cvejnová

Správce kabinetu ORV
VP – volba povolání; přijímací řízení na SŠ
Vedoucí PK - výchovy

Alexandra Binder

Správce PC sborovny (2x)

Luděk Jeřábek

Správce kabinetu fyziky

Martin Cutych

Správce učitelské knihovny

Vladislava Mazurová

Správce kabinetu ŠD
Výzdoba haly před ŠJ

Eva Marešová

Výzdoba učebny a chodby v 1. patře přístavby
Metodik IT

Anna Cutychová

Výzdoba 2. pavilonu ŠD
Výzdoba ŠJ
Organizace sportovních soutěží ŠD

Taťána Štěpánská

Výzdoba 2. pavilonu ŠD
Výzdoba ŠJ
Organizace sportovních soutěží ŠD

Lenka Netolická

Vybavení lékáren
Aktualizace nástěnky ŠD (přízemí)

Marie Šprdlíková

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

Všichni třídní učitelé jsou pověřeni funkcí zastupujícího třídního učitele – viz personální zajištění školy.

XII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Veronika Minaříková

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

DVPP bude v dalším období zaměřeno na:
- oblast péče o děti integrované a se speciálními vzdělávacími potřebami
- studium k výkonu specializovaných činností (koordinátor IT, environmentální výchovy)
- prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti
- jazykové kurzy
- metodické kurzy

XIII. Předmětové komise, metodická sdružení

PK, MS                                                                                    

vedoucí                                   

1. - 5. ročník

Ludmila Mašátová     

Český jazyk (Lib, Cut, Chal, Han, Kří)

Eva Liberdová

Cizí jazyky (Char, Bin, Svá, Lib, Kor, Bar, Lná, Svch, Piň)

Milena Charvátová

Přírodovědné předměty (Hla, Kop, Chr, Min, Slá, Jeř, Char, Cve)

Pavel Kopta

výchovy (Cve, Her, Tur, Cut, Maz, Mar, Kor, Min, Kop, Bin, Kří, Slá + vyučující ORV)

Radka Cvejnová

Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

Úkoly předmětových komisí:
-          Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
-          Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
-          Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
-          Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelkou školy.
-          Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
-          Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
-          Plánují DVPP.
-          Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek.
-          Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
-          Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
-          Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
-          Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.
-          Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí, aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
-          Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Úkoly předsedů předmětových komisí:
-          Vytváří koncepci práce PK, rozpracovává do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
-          Metodicky řídí a kontrole práci ostatních členů komise a usiluje o jejich aktivní zapojení.
-          Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy.
-          Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
-          Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.
-          Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.

XIV. Nepovinné předměty
Český jazyk pro cizince
Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP)

XV. Zájmové útvary
Zájmová činnost zajištěna agenturou Kroužky, Crokidy a školou v rámci školního klubu dle rozpisua zájmu dětí. Tělovýchovné kroužky jsou organizovány ve spolupráci s  TJ ZŠ Chabry a sportovním klubem Black Angels.

XVI. Školní družina
Provoz ŠD
        pondělí - pátek 7:00 – 7:40 a 11:40 – 17:00

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. oddělení

V. Mazurová, ved. vych.

1. pavilon

1. A

2. oddělení

M. Šprdlíková

1. pavilon

1. B

3. oddělení

A. Cutychová

2. pavilon

3. A + část 3. B

4. oddělení

T. Štěpánská

2. pavilon

2. B + část 3. B

5. oddělení

L. Netolická

přístavba – přízemí

2. A + část 3. B

6. oddělení

E. Marešová

přístavba - 1. patro

1. C + ŠK

Režim ŠD
1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.    

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy