Plán práce

Plán práce na školní rok 2018/2019

I. Všeobecná ustanovení

Statutárním představitelem školy je ředitelka školy s  pravomocí rozhodovat s veškerou zodpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy a zainteresovaných subjektů, týkající se organizačního chodu školy. Organizační zajištění je určeno organizačním řádem školy. Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. Ve školním roce 2018/2019 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2018. Učební plány jsou k nahlédnutí u zástupce ředitelky školy. Učebnice, které se používají ve výuce, musí mít schvalovací doložku MŠMT. Platí seznam pedagogické dokumentace na školní rok 2018/2019, uveřejněný na webových stránkách MŠMT. Pedagogická dokumentace se odesílá pouze v kopiích (Zákon o archivnictví), originály archivuje škola. Žáci v pololetí obdrží výpis, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku. Směrnice, vydané ředitelkou školy, mají platnost i pro školní rok 2018/2019. Pro školní rok 2017/2018 platí zásady čerpání prostředků FKSP ze dne 1. 3. 2016.

II. Výchova a vzdělávání
Vyučovat v souladu v souladu se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2018. Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, motivující k dalšímu vzdělávání. Každému žákovi umožnit zažít úspěch. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. Zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování.
Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat, zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace.
Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
- zodpovídá – koordinátorka ŠVP + vedoucí PK a MS
- průběžně
- kontrola – ŘŠ
Zpracovat časové plány učiva v souladu s ŠVP „Učíme se pro život“
- zodpovídají: vyučující + vedoucí MS a PK + zástupce ředitelky školy
- termín: září 2018
- kontrola: zástupce ŘŠ
Zaměřit se na oblasti:

1. Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Hodnotit podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, ověřit jejich účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  Rozvíjet kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění povinné školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu.
- využít standardy základního vzdělávání pro obory Čj, M a Aj při naplňování vzdělávacích cílů
- zodpovídají – vyučující + vedení školy
- průběžně
- kontrola – vedoucí PK a MS, zástupce ředitelky školy
Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.
- zodpovídají: vyučující všech předmětů
- termín: průběžně
- kontrola: vedení školy
Výuku dějin naplánovat tak, aby na dějiny především druhé poloviny 20. století byla vyhrazena dostatečná a časová dotace a výuka byla naplňována v plném rozsahu; těžiště dějepisného vzdělávání je podle RVP ve výuce dějin novověku a soudobých dějin; využít při výuce dějin 20. století „Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století“, č. j.: 17 245/2009-22. Připomenout oslavy významných výročí ČR v roce 2018 (viz SPOI 2017/2018, strana 5). 
- zodpovídají: vyučující D
- termín: září 2018
- kontrola: zástupce ŘŠ
Zaměřit se na dopravní výchovu. Rozšířit výuku dopravní výchovy ve všech ročnících 1. stupně (ve spolupráci s MP Praha a Besip), naplánovat přednášky MP Praha pro 1. – 3. ročník.
- zodpovídají: metodik dopravní výchovy
- termín: září 2018
- kontrola: zástupce ŘŠ

2. Oblast sociální, životních hodnot
Zapojit žáky aktivně do chodu školy prostřednictvím třídních samospráv, jejichž představitelé se budou pravidelně setkávat na jednáních žákovské rady i s vedením školy, přicházet s vlastními nápady na zlepšení práce školy a podílet se na plánování a organizaci školních akcí.
- zodpovídají – R. Cvejnová + TU
- termín – schůzky žákovské rady 1x měsíčně
- kontrola – vedení školy

Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnoticí stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče ÚMČ. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje, objasňovat mezipředmětové vztahy. Sledovat jakým způsobem to činí, zda dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat především k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, ke škole, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost a činnost celé školy na veřejnosti prostřednictvím webu školy a Chaberského zpravodaje. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity s ohledem na běžný chod školy. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.
Vyhodnocovat účinnost společného vzdělávání se zaměřením na kontrolu naplňování podpůrných opatření.

3. Zdraví
Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců, pozornost věnovat mimo jiné estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících.Zamezit tomu, aby činností školy bylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin.Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.
Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.                              
V rámci podpory péče o zdraví a pozitivního přístupu ke zdravému životnímu stylu pravidelně pořádat školy v přírodě pro všechny třídy školy a plavecké kurzy pro žáky 3. tříd.
V oblasti sociálně patologických jevů aktualizovat Minimální preventivní program; program bude vycházet ze zkušeností let minulých, stanoví i další aktivity; přínosem plnění tohoto úkolu by mělo být posílení pozitivního vnitřního klimatu školy, vztahu žák a pedagog; zaměřit se zejména na opatření k prevenci násilí a šikany mezi žáky – cílem je posílení dobré atmosféry a vztahů mezi žáky; v rámci Minimálního preventivního programu klást důraz na proměnu školy, kooperaci a zdravý životní styl.
Sledovat projevy rasismu, šikanování, týrání apod. - v případě zjištění problémů ihned informovat vedení školy, základem je práce se sociálním klimatem a atmosférou tříd, monitoring a screening vztahůve třídních kolektivech a práce s jeho výsledky; dle potřeby provádět preventivní diagnostiku kolektivůa spolupracovat s odborníky (s psychology, etopedy, případně vyhledat právní pomoc).
Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy, a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků. Vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností, zaměřit se na včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházet všem formám rizikového chování, průběžně vyhodnocovat účinnost preventivního programu.
Minimální preventivní program vypracovat v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), který obsahuje novéa změněné přílohy.
- zodpovídají – MP + VP + školní psycholog + vyučující
- termín – aktualizace MPP: září 2018; opatření: průběžně
- kontrola – vedení školy
Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.
Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovná poradkyně bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Třídní učitelé spolupracují s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou při vypracování IVP, předávají výchovné poradkyni neprodleně veškeré potřebné informace o žácích, spolupracují s ostatními vyučujícími v dané třídě. Základním trendem je individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu.V případě žádosti rodičů umožnit slovní hodnocení v souladu s příslušnou vyhláškou - bude konzultovános psychologem a dle potřeby a možností zajistit integraci těchto žáků.
Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. Rozvíjet činnost školního poradenského pracoviště.
Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu školního psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školoua zákonnými zástupci. 
- zodpovídají – školní psycholog + VP + TU + vyučující
- termín – průběžně
- kontrola – vedení školy
V souvislosti s předchozím úkolem zpracovat individuální plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrované v běžných třídách.
- zodpovídají – VP + školní psycholog + TU
- termín – září 2018, dále průběžně dle potřeby
- kontrola – vedení školy
Nepovinný předmět pro integrované žáky (žáky se SPU)Nápravy z ČJ
- zodpovídají – ZŘ + vyučující L. Mašátová
- termín – 1. září 2018
- kontrola – vedení školy
Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti integrované a se SVPUCH zůstává i nadále prioritou DVPP, vzdělávání bude uskutečněno formou individuálních programů pro učitele a asistentky pedagoga a formou školení pro sborovnu.
Věnovat zvýšenou pozornost cizím státnímpříslušníkům vzdělávajícím se na naší škole je i nadále nutné, jejich počet roste; při vzdělávání cizinců je nutné postupovat dle § 20 školského zákonaa využívat metodický materiál MŠMT připravený k výuce cizinců.
Nepovinný předmět pro žáky-cizince z 1. i 2. stupně - Český jazyk pro cizince
- zodpovídají – ZŘ + vyučující L. Mašátová, E. Liberdová
- termín – 1. září 2018
- kontrola – vedení školy

III. Pedagogičtí pracovníci
Vycházet ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti". Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat jej jako jednotlivce, osobnost. Výchovně vzdělávací proces přizpůsobovat tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny nejlepší vlastnosti žáka.
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

IV. Rodičovská veřejnost
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Díky finanční podpoře MHMP budou i v tomto školním roce probíhat pravidelné konzultační schůzky speciálního pedagoga s rodiči žáků s SVPUCH. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, schůzek SPCHŠ, konzultacemi s vyučujícími, využitím webových stránek školy a odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

V. Oblast řízení
Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný a kariérní poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, školní psycholog.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – týdenních.
Hospitační činnostbude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům a respektování individuálních zvláštností žáků, dále bude věnována rozvoji funkčních gramotností žáků a na dodržování psychohygienických podmínek výuky.
Hodnocení školy provádět s využitím externích testů (Scio). Zaměřit se na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.
Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

VI. Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2018/2019
1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.
2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, VP – volba povolání, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.
3. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o talentované žáky i o žáky se specifickými výchovnými poruchami učení a chování, aktualizovat individuální vzdělávací plány pro žáky s SVPUCH, pracovat s těmito dětmi v rámci předmětu Nápravy z ČJ. Pokračovat ve spolupráci s PPP pro Prahu 7 a 8 a DYS centrem s cílem poskytovat poradenskou pomoc.
4. Pokračovat v péči o žáky – cizince, pokračovat v nepovinném předmětu Český jazyk pro cizince.
5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v těchto oblastech. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů   pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy.
6. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
7. Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.
8. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti ŠD.
9. Rozšířit nabídku zájmových kroužků organizovaných školou v rámci činnosti školního klubu.
10. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak pro žáky, tak i pedagogy, rozšiřovat využití interaktivní tabule ve výuce.
11. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy, pokračovat ve spolupráci s SPCHŠ.
12. Pokračovat v propagaci práce školy v Chaberském zpravodaji a na webu školy.
13. Pokračovat v budování školního systému vlastního hodnocení.

VII. Materiálně technické zajištění
Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro zlepšení zázemí učitelů, především technického vybavení sboroven a kabinetů. Kritéria pro udělování nadtarifních složek platu jsou rozpracovány ve vnitřním platovém předpisu a zohledňují především podíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů plánu práce školy.

VIII. Plán schůzí
Vedení školy (ŘŠ, ZŘ, VP, vedoucí ŠD, vedoucí ŠJ, školník): 1x týdně
Metodická sdružení, předmětové komise: září, leden, květen (v případě nutnosti může ředitelka školy svolat schůzi i mimo plánované termíny)
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: středa
Provozní porady: vždy druhá středa v měsíci od 14:15 hodin, ředitelka školy může svolat provozní poradu i mimo stanovený termín. Předběžné termíny porad jsou uvedeny v tabulkovém ročním plánu činností.
Semináře, školení – dle možností lektora, přednostně středa
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno)na přípravný týden, začátek a závěr školního roku, na období uzavírání klasifikace, a rovněž na dobu schůzí a porad.  Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

Pedagogické rady
30. 8. 2018                   (od 13 hodin – čtvrtek, 1. část)
3. 9. 2018                    (od 11 hodin – pondělí, 2. část)
14. 11. 2018                 (od 14:15 hodin)
23. 1. 2019                   (od 14:15 hodin)
10. 4. 2019                  (od 14:15 hodin)
pondělí 24. 6. 2019       (od 14:15 hodin)                   
Ředitelka školy může svolat k jednání pedagogickou radu i mimo stanovené termíny a může termíny i čas změnit.

Třídní schůzky, konzultační hodiny
3. 9. 2018        (pondělí - 1. třídy od 9:30)
5. 9. 2018        (od 17 hodin v tělocvičně, od cca 17:45 v kmenových třídách)
14. 11. 2018     (1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin)
10. 4. 2019      (1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin)
10. 6. 2019      (pondělí - od 17 hodin, budoucí 1. třídy)
Ředitelka školy může svolat rodiče k jednání i mimo stanovené termíny i čas a může stanovené termíny změnit.
Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují učitelé hodnocení za klasifikační období a veškeré informace týkající se průběhu vzdělávání žáků do žákovských knížek a deníčků. Konzultace v průběhu školního roku jsou možné v konzultačních hodinách vyučujících vždy po telefonické domluvě.

IX. Organizace školního roku
Začátek školního roku                                     pondělí 3. 9. 2018
Podzimní prázdniny                                         pondělí, úterý 29., 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny                                          sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019
Konec 1. pololetí                                             čtvrtek 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny                                         pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny                                               18. 2. – 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny                                    čtvrtek 18. 4. 2019
Zakončení školního roku                                 pátek 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny                                             sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020                    pondělí 2. 9. 2019                             

Zápis do první třídy
Středa 24. 4. a čtvrtek 25. 4. 2019 (od 14 do 17 hodin)

Den otevřených dveří
Pro MŠ v pátek 8. 3. 2019 – návštěva 1. tříd.
Pro veřejnost v pátek 15. 3. 2019 od 8:00 do 9:40, informační schůzky s vedením školy proběhnou v 8:15 a v 9:00.
Návštěva školy je možná po individuální domluvě kdykoliv.

Adaptační program
Čtvrtek 6. – pátek 7. září 2018 se v rámci prevence rizikového chování uskuteční dvoudenní adaptační program nově vzniklých kolektivů 6. tříd, který žákům usnadní přestup na 2. stupeň základní školy.

Školy v přírodě
Výjezdy na školu v přírodě se uskuteční ve 2. pololetí školního roku v termínu 13. 5. – 16. 6. 2019. Řídí se Směrnicí ŘŠ ke konání zotavovacích akcí pro děti – škola v přírodě. Vedoucí výjezdu, jmenovaný ředitelkou školy, odpovídá za organizaci, průběh i vyúčtování celé akce. Předpoklad dotace od zřizovatele platí i pro rok 2018, o výši dotace bude rozhodnuto při schvalování rozpočtu na rok 2018. Čerpání účelové dotace se řídí směrnicí ŘŠ k čerpání účelové dotace na pořádání škol v přírodě.

Plavecký výcvik
V 1. a 2. pololetí školního roku bude organizován plavecký výcvik pro žáky 3. tříd v plaveckém bazénu Šutka každé úterý od 11:20 do 12:05. Za organizaci výcviku zodpovídá vedoucí akce, jmenovaný ředitelkou školy. Výuku v plavecké škole hradí škola, dopravu na plavecký výcvik hradí škola z grantu MHMP, zbylou část hradí rodiče.

Srovnávací testy
V tomto školním roce se opět zúčastní žáci 3., 5. a 9. tříd srovnávacích testů agentury SCIO (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecně studijní předpoklady, příp. životní kompetence).

Projektové dny pro 5. – 9. ročník
Informační schůzka k projektům proběhne v pondělí 29. 4. nebo v úterý 30. 4. 2019. Zápis do projektových dní proběhne v týdnu pondělí – pátek 1. 4. – 5. 4. 2019, projektové dny se uskuteční ve čtvrtek, pátek, pondělí 2. 5. – 6. 5. 2019, prezentace proběhne v úterý 7. 5. 2019.

Aktivity školy
Akce                                                                          Garant akce

Šachový turnaj                                                            Pavel Kopta
Jarmark                                                                      Milena Charvátová
Den otevřených dveří                                                   Radka Cvejnová
Masopust                                                                    Martin Cutych
Velikonoční turnaj ve stolním tenise                             Jaroslav Vokáč + Martin Cutych
COME AND SHOW                                                       Petra Svárovská
Pražské poetické setkání                                              Eva Liberdová, Ludmila Mašátová
Zahradní slavnost                                                        Petra Hanšpachová, Eva Liberdová

Soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT a dalšími organizacemi – dle zájmu žáků a návrhů jednotlivých vyučujících.

Inventura
Inventura HM, NM, učebnic a skladů proběhne v termínu od 15. 10. do 31. 12. 2018. Jmenuji inventarizační komisi v tomto složení: M. Cutych – předseda, členové M. Jiroušková, A. Kňourek, R. Cvejnová, L. Sládek. Inventarizace proběhne za fyzické přítomnosti správců kabinetů. Komise připraví podklady pro likvidační komisi ve složení: M. Jiroušková, M. Dobišová, E. Marešová. Inventarizační i likvidační komise zdokumentuje svou činnost na tiskopisech schválených MŠMT ČR. Inventura pokladny proběhne 1x za čtvrtletí. Složení inventarizační komise: Z. Chaloupecká, M. Cutych, R. Cvejnová.

X. Personální zajištění školy

Ředitelka školy:            Mgr. Zdenka Chaloupecká

Zástupce ředitele:         prom. ped. Martin Cutych, Mgr. Radka Cvejnová

I.A                                 Mgr. Jana Zábojníková (AP Bc. Marie Šprdlíková)

I.B                                 Mgr. Miroslava Děvěrová

II.A                               Mgr. Jaroslav Hudák

II.B                               Mgr. Ludmila Mašátová (AP Lenka Netolická)

III.A                            Mgr. Lenka Kargerová

III.B                            Mgr. Jakub Linhart

IV.A                              Mgr. Radka Křížková (AP Anna Cutychová)

IV.B                              Mgr. Jana Linhartová

IV.C                            Bc. Veronika Dvořáková

V.A                              Mgr. Pavlína Bartošová

V.B                               Mgr. Blanka Svachová

VI.A                            Mgr. Lenka Korandová

VI.B                            Alexandra Binder B. A.

VII.A                           Mgr. Luděk Jeřábek

VII.B                           Mgr. Anton Hermanovský (AP Taťána Štěpánská)

VIII.A                         Bc. Veronika Minaříková

VIII.B                          Mgr. Petra Hanšpachová

IX.A                            Prom. Ped. Martin Cutych

IX.B                            Mgr. Milena Charvátová

Bez třídnictví:              Mgr. Lucie Hlaváčová

David Houska

Ing. Pavel Kopta

Mgr. Eva Liberdová

                                    Eva Marešová

                                    Vladislava Mazurová  

                                    PaedDr. Lubomír Sládek

                                    Mgr. Petra Svárovská

                                    Mgr. Jindřich Turek

Výchovná poradkyně:                                      Mgr. Ludmila Mašátová
VP – volba povolání:                                       Mgr. Radka Cvejnová
Školní psycholog:                                            Mgr. Ema Medková
Protidrogový koordinátor – metodik prevence: PaedDr. Lubomír Sládek
Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Petra Svárovská
Metodik IT:                   Mgr. Radka Cvejnová, Mgr. Zdenka Chaloupecká, Ing. Pavel Kopta, Eva Marešová
Asistent pedagoga:       Bc. Anna Cutychová, Lenka Netolická, Taťána Štěpánská, Bc. Marie Šprdlíková
Školní družina: Vladislava Mazurová, vedoucí vychovatelka
Vychovatelky: Bc. Anna Cutychová, Eva Marešová, Lenka Netolická, Taťána Štěpánská, Bc. Marie Šprdlíková
Školní družina má 6 oddělení pro žáky 1. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci 1. – 3. tříd.
Školní klub slouží žákům 6. – 9. tříd v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Školní jídelna:          Marcela Dobišová - vedoucí ŠJ, Antonín Kňourek - hlavní kuchař
                                 Soňa Karbulová, Kateřina Richtrová, Kateřina Zajacová
Ekonomka a mzdová účetní:     ing. Petra Klempířová
Hospodářka:                             Monika Jiroušková
Školník:                                    Radek Lovětínský, Oldřich Fišer
Úklid:                                        M. Jiroušek, G. Svašková, M. Lóžiová, M. Kloboučníková, Z. Hejdová
Šatna:                                      J. Kvízová

XI. Funkce, dlouhodobé úkoly

Jméno, příjmení

Úkol 

Jana Zábojníková

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

Miroslava Děvěrová

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

Lenka Kargerová

Klub čtenářů
Vedoucí plaveckého výcviku

Veronika Dvořáková

Výzdoba školních šaten

Jana Linhartová

Správce kabinetu 1. stupně

Radka Křížková

Výzdoba přízemí

Pavlína Bartošová

Výzdoba oken na podestách
Zápis do 1. tříd

Blanka Svachová

Koordinátor kulturních akcí – 1. stupeň
Výzdoba 1. patra

Jaroslav Hudák

Metodik dopravní výchovy

Ludmila Mašátová

Výchovná poradkyně
Správce kabinetu náprav
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně
Nápravy z ČJ a český jazyk pro cizince – 1. stupeň

Jakub Linhart

Správce knižního fondu 1. stupně
Organizace sportovních soutěží - 1. stupeň

Veronika Minaříková

Správce kabinetu přírodopisu
Výzdoba schodiště
Organizace soutěží a olympiád z přírodovědných předmětů

Petra Hanšpachová

Správce kabinetu AJ
Klub mladého diváka

Jindřich Turek

Správce kabinetu TV
Organizace sportovních soutěží - 2. stupeň

Anton Hermanovský

Aktualizace nástěnky sportovních úspěchů – přízemí
Aktualizace nástěnky – vstup do tělocvičny
Organizace sportovních soutěží – 2. stupeň
Příprava LVK pro 5. – 9. ročník

Milena Charvátová

Správce sborovny
Aktualizace nástěnky ve sborovně

Lucie Hlaváčová

Správce kabinetu matematiky
Organizace soutěží a olympiád z matematiky
Uvádějící učitelka (David Houska)

Pavel Kopta

Vedoucí PK – přírodovědná
Správce kabinetu chemie, výtvarné výchovy
Výzdoba 2. patra
Metodik IT
Správce učebny IT

David Houska

Organizace soutěží a olympiád z matematiky (ve spolupráci s Hla)

Lenka Korandová

Správce ateliéru
Výzdoba schodiště (ve spolupráci s Maz)

Lubomír Sládek

Metodik prevence
Správce kabinetu zeměpisu, dějepisu a PČ

Eva Liberdová

Vedoucí PK - jazyková
Správce kabinetu ČJ, HV
Koordinátor kulturních akcí – 2. stupeň

Petra Svárovská

Koordinátor  ŠVP
Přehlídka COME AND SHOW

Radka Cvejnová

Správce kabinetu ORV
Vedení žákovské rady
VP – volba povolání; přijímací řízení na SŠ

Alexandra Binder

Správce PC sborovny (2x)

Luděk Jeřábek

Správce kabinetu fyziky

Martin Cutych

Správce učitelské knihovny

Vladislava Mazurová

Správce kabinetu ŠD
Výzdoba schodiště a haly před ŠJ

Eva Marešová

Výzdoba učebny a chodby v 1. patře přístavby
Metodik IT

Anna Cutychová

Výzdoba 2. pavilonu ŠD
Výzdoba ŠJ
Organizace sportovních soutěží ŠD

Taťána Štěpánská

Výzdoba 2. pavilonu ŠD
Výzdoba ŠJ
Organizace sportovních soutěží ŠD
Uvádějící vychovatelka (A. Cutychová)

Lenka Netolická

Vybavení lékáren
Aktualizace nástěnky ŠD (přízemí)

Marie Šprdlíková

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

XII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Veronika Minaříková

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Alexandra Binder

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

David Houska

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

DVPP bude v dalším období zaměřeno na:
- oblast péče o děti integrované a se speciálními vzdělávacími potřebami
- studium k výkonu specializovaných činností (koordinátor IT, environmentální výchovy)
- prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti
- jazykové kurzy
- metodické kurzy

XIII. Předmětové komise, metodická sdružení

PK, MS

vedoucí

1. - 5. ročník

Ludmila Mašátová

jazyky

Eva Liberdová

přírodní vědy

Pavel Kopta

výchovy a společenské vědy

Lubomír Sládek

Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

Úkoly předmětových komisí:
Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelkou školy.
Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
Plánují DVPP.
Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek.        Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.
Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí, aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Úkoly předsedů předmětových komisí:
Vytváří koncepci práce PK, rozpracovává do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
Metodicky řídí a kontrole práci ostatních členů komise a usiluje o jejich aktivní zapojení.
Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávya sebehodnocení školy.
Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.
Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.

XIV. Nepovinné předměty
Nápravy z ČJ – pro žáky s SVPUCH

Český jazyk pro cizince

XV. Zájmové útvary
Zájmová činnost zajištěna agenturou Kroužky, Crokidy a školou v rámci školního klubu dle rozpisu a zájmu dětí. Tělovýchovné kroužky jsou organizovány ve spolupráci s  TJ ZŠ Chabry a sportovním klubem Black Angels.

XVI. Školní družina

Provoz ŠD        pondělí - pátek 7:00 – 7:40 a 11:40 – 17:00

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. oddělení

V. Mazurová, ved. vych.

1. pavilon

1. A

2. oddělení

M. Šprdlíková

1. pavilon

1. B

3. oddělení

T. Štěpánská

2. pavilon

2. A

4. oddělení

A. Cutychová

2. pavilon

2. B

5. oddělení

L. Netolická

přístavba – přízemí

3. A

6. oddělení

E. Marešová

přístavba - 1. patro

3. B + ŠK

 

Režim ŠD
1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.

AKTUALITY

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin na školním hřišti. V...

Volné pracovní místo - kuchařka

Základní škola přijme kuchařku na plný úvazek, pracovní doba 6.00 – 14.30 hod. Možný i zkrácený úvaz...

Koktejlová party

clanek
V posledním týdnu školního roku si děti užily tradiční Koktejl párty. Mohly ochutnat z bohatého výběru různých chutí kok...

Dostavba školy

Vážení rodiče,dostavba školy nebude v průběhu letních prázdnin zahájena, školní ...

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 1. 7. – 4. 7. 2019   od 8:00 do ...

Zahradní slavnost 2019

clanek
Ve středu 19. 6. 2019 proběhla od 16 hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST. Vzhledem k dešti jsme se na poslední chvíli přesunuli do t...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd

V pondělí 17. 6. 2019 proběhnou od 17 hodin ve školní jídelně třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd. Rodiče b...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy