logotyp

Provozní řád

1. Úvodní ustanovení
1. Ředitelka školy vydává na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, provozní řád základní školy organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry jako součást jejího organizačního řádu.
2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a zásobování vodou. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.
3. Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů:
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
- vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
- vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

2. Údaje o zařízení
Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace
Spořická 400/34, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 21

Ředitelka školy:         
Mgr. Zdenka Chaloupecká
Zástupci ředitelky:     prom. ped. Martin Cutych, Mgr. Radka Cvejnová

Telefon: 233544562 – ředitelka, zástupci ŘŠ
              283852235 – hospodářka školy, vedoucí ŠJ
              233544359 – sborovna školy

Typ školy: základní se všemi ročníky
součásti:          škola                               IZO     102261385            kapacita       450 žáků
                         školní družina                            112700128                                 150 žáků
                         školní klub                                 150010877                                   30 žáků
                         školní jídelna                             102461911                                 450 jídel

Zájmové činnosti:

  • sportovní činnost školy (např. florbal, in-line bruslení)
  • sportovní činnost TJ ZŠ Chabry (např. cvičení předškoláků, mladší školní věk, muži, ženy aerobik,ženy zdravotní TV, nohejbal, volejbal, malá kopaná)
  • sportovní činnost SK Dolní Chabry – fotbalové tréninky mládežnických mužstev
  • výtvarná činnost školy (např. korálkování, keramika, gumičkování, praktická dívka)
  • základy práce s počítačem a internetem
  • vědecká činnost (např. vědecké pokusy, věda nás baví)
  • kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím pro děti 1. – 3. třídy
  • hudební činnost (hodiny hry na hudební nástroje, hudební nauka, zobcová flétna)
3. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži: 7:00 – 20:00
Dojíždění dětí: Maximální vzdálenost 30 km   Druh dopravy: MHD, osobní
                          Čas prvního příjezdu: 7:00, posledního odjezdu: 20:00
Družina: Využití: 1. - 5. třída; přednostně zařazování žáci 1. – 3. tříd
                 Ranní družina             7:00 – 7:40
                 Odpolední družina    11:40 – 17:00
Pobyt venku: v případě dobrého počasí 13 - 15:30; sportování na školním hřišti a hry na zahradě, vycházky do okolí školy.
Školní klub:     Využití 6. – 9. třída, ve dnech odpoledního vyučování 12:35 – 15:20

Začátek vyučování: zpravidla v 8:00
Ukončení vyučování: 16:15, v pátek 13:30

Vyučovací hodina
Délka trvání 45 minut. Počet hodin v jednom sledu: nejvýše 6
Způsoby výuky: využívány všechny formy, tradiční, netradiční i alternativní.
Frekvence střídání pracovních míst závisí na charakteru předmětu, způsobu výuky a zavedených zvyklostech ve vyučovacích hodinách. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit nebo spojovat.

Přestávky
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, v 9:40 hod. začíná přestávka dvacetiminutová.
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitelka školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků. Žáci mohou využívat relaxační koutky ve třídách i na chodbách, v případě příznivého počasí mohou velkou přestávku trávit na školním hřišti.          

Vyučovací  hodina

od

do

Vyučovací  hodina

od

do

0.

7:05

7:50

 

 

 

1.

8:00

8:45

 

 

 

2.

8:55

9:40

 

 

 

3.

10:00

10:45

 

 

 

4.

10:55

11:40

 

 

 

5. A

11:50

12:35

5. B

12:10

12:55

6. A

12:45

13:30

6. B

13:05

13:50

7. A

13:40

14:25

7. B

14:00

14:45

8. A

14:30

15:15

8. B

14:50

15:35

9. A

15:20

16:05

9. B

15:40

16:25

Režim práce s počítačem:
V rozvrhu zařazen povinný předmět ICT ve 4., 6. a 9. ročníku – 1 vyučovací hodina týdně.
Pracovna je nepravidelně využívána pro výuku ostatních předmětů.
Počet hodin v jednom sledu: max. 2

Režim pracovního vyučování: 1 hod.
Režim práce na pozemku: 1 hod. – vzhledem k možnostem školy jsou hodiny využívány k pěstování venkovních i pokojových rostlin v prostoru atria, k pěstování venkovních rostlin v prostoru zahrady, k hrabání a kompostování. Dále se zaměřujeme na práce spojené s údržbou a provozem domácnosti.

Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:školní jídelna, vydávání oběda 11:40 – 14:00
Pitný režim: vlastní donášení nápojů, v době oběda nápoj ve školní jídelně, studené nápoje ve školní družině.

Podmínky pohybové výchovy
Počet a kapacita tělocvičen: 1 pro 36 žáků (8 m2 na žáka)
Prostory pro cvičení: hala u jídelny – stolní tenis
Vybavení tělocvičny: standardní s přirozeným i nuceným větráním (2 ventilátory), nářaďovna, 2 WC, každé se dvěma kabinami s teplou a studenou vodou, 2 šatny s lavicemi a věšáky, mezi šatnami koupelna se třemi sprchami.
Počet a kapacita hřišť: hřiště víceúčelové o rozměrech 28x16 m s umělým povrchem a mantinely a hřiště s asfaltovým povrchem vhodné pro míčové hry – vybavení na házenou, košíkovou, streetbal, odbíjenou, tenis, malou kopanou, hokejbal a florbal, spojovací lávka se školou.
Zařazování hodin tělesné výchovy:                   I. stupeň           8:00 – 14:25
                                                                            II. stupeň         7:05 – 16:15 hod.

Počet hodin TV ve všech ročnících: 2 hodiny týdně
Výuka plavání: 3. ročník, využití PŠ Šutka, podmínky výuky jsou velmi dobré, bazén odpovídá požadavkům.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány podle potřeb dětí.
Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: velká přestávka v případě hezkého počasí na školním hřišti – míčové hry, skákání apod.
Zařazení prvků otužování – zejména na školách v přírodě, které se konají pravidelně 1x do roka.
Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu – TJ ZŠ Chabry - cvičení pro všechny kategorie dětí včetně předškolních.
Hřiště je mimo vyučování a aktivity školní družiny volně přístupné veřejnosti včetně víkendů.
Pořádání turnajů ve stolním tenisu, malé kopané, ve florbalu atd.

4. Závěrečná ustanovení
1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy.
2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy