logotyp

Provozní řád

1. Úvodní ustanovení
1. Ředitelka školy vydává na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, provozní řád základní školy organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry jako součást jejího organizačního řádu.

2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, a zásobování vodou. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

3. Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů:
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
- vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
- vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

2. Údaje o zařízení
Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace
Spořická 400/34, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 21

Ředitelka školy:         
Mgr. Zdenka Chaloupecká
Zástupci ředitelky:     prom. ped. Martin Cutych, Mgr. Radka Cvejnová
Telefon: 233544562 – ředitelka, zástupci ŘŠ
               283852235 – hospodářka školy, vedoucí ŠJ
               233544359 – sborovna školy
Typ školy: základní se všemi ročníky
součásti:          škola                               IZO     102261385            kapacita       450 žáků

                         školní družina                            112700128                                 150 žáků

                         školní klub                                 150010877                                   30 žáků

                         školní jídelna                             102461911                                 450 jídel

                        - dočasně mimo provoz

                        školní jídelna – výdejna                                                           450 jídel                 

Zájmové činnosti:
výtvarná činnost školy (např. korálkování, keramika, gumičkování, praktická dívka)
základy práce s počítačem a internetem
vědecká činnost (např. vědecké pokusy, věda nás baví)
kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím pro děti 1. – 3. třídy
hudební činnost (hodiny hry na hudební nástroje, hudební nauka, zobcová flétna)

3. Režim dne
Provoz týkající se aktivit určených žákům, mládeži:
7:00 – 20:00
Dojíždění dětí: Maximální vzdálenost 30 km   Druh dopravy: MHD, osobní
Čas prvního příjezdu: 7:00, posledního odjezdu: 20:00
Družina: Využití: 1. - 5. třída; přednostně zařazování žáci 1. – 3. tříd
Ranní družina             7:00 – 7:40
Odpolední družina    11:40 – 17:00
Pobyt venku: v případě dobrého počasí 13 - 15:30; sportování na školním hřišti a hry na zahradě, vycházky do okolí školy
Školní klub:     Využití 6. – 9. třída, ve dnech odpoledního vyučování 12:35 – 14:25
Začátek vyučování:     zpravidla v 8:00
Ukončení vyučování: 16:15, v pátek 13:30
Vyučovací hodina Délka trvání 45 minut. Počet hodin v jednom sledu: nejvýše 6
Způsoby výuky: využívány všechny formy, tradiční, netradiční i alternativní.
Frekvence střídání pracovních míst závisí na charakteru předmětu, způsobu výuky a zavedených zvyklostech ve vyučovacích hodinách. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit nebo spojovat.
„B“ hodiny budou využívány v případě potřeby s ohledem na provoz školní jídelny – výdejny.

Přestávky
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, v 9:40 hod. začíná přestávka dvacetiminutová.
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitelka školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků. Žáci mohou využívat relaxační koutky ve třídách i na chodbách, v případě příznivého počasí mohou velkou přestávku trávit na školním hřišti.            

Vyučovací  hodina

od

do

Vyučovací  hodina

od

do

0.

7:05

7:50

 

 

 

1.

8:00

8:45

 

 

 

2.

8:55

9:40

 

 

 

3.

10:00

10:45

 

 

 

4.

10:55

11:40

 

 

 

5. A

11:50

12:35

5. B

12:10

12:55

6. A

12:45

13:30

6. B

13:05

13:50

7. A

13:40

14:25

7. B

14:00

14:45

8. A

14:30

15:15

8. B

14:50

15:35

9. A

15:20

16:05

9. B

15:40

16:25

Režim práce s počítačem:
V rozvrhu zařazen povinný předmět ICT ve 4., 6. a 9. ročníku – 1 vyučovací hodina týdně.
Pracovna je nepravidelně využívána pro výuku ostatních předmětů.
Počet hodin v jednom sledu: max. 2

Režim pracovního vyučování: 1 hod.
Režim práce na pozemku: 1 hod. – vzhledem k možnostem školy jsou hodiny využívány k pěstování venkovních i pokojových rostlin v prostoru atria, k pěstování venkovních rostlin v prostoru zahrady, k hrabání a kompostování. Dále se zaměřujeme na práce spojené s údržbou a provozem domácnosti.

Režim stravování včetně pitného režimu
Stravování:školní jídelna - výdejna, vydávání oběda 11:40 – 14:00
Pitný režim: vlastní donášení nápojů, v době oběda nápoj ve školní jídelně - výdejně, studené nápoje ve školní družině.

Podmínky pohybové výchovy
Prostory pro cvičení: školní hřiště
Počet a kapacita hřišť: hřiště víceúčelové o rozměrech 28x16 m s umělým povrchem a mantinely
Zařazování hodin tělesné výchovy: I. stupeň 8:00 – 14:25; II. stupeň 8:00 – 16:15 hod.
Počet hodin TV ve všech ročnících: 2 hodiny týdně
Výuka plavání: 3. ročník, využití PŠ Šutka, podmínky výuky jsou velmi dobré, bazén odpovídá požadavkům.
Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány podle potřeb dětí.
Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: velká přestávka v případě hezkého počasí na školním hřišti – míčové hry, skákání apod.
Zařazení prvků otužování – zejména na školách v přírodě, které se konají pravidelně 1x do roka.
Hřiště je mimo vyučování a aktivity školní družiny volně přístupné veřejnosti včetně víkendů.

4. Závěrečná ustanovení
1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy.
2. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

Praha dne 14. 8. 2020

AKTUALITY

Úřední dny kanceláře školy během prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 28. 6. – 9. 7. 2021 pondělí a st...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních ho...

Ředitelské volno 17. 6. 2021

Vážení rodiče,ve škole došlo k havárii a byl přerušen hlavní přívod vody. Oprava bude provedena v řádu někol...

Stravování pro cizí strávníky

Od 6.9.2021 nabízí školní jídelna opět stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, kterénejsou žáky nebo zaměst...

Ředitelské volno

Na pondělí - středu 28. - 30. 6. 2021 a na středu - pátek 1. - 3. 9. 2021 uděluje ředi...

Volné místo

Školní jídelna přijme pomocnou kuchařku na plný úvazek. Pracovní doba pondělí - pátek 6.30 - 15.00.Nástup 16. 8. 2...

Zápis ze dne 11. 1. 2021

Zápis č. 47 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy