logotyp

Archiv

Testování žáků od 31. 1. 2022

Vážení rodiče,
od 31. 1. 2022 platí nové mimořádné opatření MZ ČR k testování žáků ve školách.
Důležitá změna:
Od pondělí 31. 1. se nemusí testovat žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Za stejných podmínek není žákům nařízena karanténa v případě rizikového styku s osobou, která je COVID-19 pozitivní.
Vzhledem k této nové skutečnosti sdělte v případě prodělané nemoci třídnímu učiteli Vašeho dítěte datum pozitivního PCR testu.

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,
preventivní plošné testování antigenními testy
ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna provádět každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně).
Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí.
Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.
Testovat se nově budou i očkovaní žáci. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu (žák je v tomto případě povinen nosit ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole).
Antigenní test provedený ve škole lze nahradit PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).
Dále od 3. ledna musí škola žákovi v případě pozitivního testu vystavit potvrzení na příslušném formuláři.
Škola také zašle výsledek testu hygienické stanici, a to pomocí aplikace Covid Forms Application případně vyrozumí zákonného zástupce žáka o nutnosti podstoupení konfirmačního PCR testu, kterému je žák povinen. Pokud je i tento test pozitivní, žáku je nařízena izolace.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na středu 22. 12. 2021 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.
V případě, že bude schváleno navržené prodloužení vánočních prázdnin, volno z rozhodnutí ředitelky školy uděleno nebude a prázdniny budou v rozsahu určeném daným nařízením.

Vánoční jarmark zrušen

Vážení rodiče,
vánoční jarmark, který se měl konat ve škole ve středu 15. 12. 2021 je vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci zrušen. Děkujeme za pochopení.

Informace k provozu škol od 15. 11. 2021

Testování žáků

Ve škole bude probíhat testování žáků na onemocnění covid-19 každé pondělí do 21. 2. 2022.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Provoz škol od 30. 9. 2021

Od 30. 9. 2021 platí nové mimořádné opatření MZ ČR. Pro školy platí následující - výňatek :
Z výše uvedeného tedy plyne, že školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro žáky dané školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN (očkování, negativní test, prodělaná nemoc) i tam, kde jinak obecně doložení OTN musí provozovatelé vyžadovat. Týká se to škol v přírodě, návštěv divadel, galerií, muzeí, hradů, zámků, ZOO apod. Doporučujeme si dokládání OTN u provozovatele před školní akcí ověřit.
Mimořádné opatření v celém znění - viz příloha.

Provoz škol od 13. 9. 2021

Od 13. 9. 2021 nebude ve škole platit povinnost zajištění plošného testování žáků.
I nadále platí pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách - ochranu dýchacích cest nosí žáci i zaměstnanci ve společných prostorách budovy školy. Při výuce ve třídě nejsou povinni nosit ochranný prostředek ani žáci, ani pedagogové.
Pokud žák odmítne nošení ochranného prostředku, nebude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání a zákonný zástupce musí jeho nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Úvodní třídní schůzky se konají ve středu 8. 9. 2021 od 17:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2021/2022 proběhne v prostorách šaten před zahájením třídních schůzek.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhne od 17 do 19 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST. Přijďte si prohlédnout nové prostory školy po rekonstrukci a přístavbě. Těšíme se na setkání s Vámi.

Úřední dny kanceláře školy během prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
28. 6. – 9. 7. 2021 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
23. 8. – 3. 9. 2021 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Marcela Dobišová - tel. číslo 283852235 nebo 604748525, email: marcela.dobisova@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Pro ostatní záležitosti (vyzvednutí vysvědčení, platby apod.) si termín návštěvy předem dohodněte na tel. čísle 283852235 nebo 736754937, případně na emailové adrese monika.jirouskova@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout na výše uvedených kontaktech.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních hodinách. Informace o zahájení školního roku 2021/2022 a o organizaci prvního školního týdne budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu letních prázdnin.

Ředitelské volno 17. 6. 2021

Vážení rodiče,

ve škole došlo k havárii a byl přerušen hlavní přívod vody. Oprava bude provedena v řádu několika hodin.
Na dnešní den vyhlašuji ředitelské volno a prosím rodiče žáků 1. stupně, aby si své děti vyzvedli ze školy co nejdříve.
Žáci 2. stupně půjdou ze školy samostatně. Budou puštěni domů poté, co rodiče zašlou SMS zprávu třídnímu učiteli (stačí stručné "souhlasím s odchodem ze školy").
Pokud si rodiče žáků 4. a 5. tříd nemohou své děti vyzvednout a souhlasí se samostatným odchodem, mohou také napsat SMS zprávu třídnímu učiteli (třída 5. A a třída 4. A na telefony učitelů, kteří jsou ve třídách).
Oběd je pro strávníky zajištěn, přednostně budeme vydávat do vlastních přinesených krabiček. Oběd je možné vyzvednout již cca od 10 hodin.
Havárie bude odstraněna v průběhu dnešního dne.

Děkuji za pochopení

Zdenka Chaloupecká

Stravování pro cizí strávníky

Od 6.9.2021 nabízí školní jídelna opět stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které
nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.
Cena oběda činí 70,-Kč. Oběd se skládá z polévky,hlavního jídla a případně salátu, dezertu
či ovoce.Je možné si vybrat ze dvou jídel.
Obědy lze odebírat výhradně do přinesených nádob ve stanovené době:
PO - PÁ 11.00 - 11.30 hod.
Způsob úhrady stravování - pouze bezhotovostně.
Bližší informace ke stravování najdete pod záložkou"Školní jídelna".
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí školní jídelny na tel.604 748 525 nebo emailem
marcela.dobisova@zschabry.cz

Ředitelské volno

Na pondělí - středu 28. - 30. 6. 2021 a na středu - pátek 1. - 3. 9. 2021 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.
Vysvědčení za školní rok 2020/2021 bude žákům vydáno v pátek 25. 6. 2021. Žáci, kteří nebudou tento den přítomni ve škole, si mohou vysvědčení vyzvednout od pondělí 28. 6. 2021 v kanceláři školy v úředních hodinách.

Volné místo

Školní jídelna přijme pomocnou kuchařku na plný úvazek. Pracovní doba pondělí - pátek 6.30 - 15.00.
Nástup 16. 8. 2021.
Bližší informace na tel. 604 748 525, email: marcela.dobisova@zschabry.cz

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
Pondělí 14. 6. 2021 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny A - K.
Středa 16. 6. 2021 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny L - Ž.
Rodiče na této schůzce obdrží informace k nástupu dětí do 1. třídy, informace ke školní družině a ke stravování ve školní jídelně. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny.
Těšíme se na Vás.

Bezpečný přístup k budově školy

Vážení rodiče,
ulice V Kratinách je mezi ulicemi Budyšínská a Spořická součástí staveniště a v tomto úseku platí zákaz vjezdu všech vozidel a zákaz vstupu chodců na komunikaci.
Nevjíždějte do prostoru staveniště, ohrožujete bezpečnost svých dětí!
Přístup chodců k budově školy je umožněn po chodníku a po dočasném přechodu ulice V Kratinách proti vstupu do budovy.

Vyhlášení voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy

Ředitelka Základní školy Praha – Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry, vyhlašuje v souladu s ustanovením §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění volby do školské rady.
Volby proběhnou v termínu od 24. 5. 2021 do 31. 5. 2021 formou online hlasování v elektronickém systému Bakaláři.
Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků se provádí formou ankety.
Za každého žáka může volit jeden zákonný zástupce (1 žák = 1 hlas).

Evidence kandidátů proběhla do 26. 10. 2020.
Kandidátní listina je zveřejněna na budově školy a na webových stránkách školy.

Dále ustanovuji přípravný výbor (volební orgán) pro volby do školské rady v tomto složení:
předsedkyně: Monika Jiroušková
členové: Mgr. Radka Cvejnová, prom. ped. Martin Cutych

Organizace výuky od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 se ve škole umožňuje osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Od tohoto data se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Ve školních družinách a školních klubech dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu. Také se ruší povinnost homogenních oddělení a skupin.
Testování bude pro všechny žáky probíhat 1x týdně - v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.
Rozvrh na příští týden je pro všechny třídy zveřejněn v Bakalářích.
Všem strávníků byly přihlášeny obědy. Pokud nemá strávník o oběd zájem, musí jej odhlásit dva dny předem. Balené obědy již nebudou vydávány.

Organizace výuky - týden od 10. 5. 2021

Prezenční výuka ve škole dle rozvrhu v Bakalářích: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B.
Žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí (případně 1. den po návratu do školy), žáci 2. stupně se testují v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu.
Všichni žáci, pro které platí v příštím týdnu prezenční výuka a kteří se stravují ve školní jídelně, mají přihlášené obědy. Obědy lze odhlásit do pátku 7. 5. do 9 hodin.
V pátek 14. 5. proběhne fotografování tříd, které mají prezenční výuku.
Ostatní třídy se budou fotografovat v pátek 21. 5. během prezenční výuky.

Distanční výuka dle rozvrhu v Bakalářích: 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. tříd je zveřejněn v příloze - viz níže. Uchazeči jsou zveřejněni pod kódem, který byl vygenerován při online registraci.
O žádostech, které jsou v řízení, bude rozhodnuto po dodání všech potřebných podkladů.

Pokud epidemiologická situace dovolí a bude povoleno konat shromáždění za přítomnosti více účastníků, třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve dvou termínech - v pondělí 14. 6. a ve středu 16. 6. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny.
Bližší informace obdrží rodiče zapsaných dětí emailem.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Návrat 2. stupně do škol

Vláda ČR schválila návrat žáků 2. stupně do škol. Od pondělí 3. 5. bude probíhat prezenční výuka rotačním způsobem.
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 6. a 8. třídy, pro 7. a 9. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 7. a 9. třídy, pro 6. a 8. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
Rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích v průběhu pátku 30. 4.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku při zachování homogenity tříd. Žáci si přinesou na hodiny TV sportovní oblečení. V hodinách TV platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest.
Všem strávníkům ze 6. a 8. tříd bude v pátečních ranních hodinách přihlášen oběd na příští týden.
Odhlásit jej bude možné v pátek do 9 hodin.

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19
Uchazeč musí před zkouškou předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování žáků má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají (termíny testování jsou uvedeny v příloze tohoto článku). Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a obsahuje identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
Termíny testování:
9. třídy - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 15 hodin
5. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina
7. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina při prezenční výuce (při distanční výuce 13 - 15)
5., 7. i 9. třídy - náhradní termín přijímacích zkoušek - čtvrtek 27. 5. 2021 od 13 do 15 hodin
Žáci mohou k testování také využít registrovaného odběrového místa, které vydá potvrzení o negativním výsledku testu.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
- dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
- certifikátem o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace dávky)
Podrobné informace jsou uvedeny v materiálech MŠMT – viz přílohy

Třídní schůzky 14. 4. 2021

Třídní schůzky proběhnou formou on-line prostřednictvím aplikace ZOOM. Třídní schůzky pro 1. stupeň proběhnou od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin. Další informace zašlou třídní učitelé.

Informace k testování žáků - GDPR

Informační memorandum pro zákonné zástupce žákůInformační memorandum pro zákonné zástupce žáků

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- od pondělí 26. 4. probíhá testování testy Singclean - viz video
- žáci se budou testovat sami, jde o neinvazivní antigenní formu testování;
- žáci, kteří se testují sami bez přítomnosti zákonného zástupce, se testují ve třídě v průběhu 1. vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem vyučujícího
- žáci 2. a 3. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v prostoru šatny (současná výdejna školního stravování); testy v šatně vydává školník a žák s negativním testem odchází do třídy
- žáci 1. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v učebně paralelní třídy v pavilonu
- všichni přítomní mají po celou dobu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný provádí samoodběr
– každý žák, jemuž vyjde test pozitivní, bude ihned umístěn mimo ostatní žáky, obdrží potvrzení o pozitivním testování a rodiče si jej musí bezodkladně vyzvednout a řešit s lékařem další postup;
– pokud bude žák pozitivně testován v pondělí – ostatní žáci i pedagog pokračují ve výuce;
– pokud bude žák pozitivně testován ve  čtvrtek – odcházejí domů žáci celé třídy a čekají na rozhodnutí hygieniků – zda se další dny mohou vrátit nebo zůstanou v karanténě;

Povinnost testování se nevztahuje na osoby:
-
které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní (přesné datum onemocnění vč. potvrzení z laboratoře či od lékaře je nutné doložit prostřednictvím emailu nebo systému Bakaláři třídnímu učiteli)
- které doloží negativní výsledek Ag nebo PCR testu, který není starší 48 hodin
- které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (certifikát předloží vedení školy)

Instruktážní video ke zhlédnutí:

Instruktážní video

Pravidla platná pro přijímací řízení na SŠ (pro žáky 5., 7. a 9. tříd)

Testování u přijímacích zkoušekTestování u přijímacích zkoušek

Přijímací řízení - dodatekPřijímací řízení - dodatek

Stravování ve školní jídelně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 budou žáci 1. stupně navštěvovat školu rotačním způsobem.
V týdnu od 12.4. platí prezenční výuka pro třídy 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B. Tyto třídy mají přihlášené obědy.
Pokud nemáte o oběd zájem, je nutné jej odhlásit dva dny předem.
Ostatní žáci, kteří nemají prezenční výuku a mají objednané obědy, je budou dostávat i nadále balené.
Výdej balených jídel bude od 10:45 – 11:30  a 13:50 – 14:10 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

Stravování ve školní jídelně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 budou žáci 1. stupně navštěvovat školu rotačním způsobem.
V týdnu od 12.4. platí prezenční výuka pro třídy 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B. Tyto třídy mají přihlášené obědy.
Pokud nemáte o oběd zájem, je nutné jej odhlásit dva dny předem.
Ostatní žáci, kteří nemají prezenční výuku a mají objednané obědy, je budou dostávat i nadále balené.
Výdej balených jídel bude od 10:45 – 11:30  a 13:50 – 14:10 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

Otevírání škol od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. budou prezenční výuku navštěvovat žáci 1. stupně tzv. rotačním způsobem (celé třídy budou do školy chodit střídavě po týdnu).
Od 12. do 16. 4. 2021 (od 26. 4. do 30. 4.) bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B.
Ostatní třídy budou pokračovat v distanční výuce.
V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 (od 3. 5. do 7. 5.) bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B.
Rozvrhy pro všechny třídy budou zveřejněny v Bakalářích.
Skupinové konzultace max. po 6 žácích jsou umožněny žákům 2. stupně, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a žákům 9. tříd z předmětů, ze kterých budou skládat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ (ČJ a M).
Podrobné informace MŠMT najdete níže. Instruktážní video pro školy

Dotazníkové šetření - distanční výuka

V uplynulých týdnech proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení práce školy a jejích pedagogů v období distanční výuky. Osloveni byli všichni zákonní zástupci žáků, průzkumu se zúčastnila třetina z nich.
Z výsledků vyplývá, že většina zúčastněných rodičů považuje distanční výuku školy za dobře zvládnutou a že prakticky všichni žáci zvládají během distanční výuky plnit požadavky učitelů z hlediska náročnosti a množství zadané práce. Někteří, především mladší  žáci, potřebují při výuce dopomoc rodičů.
Rovněž technické vybavení žáků je na skvělé nebo dobré úrovni.
Více než polovině rodičů spíše nebo úplně vyhovuje současná časová dotace jednotlivých předmětů v rámci online vyučování, někteří rodiče ji považují za nedostatečnou. Vzhledem k tomu, že necelé třetině dětí zabírá online výuka a příprava na ni více času než při běžné, tedy prezenční výuce, neplánujeme rozšiřovat počet hodin. Současná hodinová dotace on-line výuky zároveň odpovídá metodickému doporučení MŠMT.
Zaměříme se spíše na častější kontrolu kvality hodin, která je však dle odezvy rodičů většinou na velmi dobré úrovni.
Děkujeme Vám za ocenění kvality práce konkrétních učitelů i za Vaše připomínky, které nám pomohou výuku do budoucna vylepšit.

Stravování ve školní jídelně od 8. 3. 2021

Vážení strávníci,
1. a 2. třídy mají od 8.3. odhlášené obědy. Pokud máte o oběd zájem, je nutno jej přihlásit dva dny předem.
Obědy budou pro všechny žáky nadále balené, rodiče si je musí objednávat sami.
Výdej obědů bude od 11 : 30 do 13 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

ŠKOLNÍ MIKINY 2021

ŠKOLNÍ MIKINY 2021

I v tomto zvláštním školním roce je opět možnost si objednat kousek z kolekce oblečení s motivem naší školy! Objednávání probíhá na našem speciálním eshopu zde: www.kraloveskoly.cz/chabry
Eshop bude spuštěn až do 22.3. Následně se uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce. V tomto školním roce je to první a zároveň poslední příležitost!

Zrušení dne otevřených dveří

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu a mimořádných opatření Vlády ČR se den otevřených dveří v pátek 26. 3. 2021 nekoná. Pro zájemce o seznámení s naší školou nabízíme možnost individuální návštěvy. Pokud máte o setkání zájem, napište na email: zdenka.chaloupecka@zschabry.cz.

Provoz škol od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
s platností od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost všech žáků základních škol ve škole. Žákům je poskytována distanční výuka dle rozvrhu zveřejněného v systému Bakaláři.
I nadále jsou povoleny individuální konzultace (1 pedagog, 1 žák, příp. 1 zákonný zástupce).
Obědy budou přihlášeným strávníkům vydávány v plastových krabičkách v době od 11:30 do 13:00.
Informace k ošetřovnému najdete na webu České správy sociálního zabezpečení. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR od 25. 2. 2021

S účinností od čtvrtka 25. února 2021 je ve všech vnitřních prostorách školy nařízena ochrana dýchacích cest (nos, ústa) respirátorem dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnická rouška) nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének. Do budovy školy není od 25. 2. 2021 možné vstupovat s ochranou dýchacích cest látkovými rouškami, šátkem apod.

Zápis do 1. tříd a den otevřených dveří

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne  v naší škole ve dnech 28. a 29. 4. 2021. Vzhledem k epidemiologickým opatřením bude způsob zápisu zveřejněn na stránkách školy nejpozději v průběhu dubna.
Den otevřených dveří pro veřejnost je plánován na pátek 26. 3. 2021. V 8:15 a v 9:00 proběhne informační schůzka s vedením školy. Pokud epidemiologická situace nedovolí pořádat den otevřených dveří, bude možné po telefonické dohodě školu navštívit individuálně.

Výuka od 15. 2. do 28. 2. 2021

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu probíhá výuka ve škole do 28. 2. 2021 nadále ve stejném režimu jako dosud - viz informace k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Žáci naší školy budou na vysvědčení hodnoceni v souladu se školním řádem klasifikací.
Pedagogická rada za 1. pololetí proběhne ve středu 20. 1. 2021.
Obsah výpisu z vysvědčení bude zveřejněn prostřednictvím bakalářů dne 28. 1. 2021.
Výpis z vysvědčení bude žákům předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Pokud bude žák z některého předmětu nehodnocen, proběhne hodnocení v náhradním termínu, nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí.

Stravování od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
1. a 2. třídy se od 4. 1. 2021 stravují ve školní jídelně běžným způsobem.
Ostatní žáci, kteří nemají prezenční výuku, si mohou obědy objednat a budou je dostávat balené.
Výdej obědů bude od 11: 30 do 13 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

Výuka od 4. 1. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 bude výuka od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 probíhat pro žáky 1. a 2. ročníku prezenční formou dle běžného rozvrhu, pro žáky 3. - 9. ročníku distanční formou dle rozvrhu pro distanční výuku (v rozvrhu jsou pouze on-line hodiny, tedy sychronní výuka). Další hodiny budou probíhat formou asynchronní výuky.
I nadále jsou povoleny individuální konzultace (jeden pedagog - jeden žák).
Podrobné informace k provozu škol najdete v příloze.

Prodloužení vánočních prázdnin od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole ve dnech 21. a 22. 12. 2020. Vánoční prázdniny začínají v pondělí 21. 12. 2020, končí v neděli 3. 1. 2021. V novém roce začíná vyučování v pondělí 4. 1. 2021.

Výsledky národního testování SCIO 3. a 5. tříd

V tomto roce proběhlo národní testování společnosti SCIO velmi netradičně on-line formou z domova v období od března do listopadu 2020. Testování se zúčastnilo velmi málo škol z celé ČR. Ze 3. tříd se testů zúčastnilo necelých 500 žáků, z 5. tříd 2000 žáků. Výsledky testování proto nemají vypovídající hodnotu jako v jiných letech.
Žáci 3. tříd naší školy skončili v ČJ, M, AJ i obecně studijních předpokladech ve třetině nejlepších škol.
Žáci 5. tříd skončili v polovině zúčastněných škol, jejich studijní potenciál škola využívá optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni studijních předpokladů žáků.
Individuální výsledky žáků obdrželi rodiče všech testovaných.

Informace k provozu škol od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. a od 14. 12. platí prezenční výuka (ve škole) pro celý 1. stupeň dle stálého rozvrhu.
V týdnu od 30. 11. a od 14. 12. platí prezenční výuka (ve škole) pro třídy 6. A, 7. A, 7. B, 9. A a 9. B.
Distanční výuka (on-line) probíhá v týdnu od 30. 11. pro třídy 6. B, 8. A a 8. B.
Rozvrhy pro 2. stupeň budou v bakalářích aktualizovány do konce tohoto týdne.
V týdnu od 7. 12. a od 21. 12. platí prezenční výuka (ve škole) pro třídy 6. B, 8. A, 8. B, 9. A a 9. B.
Distanční výuka (on-line) probíhá v týdnu od 7. 12. a od 21. 12. pro třídy 6. A, 7. A a 7. B.

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
od středy 18. 11. 2020 bude umožněna prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd.  Výuka bude organizována podle rozvrhu, který bude zveřejněn v bakalářích. Školní družina i školní jídelna budou pro žáky 1. a 2. tříd v běžném provozu. Podrobné informace najdete v materiálu MŠMT.
Pro žáky ostatních ročníků (distanční výuka s možností individuálních konzultací) i nadále platí možnost vyzvednout si balený oběd ve školní jídelně v době od 11:30 do 13:00.

Karanténní opatření v souvislost s onemocněním covid-19

Třídy 2.B, 3.A, 3.B měly v období od středy 7. 10. do pátku 9. 10. epidemiologicky významný kotakt s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 19. 10. 2020.
Zákonní zástupci žáků těchto tříd a dotčení pedagogové byli informováni prostřednictvím bakalářů okamžitě po nařízení karanténního opatření.
Karanténní opatření
bylo v minulých dnech nařízeno čtyřem pedagogům naší školy, kteří měli epidemiologicky významný kotakt s osobou, která je Covid pozitivní. Covid pozitivní jsou dva pedagogové naší školy.
Karanténní opatření
zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě. 
Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

OŠETŘOVNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL

Rodiče, kteří budou muset v době uzavření škol zůstat doma se svými dětmi, musí standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.

Škola v přírodě 2. C + 5. B

Třídy 2. C a 5. B, které jsou v tomto týdnu na škole v přírodě v Kořenově, se vrátí v pátek 16. 10. Přesný čas příjezdu bude rodičům sdělen.

Stravování ve školní jídelně od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
1. a 2. třídy se od středy 18. 11. 2020 budou stravovat ve školní jídelně běžným způsobem - obědy budou mít přihlášené. Pokud nemáte o obědy zájem, je nutné je odhlásit dva dny předem.
Žáci ostatních ročníků (distanční výuka) si mohou i nadále vyzvednout balený oběd v době od 11:30 do 13 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

KRIZOVÉ OPATŘENÍ platné od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,
od středy 14. 10. 2020 platí nařízení Vlády ČR, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách. Pro žáky bude uzavřena škola, školní výdejna stravy i školní družina. Sledujte informace na webových stránkách školy a v BAKALÁŘÍCH.
Výuka bude probíhat formou on-line výuky prostřednictvím platformy ZOOM dle rozvrhu v kombinaci s off-line výukou. Jako komunikační kanál pro sdělování informací slouží systém Bakaláři.
Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, vztahují se na ni stejná pravidla omlouvání jako na prezenční výuku ve škole.
Škola v rámci svých možností zajistila technické vybavení pro distanční výuku pro některé žáky. Zákonní zástupci těchto žáků budou postupně kontaktováni hospodářkou školy. Technické vybavení bude zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce vždy na daný týden, kdy ve třídě probíhá distanční výuka. Pokud se z důvodu nedostatečného technického vybavení žák nemůže účastnit distanční výuky a nebyli jste školou osloveni, kontaktujte hospodářku školy: 736 754 937.
Úřední hodiny v době uzavření školy: denně od 8:00 do 12:00 hodin, případně si můžete telefonicky dohodnout jiný termín.

Stravování ve školní jídelně od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
1. a 2. třídy se od středy 18. 11. 2020 budou stravovat ve školní jídelně běžným způsobem - obědy budou mít přihlášené. Pokud nemáte o obědy zájem, je nutné je odhlásit dva dny předem.
Žáci ostatních ročníků (distanční výuka) si mohou i nadále vyzvednout balený oběd v době od 11:30 do 13 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

DISTANČNÍ VÝUKA OD 12. 10. DO 23. 10. 2020

Organizace distanční výuky od 12. 10. do 23. 10. 2020

12. – 16. 10.

19. – 23. 10.

Výuka ve škole

Distanční výuka

Výuka ve škole

Distanční výuka

 

 

6. A

6. B

6. A

6. B

 

 

 

 

7. A

7. B

7. A

7. B

 

 

8. A

8. B

 

 

 

 

8. A

8. B

9. A

9. B

 

 

 

 

9. A

9. B


Výuka ve škole probíhá dle platného rozvrhu pro běžnou výuku, distanční výuka probíhá dle rozvrhu pro distanční výuku (dle metodického doporučení MŠMT).

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, se mohou stravovat ve školní jídelně (platí poze do 13. 10.)
. Oběd na pondělí 12. 10. mají zajištěn všichni žáci školy. Pokud se žáci, kteří se vzdělávají distančně, nebudou stravovat ve školní jídelně, je nutné oběd odhlásit dva dny předem.

Distanční výuka je pro žáky povinná, vztahují se na ni stejná pravidla omlouvání jako na prezenční výuku ve škole.

Škola v rámci svých možností zajistila technické vybavení pro distanční výuku pro některé žáky. Zákonní zástupci těchto žáků budou postupně kontaktováni hospodářkou školy. Technické vybavení bude zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce vždy na daný týden, kdy ve třídě probíhá distanční výuka. Pokud se z důvodu nedostatečného technického vybavení žák nemůže účastnit distanční výuky a nebyli jste školou osloveni, kontaktujte hospodářku školy: 736 754 937.

Od 12. 10. do 23. 10. není v provozu školní klub, neprobíhá zájmová činnost. Školní družina funguje v běžném provozu.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání), následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Bližší informace MŠMT a odpovědi na časté dotazy

INFORMACE PRO PŘÍPAD VYHLÁŠENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

Informace pro případ vyhlášení distanční výuky budou všem žákům a zákonným zástupcům rozeslány do konce tohoto týdne prostřednictvím systému Bakaláři.
Pokud dojde k uzavření škol nebo jejich části a výuka bude probíhat distančním způsobem, bude v naší škole probíhat výuka v souladu s rozvrhem pro distanční výuku, který bude rozeslán všem žákům.

Vyhlášení voleb do školské rady

Vzhledem k tomu, že nelze za současného nouzového stavu provést volbu zástupce zákonných zástupců na obvyklých třídních schůzkách, a volby není možné provést v souladu s platným volebním řádem, který vydal zřizovatel školy, původně stanovený termín těchto voleb se odkládá. Volby proběhnou v náhradním termínu. MŠMT svým mimořádným opatřením ze dne 29. října 2020 prodlužuje funkční období členů školských rad, toto období skončí tři měsíce od skončení nouzového stavu.

Po skončení nouzového stavu proběhnou volby zástupce pedagogických pracovníků, dále členů školské rady za zákonné zástupce žáků a zřizovatel školy bude požádán o jmenování zbývajícího člena.

Kroužek fotbalu pro 1. - 4. třídu

Inter Academy Czech republik nabízí kroužek fotbalu pro 1. - 4. třídu. Přihlášky a registrace na www.interacademy.cz, info na info@interacademy.cz, mobil +420 736 180 260.

Pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 není vyhlášeno ředitelské volno. V tento den probíhá výuka dle rozvrhu.

ROUŠKY I VE TŘÍDÁCH

Od pátku 18. 9. 2020 platí mimořádné opatření, které stanovuje povinnost nosit ve všech prostorách školy roušky. Žáci i pedagogové musí mít roušky i během výuky. Opatření se nevztahuje na žáky a pedagogy 1. stupně, platí pouze pro 2. stupeň. Žáci budou nosit do školy dvě roušky pro případ ztráty nebo poničení.

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show má za sebou již třináct ročníků, během nichž si tato akce našla mnoho příznivců mezi dětmi, které se jí opakovaně účastnily, ale i mezi pedagogy, kteří děti připravovali a svou obětavou prací opakovaně motivovali žáky k zájmu o angličtinu a její využití.

Životy nás všech v loňském školním roce nepříjemně zasáhla epidemiologická vlna, která zavřela školy a mnoho dalších provozů. Čtrnáctý ročník Come and Show nebyl samozřejmě výjimkou – ač pečlivě připravený, musel být odložen. Vzhledem k aktuální situaci jsme konání přehlídky přesunuli na podzimní období, soutěž jsme jako takovou rozhodně rušit nechtěli.

Při začátku školního roku máme před sebou nesplněný termín konání čtrnáctého ročníku a zároveň vyhlídku nejistého patnáctého ročníku v tradičním jarním termínu 2021.

Podle doporučení hygieniků nemůžeme ani v podzimním termínu uskutečnit kontaktní konání akce. Přesto čtrnáctý ročník zrušit nechceme. Jsme přesvědčeni, že přínos této akce pro výuku angličtiny je tak výrazný, že převáží případné nedostatky náhradního řešení. Come and Show proto v náhradním podzimním termínu proběhne a jako nejvhodnější možnost konání jsme zvolili „distanční“ formu. Vysvětlení konkrétních pravidel včetně časového harmonogramu najdete v příloze.

V případě nejasností a případných jiných dotazů se obracejte na Mgr. Petru Svárovskou (tel. 602 435 851) nebo pište na mail comeandshow@seznam.cz

Kroužky školního klubu

V tomto školním roce budou otevřeny tyto kroužky školního klubu:
Angličtina - zpět do formy pro 5. třídu; středa 14 - 15; vedoucí P. Svárovská
Sboreček pro 1. - 3. třídu; pondělí, středa 14:15 - 15; vedoucí E. Marešová
Šachy pro 3. - 7. třídu; úterý 14:15 - 15:15; vedoucí P. Kopta

Ostatní kroužky nebudou otevřeny pro malý počet zájemců.

Mimořádné opatření platné od 10. 9. 2020

Na dnešním jednání Centrálního řídícího týmu chytré karantény bylo rozhodnuto, že povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR platí již od čtvrtka 10. 9. 2020. Toto nařízení se vztahuje i na budovu školy.
Všichni žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy se musí ve vnitřních prostorách školy (s výjimkou učeben) pohybovat pouze s ochranou dýchacích cest.

Nařízení Hygienické stanice HMP ke dni 4. 9. 2020

Vážení rodiče a návštěvníci školy,
ode dne 14. 9. 2020 do odvolání platí zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách budovy školy. Zákaz se vztahuje na všechny žáky, zaměstnance a návštěvníky školy. Bližší informace v příloze - Nařízení HSHMP č. 8/2020. Další informace najdete na webových stránkách HSHMP

Nádobí ve výdejně stravy

Vážení strávníci,
vzhledem k probíhající rekonstrukci školní jídelny funguje tento školní rok pouze výdejna stravy. Jídlo je podáváno na jednorázovém plastovém nádobí vč. příborů, protože ve výdejně není možné nádobí umývat.
Tato situace znamená velkou ekologickou zátěž a zároveň používání tohoto nádobí není zejména pro menší děti praktické.
Nabízíme možnost nosit si z domova vlastní jídelní sadu (doporučujeme nerozbitnou), kterou si každý den strávník odnese k umytí domů. Všem strávníkům je samozřejmě i nadále k dispozici jednorázové plastové nádobí.
Děkujeme za pochopení a pomoc. Vedení školy

Nádobí ve výdejně stravy

Vážení strávníci,
vzhledem k probíhající rekonstrukci školní jídelny funguje tento školní rok pouze výdejna stravy. Jídlo je podáváno na jednorázovém plastovém nádobí vč. příborů, protože ve výdejně není možné nádobí umývat.
Tato situace znamená velkou ekologickou zátěž a zároveň používání tohoto nádobí není zejména pro menší děti praktické.
Nabízíme možnost nosit si z domova vlastní jídelní sadu (doporučujeme nerozbitnou), kterou si každý den strávník odnese k umytí domů. Všem strávníkům je samozřejmě i nadále k dispozici jednorázové plastové nádobí.
Děkujeme za pochopení a pomoc. Vedení školy

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP K BUDOVĚ ŠKOLY

Vážení rodiče,
ulice V Kratinách je mezi ulicemi Budyšínská a Spořická součástí staveniště a v tomto úseku platí zákaz vjezdu všech vozidel a zákaz vstupu chodců na komunikaci.
Nevjíždějte do prostoru staveniště, ohrožujete bezpečnost svých dětí!
Přístup chodců k budově školy je umožněn po chodníku a po dočasném přechodu ulice V Kratinách proti vstupu do budovy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

HYGIENICKÁ OPATŘENÍHYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Roušky ve vnitřních prostorách školy

Vzhledem k zařazení Prahy do oranžového, tedy druhého stupně rizika nákazy koronavirem, doporučujeme všem žákům, jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům a hostům nosit ve vniřních prostorách školy roušku.
Zároveň žádáme, aby žáci nosili do školy roušku pro případ náhlé změny hygienických podmínek ve škole.

Manuál MŠMT k provozu škol ve školním roce 2020/2021

Manuál MŠMT k provozu školManuál MŠMT k provozu škol

Malý průzkumník přírody

Malý průzkumník přírody je přírodovědný kroužek pro žáky 1. st. ZŠ v Praze. Přihlašovat se lze na kroužek v průběhu celého roku. Informace o kroužku a přihlášku naleznete na odkaze: www.ekodomov.cz/maly-pruzkumnik-prirody
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Kamilu Valentovou, tel.: 792 300 667, email: kamila.valentova@ekodomov.cz

Školní rok 2020/2021

Organizace 1. týdne školního roku 2020/2021

Organizace 1. týdne školního rokuOrganizace 1. týdne školního roku

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky 1. tříd proběhnou v úterý 1. 9. 2020 cca od 9:30 hodin (po skončení slavnostního přivítání žáků).
Úvodní třídní schůzky ostatních tříd jsou z důvodu hygienických opatření zrušeny. Informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy proběhne v úterý 1. září 2020 od 8:00 do cca 9:30 hodin
v kmenových třídách v pavilonu na školní zahradě.
Po skončení slavnostního zahájení proběhnou
v 1. třídách třídní schůzky. Žáky si v době konání třídních schůzek převezmou vychovatelky školní družiny. Žáci 1. tříd mají na tento den odhlášený oběd.

Slavnostní zahájení školního roku pro 2. - 9. třídy proběhne v úterý 1. září 2020 v 8 hodin na školním hřišti. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v šatně školy. Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme zákonné zástupce žáků, aby nedoprovázeli své děti do vnitřních prostor školy. Slavnostní zahájení pro 2. - 9. třídy končí v 8:20.

Oběd bude ve školní výdejně vydáván od 11:40 do 14:00. Nezapomeňte si včas odhlásit oběd, pokud se první den školního roku nebudete stravovat.

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplynulých týdnech. Výuky se v 15členných skupinách mohou účastnit pouze žáci, kteří docházeli do školy.
V pátek 26. 6. 2020 bude vydáno vysvědčení, které si mohou přijít převzít všichni žáci. Podmínkou účasti je doložení čestného prohlášení (platí pro žáky, kteří se dosud neúčastnili pravidelné docházky).

Pro žáky 2. stupně proběhnou v týdnu od 22. 6. třídnické hodiny s třídními učiteli v termínech, které třídní učitelé sdělí svým třídám. Žáci budou mít možnost odnést si ze školy své osobní věci.
Konzultace ani distanční výuka v tomto týdnu již neprobíhá.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. v termínu, který zašlou třídní učitelé svým třídám. Vysvědčení si mohou přijít převzít všichni žáci. Podmínkou účasti je doložení čestného prohlášení (platí pro žáky, kteří se neúčastnili konzultací).

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin je bude možné vyzvednout.

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při online zápisu k povinné školní docházce. Rozdělení dětí do obou tříd bylo provedeno na základě informací v zápisním listu a na základě motivační části zápisu a není možné provádět žádné změny.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v harmonogramu v příloze. Žáci, kteří nenavštěvují pravidelnou výuku ve škole, musí doložit čestné prohlášení. Fotografie žáci dostanou po prázdninách. Žáci, kteří ze školy odcházejí, si je budou moct vyzvednout v kanceláři školy.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
17. 8. – 31. 8. 2020 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Marcela Dobišová - tel. číslo 283852235 nebo 604748525, email: jidelna@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Pro ostatní záležitosti (vyzvednutí vysvědčení, platby apod.) si termín návštěvy předem dohodněte na tel. čísle 283852235 nebo 736754937, případně na emailové adrese hospodarka@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout na výše uvedených kontaktech.

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze).
Žáci se na jednotlivé konzultace budou přihlašovat vyučujícím prostřednictvím zprávy v bakalářích nejpozději den předem, aby byl zaručen maximální počet 15 účastníků. Žák se musí přihlásit na každou konzultaci zvlášť.
Na první konzultaci žák přinese čestné prohlášení, že se u něj neprojevily příznaky onemocnění covid-19 (v příloze).
Konzultace a třídnické hodiny s třídními učiteli proběhnou v týdnu od 22. 6. a v termínech, které třídní učitelé sdělí svým třídám. Žáci budou mít možnost odnést si ze školy své osobní věci.
V době konání konzultací se žáci 2. stupně nestravují ve školní jídelně.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. v termínu, který zašlou třídní učitelé svým třídám.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin bude možné je vyzvednout.

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020. Žáci, kteří se nezúčastňují vzdělávacích aktivit školy, si mohou vysvědčení vyzvednout od pátku 26. 6. 2020 v kanceláři školy.

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
Pondělí 15. 6. 2020 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny A - K.
Středa 17. 6. 2020 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny L - Ž.
Rodiče na této schůzce obdrží informace k nástupu dětí do 1. třídy, informace ke školní družině a ke stravování ve školní jídelně. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny. Těšíme se na Vás.

Organizace provozu školy od pondělí 25. 5. 2020

Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně platná od pondělí 25. 5. 2020 a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jsou uvedena v příloze tohoto textu.
Žáci přicházejí do školy průběžně 20 minut před zahájením dopoledního bloku vzdělávacích aktivit. Po vstupu do budovy si vydezinfikují ruce a odcházejí do přidělené učebny. Před školou se žáci neshromažďují a dodržují obecná pravidla chování stanovená opatřeními Vlády ČR. V budově školy se žáci řídí pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými budou seznámeni po příchodu do školy. Odpolední blok činností pro skupiny žáků 1. - 3. ročníku končí v 16:00.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

V příloze jsou uvedeny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která byla přidělena v průběhu zápisu. Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky, které je v řízení, bude ukončeno po dodání všech podkladů.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Vážení strávníci,
od 25.5.2020 je možnost stravování ve školní jídelně pro žáky,kteří budou chodit do školy.
Nebude možnost stravování pro cizí strávníky.
Děkuji za pochopení

Informace o docházce žáků 1. stupně a přihlášení k docházce od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně základní školy. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, vychází ze ŠVP školní družiny.
Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit jsou ...
Více informací

Informace o docházce žáků 9. tříd a přihlášení k docházce od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo z českého jazyka a matematiky, tj. předmětů přijímací zkoušky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 prostřednictvím systému Bakaláři – viz ANKETY. Anketu vyplní pouze zákonní zástupci, kteří své dítě přihlašují k docházce do školy.

Více informací

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. Žáci budou hodnoceni za těchto podmínek:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Bližší informace najdete na stránkách MŠMT

Učitel/ka Hv, VV

Pro naši školu hledáme učitele/učitelku hudební a výtvarné výchovy na částečný úvazek. Po dohodě možný i plný úvazek. Nástup od srpna 2022. Motivační dopis a svůj životopis zašlete na email: zdenka.chaloupecka@zschabry.cz. Bližší informace na telefonním čísle 734 859 225.

Žádosti o ošetřovné pro dítě do 13 let

Vážení rodiče,
v případě, že budete žádat o ošetřovné pro dítě do 13 let, potvrzení vydává škola. Formulář je k dispozici u hospodářky školy, informace na emailu hospodarka@zschabry.cz nebo jidelna@zschabry.cz a na telefonu 736 754 937 nebo 604 748 525. Formulář je možné vyzvednout osobně denně mezi 8. a 12. hodinou, případně je možné jej zaslat elelktronicky (originál bude připraven ve škole pro pozdější vyzvednutí).
Vzhledem k vyhlášenému omezení volného pohybu lidí Vás žádám, abyste úřední hodiny školy využívali pouze v nejnutnějších případech, nejlépe po telefonické dohodě.
Při návštěvě školy používejte ochranu úst a nosu - roušku, šátek nebo nákrčník.
Děkuji za pochopení
Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

Online zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 6. 4. - 27. 4. 2020. Ke změně termínu a způsobu zápisu dochází v souvislosti s mimořádným opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část v tomto roce neproběhne. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.
Zaregistrujte se prosím na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY (klikněte na banner v tomto článku). ...
Více informací

Změny v organizaci školního roku

Vzhledem k dlouhodobému uzavření škol nejméně do poloviny května budou některé akce školy zrušeny, příp. přesunuty na pozdější termín.
Zrušeno: projektové dny, velikonoční turnaj v ping-pongu, dětský den, zahradní slavnost, třída 5. A - škola v přírodě zrušena.
Přesun: soutěž Come and Show (podzim), školy v přírodě (v případě znovuotevření školy v červnu, příp. na podzim - o termínu budou informovat třídní učitelé), přijímací zkoušky na SŠ - 14 dnů po znovuotevření škol.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části, tj. bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Přesné termíny a způsoby podání žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání najdete na našich webových stránkách nejpozději do konce března.
Další informace najdete také na webu MŠMT - viz odkaz.

Informace MŠMT k zápisu k povinné školní docházce

Osobní návštěvy školy

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášenému omezení volného pohybu lidí Vás žádám, abyste úřední hodiny školy využívali pouze v nejnutnějších případech, nejlépe po telefonické dohodě.
Při návštěvě školy používejte ochranu úst a nosu - roušku, šátek nebo nákrčník.
Děkuji za pochopení
Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020Termín recitační soutěžní přehlídky Come and Show se kvůli vládnímu nařízení o zákazu konání hromadných akcí nad 100 osob překládá z 7. a 8. dubna na termín 8. a 9. června 2020. Zároveň se posouvají i termíny konání školního kola do 28. 5. 2020 a termín odeslání přihlášek do krajského kola nejpozději do 29. 5. 2020.

ZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení strávníci,
vzhledem k uzavření školy nebude od středy 11. 3. 2020 v provozu školní jídelna. Obědy byly všem strávníkům od tohoto data odhlášeny. Školní jídelna začne připravovat obědy po znovuotevření školy.
Děkujeme za pochopení.

ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a přátelé školy,
vzhledem k uzavření základních škol se Den otevřených dveří, plánovaný v naší škole na pátek 13. 3. 2020, nekoná.
Nový termín bude stanoven po otevření školy, případně školu můžete navštívit po telefonické či emailové dohodě individuálně.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
od středy 11. 3. 2020 platí nařízení Vlády ČR, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Pro žáky bude uzavřena škola, školní jídelna i školní družina. Sledujte informace na webových stránkách školy a v BAKALÁŘÍCH. Výuka bude probíhat formou domácí výuky, učitelé budou žákům zadávat práci prostřednictvím systému Bakaláři.
V případě, že budete žádat o ošetřovné pro dítě do 10 let, potvrzení vydá škola. Formulář je k dispozici u hospodářky školy.
Úřední hodiny v době uzavření školy: denně od 8:00 do 12:00 hodin, případně si můžete telefonicky dohodnout jiný termín.

Upozornění pro cizí strávníky

Od září 2020 do června 2021 nebude školní jídelna vařit obědy pro cizí strávníky z důvodu rekonstrukce.
Prosím všechny, kdo jsou přihlášení ke stravování a nechodí se stravovat, aby do konce května odevzdali čipy, aby mohlo být provedeno vyúčtování.
Další informace o znovuotevření školní jídelny budou zveřejněny na stránkách školy.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová   
vedoucí školní jídelny

Informace ke COVID - 19

Vážení rodiče,
provoz školy bude od pondělí 2. 3. 2020 v plném rozsahu.
V souvislosti s výskytem koronaviru žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vrací z postižených oblastí, aby postupovali v souladu s aktuálními informacemi na stránkách Ministerstva školství ČR. Informace pro veřejnost najdete také na stránkách Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Mezi odkazy najdete také postup, jak si správně mýt ruce, abychom předešli šíření respiračních chorob.

Školní mikiny

Školní mikinyI v tomto školním roce mají žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko. Mikiny si můžete objednat online na adrese www.kraloveskoly.cz/chabry.

Provizorní vstup do školy

Vážení rodiče,
od dnešního dne je v provozu provizorní vstup na pozemek školy, který byl přesunut mimo prostory staveniště.
Z prostorových důvodů bohužel nelze zajistit bezbariérový přístup. Omlouváme se za dočasné komplikace.
Od pondělí 17. 2. bude již v provozu provizorní vchod do školy z východní strany budovy.
Prosíme zejména rodiče, kteří děti přivážejí ke škole automobily, aby byli opatrní a dodržovali dopravní předpisy. Zároveň prosíme, abyste svým dětem zdůraznili, že ulici Spořická musí přecházet pouze po přechodu pro chodce.
Děkujeme  za pochopení a trpělivost.
Vedení školy

Bricks 4 kidz

Od 2. pololetí bude v případě dostatečného počtu zájemců otevřen nový kroužek Brick 4 kidz. Kroužek je určen žákům 1. - 3. tříd a jeho náplní je stavění modelů z kostek LEGO. Bližší informace najdete v přiloženém letáku.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Den otevřených dveří pro veřejnost proběhne v naší škole v pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 9:40 hodin. Prostory školy Vás provedou žáci 9. třídy, na případné dotazy Vám odpoví vedení školy v průběhu setkání v 8:15 a v 9:00 ve školní jídelně.
Zápis do 1. tříd proběhne ve středu 22. 4. a ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin. Formulář žádosti o přijetí a zápisní list najdete pod článkem, případně v sekci Formuláře ke stažení.

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 14. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show". Akce proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 7. a 8. dubna 2020. Přehlídka je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nově upravená pravidla soutěžního setkání najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 30. března 2020.

Vstup do školy

Vážení rodiče,
po dobu probíhající stavby platí zákaz vstupu na staveniště (celá asfaltová plocha školního hřiště). Pro vstup na školní pozemek je možné využívat pouze branku z ulice Spořická.
Hlavní vchod do školy bude od poloviny února uzavřen, do budovy se bude vcházet bočním vchodem ze zahrady.

Nabídka zaměstnání: učitel/učitelka

Základní škola Praha - Dolní Chabry hledá učitele s aprobací matematika, anglický jazyk na zástup za dlouhodobou nemoc. Nástup možný ihned. V případě zájmu o nabízené pozice volejte na tel. č. 734 859 225 nebo pište na email: reditelna@zschabry.cz

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮVe čtvrtek 16. 1. 2020 v 18.00 hod. navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Brodway, které tento večer uvede muzikál Kleopatra. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Zahájení dostavby školy

Vážení rodiče a přátelé školy,
v závěru roku 2019 byl vybrán zhotovitel přístavby a rekonstrukce základní školy a následně byla zřizovatelem uzavřena smlouva. Staveniště bylo předáno a začátkem roku 2020 byly zahájeny přípravné práce. O průběhu stavebních prací, které budou mít vliv na chod školy, Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.
V souvislosti se stavebními pracemi bude vyhlášeno volno z rozhodnutí ředitelky školy v pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020. V případě, že bude nutné v souvislosti se stavebními pracemi vyhlásit volno v dalším termínu, budeme Vás včas informovat prostřednictvím webových stránek a systému bakaláři.   Vedení školy

VÁNOČNÍ JARMARK

Ve středu 11. 12. 2019 se od 16 do 18 hodin koná tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci i další přátelé školy spolu s učiteli mohou opět po roce strávit příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si pro návštěvníky připravily krátké vystoupení, jinde budete moci ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace.

Seminář pro rodiče DĚTI ON-LINE

Vážení rodiče,
zveme Vás na seminář Děti on-line, který se koná v naší škole ve čtvrtek 28.11. od 17 hod do cca 19 hodin. Seminář organizuje Institut Re:Life a zaměřuje se na rizika v online prostředí. Účast je bezplatná.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se konají ve středu 13. listopadu 2019:
od 17 hodin pro 1. stupeň - v kmenových učebnách,
od 18 hodin se konají schůzky pro 2. stupeň (formou společné schůzky nebo konzultací - dle informací třídních učitelů),
pro rodiče žáků 9. tříd se třídní schůzky konají od 18 hodin ve školní jídelně - informace k volbě studia (po skončení proběhnou třídní schůzky v kmenových učebnách).

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮDivadelní sezónu 2019 / 2020 s Klubem mladých diváků zahájíme 11. listopadu 2019 v 16.00 hodin v Divadle v Dlouhé představením NEBE - PEKLO. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

STÁVKA 6. 11. 2019

Vážení rodiče,
většina pedagogického sboru se rozhodla připojit ve středu 6. 11. 2019 ke stávce ČMOS pracovníků školství. Vzhledem k tomu nejsme schopni zajistit výuku ani náhradní program a škola bude tento den uzavřena. V provozu nebude ani školní družina. Všem žákům bude na tento den odhlášen oběd. Žáci se mohou v tento den stravovat pouze za plnou cenu oběda, tj. za 65 Kč. V případě, že budete mít zájem, aby se vaše dítě ve středu stravovalo ve školní jídelně, objednejte mu oběd nejpozději do 14 hodin v úterý 5. 11. 2019.

Procvičování angličtiny k učebnicím PROJECT

Cvičení vhodná k opakování a procvičování anglické gramatiky podle učebnic PROJECT najdete na uvedeném odkazu. Cvičení k opakování najdete zde.
Žákyně ve vodním světěÚčastníci zájezduSkupina žákůKotvící loděSkupina žákůStavbyMost v nociÚčastníci zájezduKrálovská rodina

Výuka angličtiny v Cornwallu

Všichni účastníci studijního zájezdu do Velké Británie dorazili na místo v pořádku. Všem se daří dobře, program probíhá ke spokojenosti všech účastníků. Ve středu po vyučování žáci obdrželi certifikáty. Byli pochváleni nejen za výborné jazykové znalosti, ale také za zdvořilé a slušné chování. Všichni si to moc užili. V pátek dopoledne už jsou na cestě zpět, projíždějí Německem. Příjezd domů odhadují na 15. - 16. hodinu.

Schůzka SPCHŠ - úterý 8. 10. 2019

Na pravidelnou schůzku zástupců SPCHŠ, která proběhne v úterý 8. 10. 2019 od 17:30 hodin v jídelně školy, se dostaví i zástupce zřizovatele naší školy. Všem zájemcům předá aktuální informace o plánované přístavbě školy.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 najdete na webu školy - viz INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ. Informace najdete zde.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tyto kroužky:

Tvoření z Hama beads pro kluky i holky - rozvoj jemné motoriky (pondělí 12:10 - 13:10; P. Svárovská), Korálkování (pondělí 13:30 - 15:00 lichý i sudý týden; P. Svárovská), Sboreček (pondělí, středa 13:15 - 14:00; E. Marešová), Výtvarné tvoření (čtvrtek 14:00 - 15:00; V. Minaříková). Kroužky probíhají od pondělí 23. 9. 2019 (kroužky vedené P. Svárovskou a V. Minaříkovou budou otevřeny po ukončení nepřítomnosti obou vedoucích ve škole).

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

NÁBOŽENSTVÍ - nepovinný předmět

Výuka bude probíhat každý pátek od 13.05 do 13.50, první hodina 20. 9. 2019.

TJ ZŠ Chabry

TJ ZŠ Chabry pořádá cvičení pro děti od 4 do 6 let a pro žáky 1. - 3. tříd každé úterý. Informace najdete na facebooku.

Mažoretky Berušky

Klub Beruška trénuje v tělocvičně ZŠ Praha - Dolní Chabry. V případě zájmu volejte na mobil 736 184 020 nebo pište na email klub-beruska@email.cz.

Agentura KROUŽKY

Nabídka všech kroužků, informace a on-line přihlášky na www.krouzky.cz

Malý průzkumník přírody

Malý průzkumník přírody je přírodovědný kroužek pro žáky 1. st. ZŠ v Praze. Přihlašovat se lze na kroužek v průběhu celého roku. Informace o kroužku a přihlášku naleznete na odkaze: www.ekodomov.cz/maly-pruzkumnik-prirody
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Kamilu Valentovou, tel.: 792 300 667, email: kamila.valentova@ekodomov.cz

Kroužek in-line bruslení

Agentura JSMEINLINE nabízí pro žáky 1. stupně kroužek inline bruslení. Kroužek bude probíhat od 20. 9. 2019 každý pátek od 15:30 - 16:45. Kontakt a přihlášku najdete na www.jsmeinline.cz nebo na přiloženém letáku.

Školní rok 2019/2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZÁŘÍ 2019

Třídní schůzky 1. C proběhnou v pondělí 2. 9. 2019 od 9:30 hodin.
Úvodní třídní schůzky ostatních tříd se konají ve středu 4. 9. 2019 od 17:00 v tělocvičně školy (společná část - nabídka zájmové činnosti) a od cca 17:45 v kmenových třídách.

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin na školním hřišti.
V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v kmenových učebnách jednotlivých tříd.
Vyučování 2. - 9. tříd končí v 8:45 hodin.

Dostavba školy

Vážení rodiče,
dostavba školy nebude v průběhu letních prázdnin zahájena, školní rok 2019/2020 tedy zahájíme v pondělí 2. 9. 2019. Veškeré informace o zahájení školního roku a o organizaci školního roku najdete koncem srpna na webu školy. Přejeme Vám krásné a klidné léto.

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
1. 7. – 4. 7. 2019   od 8:00 do 14:00
8. 7. – 12. 7. 2019 od 9:00 do 12:00
19. 8. – 30. 8. 2019 od 8:00 do 14:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ - tel. číslo 283852235 nebo 604748525, email: jidelna@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Pro ostatní záležitosti (vyzvednutí vysvědčení, platby apod.) si termín návštěvy předem dohodněte na tel. čísle 283852235 nebo 736754937, případně na emailové adrese hospodarka@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout na výše uvedených kontaktech.

Zahradní slavnost 2019

Zahradní slavnost 2019Ve středu 19. 6. 2019 proběhla od 16 hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST. Vzhledem k dešti jsme se na poslední chvíli přesunuli do tělocvičny, kde proběhla všechna vystoupení, a do jídelny, kde jsme se mohli občerstvit. V průběhu odpoledne pršet přestalo, a děti si tak mohly na zahradě užít připravené skákací hrady. Organizátorům patří velký dík, že jsme se mohli příjemně rozloučit s končícím školním rokem. Všem přejeme krásné léto!

Třídní schůzky budoucích 1. tříd

V pondělí 17. 6. 2019 proběhnou od 17 hodin ve školní jídelně třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd. Rodiče budou seznámeni s vyučujícími, obdrží seznam potřebných pomůcek a získají informace o  školním stravování a o organizaci školní družiny.

SCIO NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Také v tomto školním roce se žáci 3. a 5. tříd zúčastnili národního testování společnosti SCIO.
Testy pro žáky 3. tříd se týkaly českého jazyka, matematiky, klíčových kompetencí a oblasti člověk a jeho svět.
V tomto ročníku testujeme žáky ne kvůli srovnání výsledků, ale zejména proto, že nemají s tímto způsobem práce na PC žádné zkušenosti a chceme je připravit, aby v dalších letech v testování uspěli. 
Testy pro žáky 5. tříd se týkaly obecně studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Naši žáci dosáhli ve všech oblastech vynikajících výsledků ve srovnání s dalšími základními školami. V českém jazyce i matematice patříme mezi úspěšné školy, máme výsledky lepší než 80% zúčastněných škol a v anglickém jazyce jsou naše výsledky špičkové, protože více než 90% našich žáků splňuje očekávaný výstup (celostátní výsledky dosahují 60%). Výsledky ukázaly, že učitelé dokážou velmi dobře rozvíjet studijní potenciál žáků ve všech testovaných oborech a že naše škola si dokáže udržet vynikající úroveň.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020V příloze jsou uvedeny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která byla přidělena v průběhu zápisu. Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky, které je v řízení, bude ukončeno po dodání všech podkladů.

Ředitelské volno

Na čtvrtek a pátek 9. a 10. 5. 2019 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮPosledním divadelním představením tohoto školního roku, které navštívíme s Klubem mladých diváků, bude představení Divadla D21 s názvem Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského. To se uskuteční ve středu 24. 4. 2019 od 15.00 hodin.
Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídZápis do 1. tříd proběhne ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin. Formulář žádosti o přijetí a zápisní list najdete pod článkem, případně v sekci Formuláře ke stažení.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků proběhne 27. března od 19.00. Jedná se o muzikál Hudebního divadla Karlín ČAS RŮŽÍ. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Projekty 2019

V tomto školním roce proběhnou projekty pro žáky 5. - 9. tříd od 2. do 6. května, v úterý 7. 5. proběhne prezentace. Zápis do projektů se uskuteční od 1. do 5. dubna přímo u učitelů, kteří daný projekt povedou.
Přehled projektů i pravidla zápisu najdete v příloze.

Vysvědčení ve stylu první republiky

Po zhlédnutí prvního dílu nádherného seriálu Bylo nás pět, který se jmenuje Vysvědčení, nás napadlo, že bychom naší republice mohli dodatečně poblahopřát ke stým narozeninám netradičním způsobem. Výzvu, abychom se na den pololetního vysvědčení oblékli ve stylu první republiky, vyslyšeli učitelé i žáci. Pro vysvědčení si žáci přišli opravdu slavnostně oblečeni. K vidění byly nádherné modely šatů, klobouky, rukavičky, košile s motýlkem či kravatou, krajkové límečky, kabelky nebo šle. Pozadu nezůstali ani učitelé. Korzování o velké přestávce bylo přehlídkou zdařilých kostýmů. Celé dopoledne provázel příjemný pocit z této akce.
Nebývá to již dnes v pololetí zvykem, ale k vážnosti dne, kdy děti dostávají vysvědčení, se slavnostní oblečení moc hodilo. Důležitost vzdělání a práce pro naši vlast byla v prvních letech naší republiky velmi živá, aktuální a v mnoha proslovech zmiňovaná.  Možná o tomto dnes méně mluvíme, ale důležitost mají tyto hodnoty stejnou jako tehdy.
Bylo to moc pěkné dopoledne.
Třída 2.B

Žáci a učitelé oblečení ve stylu první republikyŽáci a učitelé oblečení ve stylu první republikyŽáci a učitelé oblečení ve stylu první republikyŽáci a učitelé oblečení ve stylu první republikyŽáci a učitelé oblečení ve stylu první republikyŽáci a učitelé oblečení ve stylu první republiky

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮV pondělí 11.2.2019 v 15.00 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo ABC, které na toto odpoledne připravilo představení s názvem Evžen Oněgin. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace k představení

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARKVe středu 12. 12. 2018 se od 16 do 18 hodin konal tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci i další přátelé školy spolu s učiteli mohli opět po roce strávit příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si pro návštěvníky připravily krátké vystoupení, jinde jsme mohli ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮDivadelní sezónu 2018 / 2019 s Klubem mladých diváků zahájíme 17. prosince 2018 v 19.00 hodin v Divadle Na Vinohradech představením Škola žen. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole.

Ředitelské volno

Na čtvrtek a pátek 3. a 4. 1. 2019 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů (kontrola topného systému a kotelny). V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Šablony II: Základní škola Praha - Dolní Chabry

Šablony II: Základní škola Praha - Dolní ChabryProjekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009506 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt podporuje školu od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 v těchto oblastech:
Dočasná personální podpora - školní psycholog základním školám.
Podpora polytechnického vzdělávání - vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání.
Podpora kariérového poradenství pro žáky - školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ.

Ve školním roce 2018/2019 jsou otevřeny tyto kroužky školního klubu:

Tvoření z Hama beads pro kluky i holky – rozvoj jemné motoriky
(100 Kč na materiál)

 1. - 2.

pondělí
13:00 – 14:00

 P. Svárovská

Korálkování
(200 Kč na materiál)

 2.– 9.

úterý sudý týden
14:00 – 15:30

 P. Svárovská

Korálkování
(200 Kč na materiál)

 2.– 9.

úterý lichý týden
14:00 – 15:30

 P. Svárovská

Výtvarné tvoření

(200 Kč na materiál)

 2. - 5.

čtvrtek
14:00 – 15:00

 V. Minaříková

Základy společenských tanců a společenského chování

 6. - 9.

Středa 14:00 – 14:45 (podle zájmu příp. do 15:30)

 D. Houska

Sboreček (veselé zpívání)

1. - 5.

Úterý 13:15 - 14:00
a čtvrtek 13:15 - 14:00

E. Marešová

Úspěšné přijímací zkoušky CERMAT

V jednotných přijímacích zkouškách CERMAT byli žáci pátého, sedmého i devátého ročníku v roce 2018 velice úspěšní. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem dosáhli výrazně lepších výsledků v českém jazyce i matematice. Z výsledků je zřejmé, že velký dík za úspěchy uchazečů o studium na středních školách a víceletých gymnáziích patří pedagogům chaberské školy, kteří dokážou rozvíjet studijní předpoklady žáků a umožňují jim tak úspěšný nástup do dalšího studia. Podrobnou výsledkovou listinu najdete v příloze.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Informace o činnosti školní psycholožky

Informace o činnosti školní psycholožkyInformace o činnosti školní psycholožky

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2018/2019

Kroužek INLINE bruslení - JSME INLINE

Agentura JSMEINLINE nabízí pro žáky 1. stupně kroužek inline bruslení. Kroužek bude probíhat od 21. 9. 2018 každý pátek od 15:30 - 16:45. Kontakt a přihlášku najdete na www.jsmeinline.cz nebo na přiloženém letáku.

Mažoretky Berušky

Klub Beruška nabírá slečny do nové skupiny, která bude trénovat v tělocvičně ZŠ Praha - Dolní Chabry. V případě zájmu volejte na mobil 736 184 020 nebo pište na email klub-beruska@email.cz. Další informace na webu

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2018

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Ve středu 20. června proběhne od 16 hodin již tradiční ZAHRADNÍ SLAVNOST. Kromě vystoupení žáků 1. i 2. stupně vás čeká pestré občerstvení. Přijďte se společně pobavit a rozloučit se školním rokem 2017/18!!!

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních hodinách. Informace o zahájení školního roku 2021/2022 a o organizaci prvního školního týdne budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu letních prázdnin.

Informace v souladu s nařízením GDPR

SCIO testování 3. a 5. tříd ve školním roce 2017/2018

Také v tomto školním roce se naše škola zapojila do srovnávacích SCIO testů. I v letošním roce se testů zúčastnili žáci 3., 5. a 9. ročníku.
Výsledky žáků 9. tříd v českém jazyce i matematice byly lepší než u poloviny zúčastněných škol, jejich studijní potenciál je využíván v naší škole optimálně.
Také výsledky žáků 3. tříd se řadí k nadprůměru, v českém jazyce a matematice jsou lepší než polovina zúčastněných škol, výsledky v oblasti člověk a jeho svět byly lepší než 60% škol a výsledky v klíčových kompetencích nás řadí mezi nejlepších 30% zúčastněných škol.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci 5. tříd. V matematice patříme mezi 20% nejúspěšnějších škol, v českém jazyce dokonce mezi 10% nejúspěšnějších.
O tom, že studijní potenciál našich žáků využíváme dobře, svědčí také vysoká úspěšnost v jednotných přijímacích zkouškách. Drtivá většina uchazečů o víceletá gymnázia i střední školy byla přijata již v prvním kole na základě výborných výsledků dosažených v přijímacím řízení.

ŠKOLNÍ MIKINY JSOU OPĚT TADY!!!

ŠKOLNÍ MIKINY JSOU OPĚT TADY!!!Také letos budou mít žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko!!! Hlasujte pro jeden ze tří navržených vzorů. Vítězný návrh ozdobí naše školní oblečení pro tento rok. Po skončení hlasování si budete moci oblečení objednat. Hlasování zde!!!

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

V příloze jsou zveřejněny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, které bylo každému uchazeči přiděleno při podání žádosti.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2018

Velikonoční turnaj ve stolním tenise 2018V pátek 23. 3. 2018 se uskutečnil již 24. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenise, který pro žáky naší školy a další Chaberáky pořáda TJ ZŠ Chabry. Turnaje se zúčastnilo více než 40 sportovců, kteří se utkali ve čtyřech kategoriích. Děkujeme všem účastníkům i rozhodčím za jejich sportovní výkony a vítězům blahopřejeme. Fotky najdete zde.

Projekty 2018 pro žáky 5. - 9. tříd (2. - 4. 5. 2018 + 9. 5. prezentace)

Milí žáci,
v nabídce je pro tento rok jedenáct tematicky různorodých projektů, ze kterých můžete vybírat. Záleží jen na vás, který projekt vás zaujme a vy si jej zvolíte. Zápis do projektů probíhá od úterý 3. 4. do pátku 6. 4. 2018 přímo u učitelů, kteří vedou vybraný projekt. Zapsat se můžete pouze do jednoho z projektů!!! Zároveň platí, že každý žák se musí do některého z projektů zapsat!!! Pořadí zápisu žáků do projektu nerozhoduje o zařazení do daného projektu – v průběhu zápisu budou zapsáni všichni zájemci. V každém projektu vás bude pracovat max. 16, v projektech č. 4, 10 a 11 je max. počet účastníků 29. V případě, že v některém projektu bude zapsáno více zájemců, než je v projektu míst, rozhodne los.
Informační schůzka, na které budete seznámeni s průběhem jednotlivých dní, s místem a časem setkání, s potřebnými pomůckami a s přesnou výší vybírané částky na jednotlivé akce, proběhne v druhé polovině dubna.

Pražské poetické setkání 2018

Pražské poetické setkání 2018

Letošní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání se konalo 2. března 2018 v Chaberském dvoře. Sešlo se téměř 60 dětí z prvních až devátých tříd naší základní školy.
V porotě jsme tentokrát přivítali milého hosta -  pana Jaroslava Šnercha, básníka, který již podruhé navštívil školní kolo naší poetické přehlídky. Bylo milé, že si pan Šnerch udělal čas a přišel mezi nás.
Dopoledne s poezií bylo zajímavé a inspirativní, slyšeli jsme mnoho krásných textů a básniček.
V letošním roce se těšily největší oblibě básně Jaroslava Seiferta a Jiřího Žáčka. A velmi originální a vtipné bylo vystoupení Julinky Maříkové ze 4. A, která přednesla úryvek z knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes a svým pojetím publikum příjemně pobavila. Milým překvapením bylo i vystoupení osmáka Matyáše Kožíška, jenž se svým textem Štěně od Kateřiny Lužné také sklidil velký potlesk.
Naši nejmenší, prvňáčci, si vyzkoušeli, jaké je to vlastně na pódiu. I když možná měli někteří trochu strach, tak nakonec své básničky moc hezky a bez chybičky zarecitovali. Nemohou zatím ještě postoupit do dalšího kola, ale byla to pro ně velká zkouška pro příští ročník Pražského poetického setkání.
Příjemné dopoledne jsme zakončili předáním pamětních listů, sladkých odměn a vyhlášením postupujících žáků do obvodního kola.

Do obvodního kola postupují tito žáci:Usmívající se

1. kategorie
Eliška Tašková – 3. C; Vítek Přibyl – 2. A
2. kategorie
Julie Maříková – 4. A; Jan Jiřík – 5. B
3. kategorie
Madina Tagirova – 7. A; Hana Benková – 7. A
4. kategorie
Adéla Soukupová – 9. A; Matyáš Kožíšek – 8. B

Postupujícím žákům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí v obvodních kolech, která je čekají 19. a 20. března 2018 v DDM Přemyšlenská.

Kroužek basketbalu

Přijímáme zájemce od 7 let do kroužku basketbalu vedeným hravou formou s důrazem na základní i pokročilé prvky basketbalu. Kroužek se koná každou neděli od 15:30 do 17:00 v tělocvičně ZŠ Spořická. První trénink je zkušební. Více informací najdete na tomto odkazu: <a href="http://www.fitactivity.cz/basketbal-pro-deti/">zde.</a>

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků zhlédneme 8. března od 19.00 v DIVADLE V DLOUHÉ. Tentokrát půjde o představení TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Info o představení zde.

Geologická olympiáda

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila Geologické olympiády,  kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Školního kola se zúčastnilo deset žáků ze 7. - 9. ročníku. První tři místa obsadili: 1. Karel Špaček, 2. Karel Kraus, 3. Jakub Michálek. Karel Špaček se v celkovém hodnocení všech školních kol umístil dokonce na 2. - 4. místě v celé republice. V obvodním kole, které také již proběhlo, skončili na stupních vítězů téměř shodní úspěšní řešitelé v pozměněném pořadí: zvítězil Karel Kraus, 2. byl Jakub Michálek a na 3. místě se stejným počtem bodů Karel Špaček a Helena Dvořáková.
Všech deset účastníků školního i obvodního kola postupuje vzhledem k výborným výsledkům do krajského kola, které se bude konat 9. dubna v sídle České geologické služby.

 

Karneval Z pohádky do pohádky

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry, z.s. ve spolupráci se ZŠ Praha – Dolní Chabry Vás zve v sobotu 10. března 2018 od 15:00 hodin na 20. dětský karneval plný soutěží a tance pod názvem Z pohádky do pohádky, který se koná v tělocvičně školy. Vstupné dobrovolné přijďte včas!!! Prosíme všechny účastníky o přezutí v šatně školy.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Velikonoční turnaj ve stolním tenisuV pátek 23. 3. 2018 proběhne od 12 do cca 15 hodin 14. ročník tradičního Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Zájemci z řad žáků a žákyň naší školy, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu, se mohou přihlásit do pátku 9. 3. 2018 do 14 hodin v kanceláři u zástupce ředitelky školy. První tři v každé kategorii (děti 1. - 3. třídy, žáci a žákyně 4. - 6. třída a 7. - 9. třída) získají diplom, vítězové také putovní pohár.

Pololetní a jarní prázdniny

Pololetní a jarní prázdninyVysvědčení s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2017/2018 dostanou žáci ve středu 31. 1. 2018. V pátek 2. 2. 2018 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny pro Prahu 8 jsou v týdnu od pondělí 12. 2. do pátku 16. 2. 2018. Během prázdnin není v provozu školní jídelna ani školní družina.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůV pondělí 22.1.2018 v 19.00 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Na Fidlovačce, které pro tento večer připravilo představení s názvem Sugar (Někdo to rád horké). Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Bližší informace o představení

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vánoce 2017

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci a žákyně,
jménem všech zaměstnanců školy Vám všem přejeme krásné a klidné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2018. Těšíme se na Vás ve středu 3. 1. 2018, kdy začíná vyučování v novém kalendářním roce.

SPONZORSKÉ DARY ŠKOLE

Základní škola Praha - Dolní Chabry se obrací na všechny případné dárce, kteří by chtěli pomoci škole v jejím dalším rozvoji. V tomto kalendářním roce jsme postupně vybavili všechny třídy počítačovou technikou, která slouží pro výuku žáků naší školy. Vzhledem k dalším vysokým investicím do zlepšení prostředí pro žáky (např. nové lavice, židle i nábytek v některých třídách) přivítáme finanční dary v jakékoliv výši. Podnikatelé i firmy si mohou darovanou částku odečíst ze svých daní. Pokud chcete škole pomoci sponzorským darem, obraťte se na ředitelku školy prostřednictvím emailu reditelna@zschabry.cz nebo na telefonním čísle 734 859 225. Předem děkujeme případným sponzorům.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůLetošní divadelní sezónu s Klubem mladých diváků zahájíme v úterý 5.12. 2017 v 15.00 představením Čapek v Divadle Rokoko. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Nové sportoviště v areálu školního hřiště

V současné době probíhá výstavba nového sportovního hřiště v areálu školy. Přestože stavba dosud není vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončena (lajnování je možné provést pouze na suchý povrch), bylo již hřiště předáno investorovi, tj. MČ Praha - Dolní Chabry, a může sloužit nejen žákům naší školy, ale také sportovcům z řad veřejnosti.

Změna čísla účtu školy

Vážení rodiče,
abychom zjednodušili veškeré platby, sjednotili jsme účty a všechny platby škole budou od 1. 1. 2018 hrazeny pouze na účet č. 213498359/0800 (ŠD, ŠK, kroužky, ŠvP, výlety, plavání, učební pomůcky). Účet s předčíslím 123 nebude od tohoto data aktivní. Pro platby stravného zůstává i nadále v platnosti účet č. 19 - 213498359/0800.

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Žákovská rada 3. 10. 2017

1) Volba předsedy a místopředsedy.
2) ŽR se bude scházet 1x měsíčně, v případě potřeby častěji. O mimořádnou schůzku rady mohou požádat i žáci.
3) V případě, že člen ŽR dostane výchovné opatření (ředitelskou důtku nebo snížený stupeň z chování) zvolí si třída nového zástupce.
4) Do příští ŽR, která se bude konat 31. října, si třídy připraví návrhy akcí, které by chtěla pořádat.  Případně dotazy či připomínky.

Základní umělecká škola Taussigova

Přijímáme nové žáky ve věku 7 - 13 let k doplnění skupin do literárně dramatického oboru.
Žáci se vzdělávají v kultuře jazykového a pohybového projevu, získávají předpoklady pro veřejné vystupování a dobrou komunikaci s lidmi, získávají přehled o české a světové literatuře se zřetelem k dramatické tvorbě a poezii. Připravujeme je k přijímacím zkouškám na umělecké školy dramatického a pedagogického směru.
Výuka se koná v ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8. Žáci od 7 do 9 let mají výuku dvě hodiny týdně, od 10 let tři hodiny týdně. Platba na pololetí školního roku činí 1500 Kč. V případě zájmu volejte na tel. 605 501 166.

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny všechny nabízené kroužky školního klubu:
Tvoření z Mana beads pro kluky i holky – rozvoj jemné motoriky
(1. + 2. tř.; P. Svárovská; po 13:00 – 13:45)
Korálkování I. (2. – 4. A.; P. Svárovská; út sudý týden 13:00 – 14:30)
Výtvarné tvoření pro pokročilé (2. + 3. třída; V. Minaříková; út 14:00 – 15:00)
Konverzace v AJ (8. třída; M. Charvátová; út 14:00 – 14:45)
Korálkování II.
(4. B – 9. třída; P. Svárovská; út lichý týden 13:45 – 15:15)

Přírodovědný (6. – 9. tř.; V. Minaříková; 7:00 – 7:45)

Nepovinný předmět - náboženství

V tomto školním roce bude probíhat výuka nepovinného předmětu náboženství v pátek od 12:45 do 13:30 hodin pod vedením Mgr. Pavla Šimůnka.

Historický šerm pro děti

Bližší informace a kontakt na info@brozek-mbp.cz, kompletní nabídku výukového centra Pražský Ámos včetně doučování nebo letních jazykových a sportovních kursů najdete na pa.brozek-mbp.cz.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Organizace 1. týdne školního roku 2018/2019

Pondělí 3. 9. 2018
8:00 – slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti (za nepříznivého počasí v kmenových třídách)
1. třída – vyučování do cca 9:30 (stužkování, slavnostní přivítání); od 9:30 třídní schůzky
2. – 9. třída – vyučování do 8:45
Oběd ve školní jídelně 9:00 – 12:00
Školní družina je od 3. 9. v provozu od 7:00 do 17:00

Úterý 4. 9. 2018
1. třída
– vyučování do 9:40
2. – 3. třída – vyučování do 11:40 (TU ve svých třídách)
4. – 6. třída – vyučování do 12:10 (TU ve svých třídách)
7. – 9. třída – vyučování do 12:35 (TU ve svých třídách)
Oběd ve školní jídelně od 4. 9. v pravidelném čase od 11:30 do 14:00

Středa 5. 9. 2018
1. třída
– vyučování do 10:45
2. – 9. třída - vyučování dle rozvrhu
17:00 – úvodní třídní schůzky (v tělocvičně školy, od 17:45 v kmenových třídách)

Čtvrtek 6. 9. 2018
1. třída
– vyučování do 10:45
2. – 9. třída - vyučování dle rozvrhu
6. třídy - adaptační program

Pátek 7. 9. 2018
1. třída – vyučování do 11:40
2. – 9. třída - vyučování dle rozvrhu
6. třídy - adaptační program

Od pondělí 10. 9. 2018
- všechny třídy - vyučování dle rozvrhu

ÚČASTNÍCI fINANČNÍHO MISTROVSTVÍ ČRÚČASTNÍCI fINANČNÍHO MISTROVSTVÍ ČRÚČASTNÍCI fINANČNÍHO MISTROVSTVÍ ČR

Úspěch "finančních poradců" z chaberské školy

Výběr našich deváťáků ve složení Terka Vozanková, Dan Vilímek, Kuba Karban, Maty Urbánek, Kuba Fiala a Kuba Závěrka se zúčastnil dalšího ročníku Finančního mistrovství ČR. V konkurenci 168 jednotlivců a 28 základních a středních škol z celé republiky se naši žáci umístili na krásném 5. místě. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších (nejen finančních) úspěchů.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost Ve středu 14. 6. 2017 proběhne od 16 hodin na školním hřišti a na zahradě školy ZAHRADNÍ SLAVNOST. Čekají Vás krátká vystoupení dětí z 1. i 2. stupně a jako host vystoupí bývalá žákyně naší školy Terka Balonová. Pro všechny bude ve spolupráci s SPCHŠ připraveno bohaté občerstvení. Přijďte se spolu s námi rozloučit s končícím školním rokem!!!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Třídní schůzky budoucích 1. tříd se konaly v pondělí 12. června 2017 od 17 hodin ve školní jídelně. Informace týkající se školní družiny, stravování a seznam potřebných pomůcek jsou k dispozici v příloze. Žáky 1. tříd je možné přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních hodinách. Informace o organizaci prvního školního týdne budou zveřejněny na webových stránkách školy v srpnu 2017.

Dětský den 2017

Dětský den 2017Školská a sportovní komise MČ Praha - Dolní Chabry pořádá ve spolupráci se Základní školou Praha - Dolní Chabry a TJ ZŠ Chabry ve čtvrtek 1. června 2017 Dětský den pro děti z MŠ a žáky 1. tříd ZŠ. Akce je určena i pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Přijďte všichni, kdo si chcete zasoutěžit a zasportovat!!!

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017 - 2018

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Praha – Dolní Chabry ve školním roce 2017 – 18:
86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141.

Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky:
77, 81, 84, 88, 89, 90, 96, 98, 117, 140.

Usnesení o přerušení správního řízení:
127, 142.

Olympiáda v českém jazyce

Letos se školního kola OČJ zúčastnilo 29 žáků osmých a devátých tříd. Do obvodního kola postoupila Vanda Knížková (8. A), která se umístila na 14. místě. Pěkné čtvrté místo obhájil Kája Špaček z 8. B a stal se také náhradníkem v postupu do krajského kola. Konkurence byla opravdu velká, gratulujeme.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků zhlédneme 2. května od 15.00 v Žižkovském divadle. Tentokrát půjde o představení Válka s mloky. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Stravování pro cizí strávníky

Od 1. 4. 2017 nabízí školní jídelna stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy. Cena oběda činí 65,- Kč. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a případně salátu, dezertu či ovoce.
Je možné si  vybrat ze dvou druhů jídel.
Obědy lze odebírat výhradně do přinesených nádob ve stanovené době: PO - PÁ  11.10 - 11.40 hod.
Způsob úhrady stravování – pouze bezhotovostně.
Bližší informace ke stravování najdete pod záložkou "Školní jídelna".
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí stravování na tel. 604 748 525 nebo 283 852 235.

Stravování pro cizí strávníky

Od 1. 4. 2017 nabízí školní jídelna stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy. Cena oběda činí 65,- Kč. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a případně salátu, dezertu či ovoce.
Je možné si  vybrat ze dvou druhů jídel.
Obědy lze odebírat výhradně do přinesených nádob ve stanovené době: PO - PÁ  11.10 - 11.40 hod.
Způsob úhrady stravování – pouze bezhotovostně.
Bližší informace ke stravování najdete pod záložkou "Školní jídelna".
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí stravování na tel. 604 748 525 nebo 283 852 235.

PROJEKTY PRO ŽÁKY 5. – 9. TŘÍD (9. – 12. 5. 2017)

Milí žáci,
v nabídce je pro tento rok jedenáct tematicky různorodých projektů, ze kterých můžete vybírat. Záleží jen na vás, který projekt vás zaujme a vy si jej zvolíte. Zápis do projektů probíhá od středy 22. 3. do pondělí 3. 4. 2017 přímo u učitelů, kteří vedou vybraný projekt. Zapsat se můžete pouze do jednoho z projektů!!! Pořadí zápisu žáků do projektu nerozhoduje o zařazení do daného projektu – v průběhu zápisu budou zapsáni všichni zájemci. V každém projektu vás bude pracovat max. 15, v projektech č. 2, 3, 7 a 11 je max. počet účastníků 30. V případě, že v některém projektu bude zapsáno více zájemců, než je v projektu míst, rozhodne los.
Informační schůzka, na které budete seznámeni s průběhem jednotlivých dní, s místem a časem setkání, s potřebnými pomůckami a s přesnou výší vybírané částky na jednotlivé akce, proběhne v posledním dubnovém týdnu.

Třídní schůzky

Ve středu 5. dubna 2017 proběhnou třídní schůzky - pro 1. stupeň od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin. Třídní schůzky se konají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

XXIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu

XXIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisuV pátek 7. dubna od 12 do 15 hodin proběhne v tělocvičně školy turnaj žáků a žákyň ve stolním tenisu. Přihlašujte se v kanceláři zástupce ředitelky školy do pátku 24. března.
V sobotu 8. dubna proběhne trunaj žen a mužů, přihlášky na tel. čísle 723127130 (p. Jaroslav Vokáč).

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůVe středu 15.3.2017 v 19.30 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Na Fidlovačce, které pro tento večer připravilo představení s názvem Dohazovačka. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Bližší informace o představení

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ:
Všichni zájemci, kteří podali žádost o přijetí ke vzdělávání v naší škole a doložili veškeré potřebné náležitosti, budou do naší školy přijati. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v úterý 2. 5. 2017.
Zápis do 1. tříd Základní školy Praha - Dolní Chabry proběhne ve středu 26. 4. 2017 a ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 14 do 17 hodin.

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, musí o něj požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8 nebo speciálně pedagogické centrum), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům k vyšetření v PPP pro Prahu 8 doporučujeme objednání co nejdříve.
Zákonní zástupci mají právo nahlédnout do zápisového spisu svého dítěte ve středu 3.5.2017 od 14 do 16 hodin. Podrobné informace k zápisu najdete zde

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowZákladní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 11. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 11. a 12. dubna 2017. 
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 31. března 2017.

PLATBA ZA ŠD

Vážení rodiče,
platbu za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2016/2017 uhraďte na účet č. 213498359/0800 do 10. února 2017. Variabilní symbol platby - ID vašeho dítěte (pětimístné číslo).

Školní mikiny a trička jsou opět tady!!!

Také letos mají žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko, tentokrát v rozšířené nabídce nových barev!!! Objednávat si mikinu je možné do 17.2.2017 prostřednictvím objednávkových lístků, na kterých jsou uvedeny jednotlivé velikosti a rozměry mikin. Doporučujeme dobře změřit a porovnat velikost - nejmenší dětská velikost je vhodná pro předškoláky!!!

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků proběhne 9. ledna od 19.00. Jedná se o představení Divadla ABC s názvem August, August, August. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Ocenění za zájmovou činnost

Ocenění za zájmovou činnostNaše škola obdržela od školského zařízení Kroužky certifikát PARTNERSKÁ ŠKOLA za kvalitní a pestré mimoškolní vzdělávání. Jsme hrdí, že si naší snahy starat se o rozvoj našich žáků nad rámec povinností školy cení nejen naši žáci a jejich rodiče, ale také naši dlouhodobí partneři.

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechTradičním zpíváním na schodech jsme se ve škole všichni společně rozloučili s končícím rokem 2016. Zazpívali jsme si známé i méně známé koledy a teď se všichni těšíme na prázdniny!!!

Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkVe středu 14. 12. 2016 se od 16 do 18 hodin konal tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, sourozenci i babičky a dědečkové spolu s učiteli strávili příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si připravily krátké vystoupení, jinde jsme mohli ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace. Ve všech patrech už byla cítit vánoční atmosféra. Všem přejeme příjemné a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Informace k podání přihlášky na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ najdete v sekci Informace a odkazy. Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Nové stanovy SPCHŠ

Informace SPCHŠInformace SPCHŠ

Stanovy SPCHŠStanovy SPCHŠ

Ředitelské dny a vánoční prázdniny

Ředitelka školy ve dnech 21. a 22.12.2016 uděluje z technických důvodů ředitelské volno žákům Základní školy Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23.12.2016 a končí v pondělí 2.1.2017. Vyučování v novém roce začíná v úterý 3.1.2017.

Anglie - po stopách krále Artuše

Anglie - po stopách krále ArtušeKoncem února vyrazí skupina našich žáků v doprovodu svých učitelů na náročný poznávací zájezd do Anglie, tentokrát tematicky zaměřený na bájného krále Artuše. Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa Anglie s bohatou historií a projedeme jih Anglie od východu na západ a zpět. Děti opět navštíví mnoho anglických památek, poznají "na vlastní kůži" anglickou povahu a dostanou možnost uplatnit své znalosti angličtiny. Zájezd se koná v termínu od 25. února do 3. března 2017 a na tomto místě najdete odkazy na všechny důležité informace před cestou i o jejím průběhu. 
Kapacita: 43 účastníků. 
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Petra Svárovská (602435851)

Aktuální informace: všechny děti jsou v pořádku, absolvujeme náročný londýnský program a zítra vyrážíme na okružní jízdu po jižním pobřeží.
27.2. - Dnes  nás potrápilo počasí a  několikrát jsme zmokli. Viděli jsme ale hodně zajímavých míst a xen jsme si užili. Všechny děti jsou zdravé a v pořádku.

Program BAKALÁŘI

Vážení rodiče,
program Bakaláři - elektronická žákovská knížka je spuštěn. Odkaz na přihlašovací stránku najdete v levé liště nahoře nebo pod článkem. Do programu Bakaláři se nelze hlásit přihlašovacími údaji z minulého roku (Edupage) ani ze stránky rozvrhy tříd. Program Bakaláři - odkaz

SCIO TESTY

SCIO TESTYNaše škola se na jaře zúčastnila srovnávacího testování společnosti SCIO.
Žáci naší školy získali ocenění za výborné výsledky v testování Stonožka
z matematiky. Gratulujeme!!! Certifikát ke stažení.

Školní rok 2015/2016

ZAHRADNÍ SLAVNOST

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Ve středu 15.6.2016 se od 16 hodin koná školní ZAHRADNÍ SLAVNOST. Přijďte společně prožít příjemné odpoledne a rozloučit se s letošním školním rokem. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program i občerstvení.

Džungle před tabulí - projektové dny

Projektové dny jsme společně strávili v rytmu rokenrolu a ti, kteří si mysleli, že ho tato hudba nepohltí, se mýlili. Nakonec jsme tančili všichni a bylo to fajn. Dozvěděli jsme se také o vzniku rokenrolu, o muzikantech, kteří ho hráli a zpívali, také o Americe 50. let se známou Route 66, o nástrojích, oblečení a také, co to znamená Džungle před tabulí. 
Muzika, písničky, kulisy, stylové oblečení a chuť do divadla byly základem našeho projektového vystoupení, které jsme si nakonec všichni užili. Závěrečná píseň Elvise Presleyho i s hlavním představitelem v podání jednoho z nás byla symbolickou tečkou za projektem, na který budeme jistě všichni rádi vzpomínat.


Fotky a video z vystoupení

Odpolední kroužek IN-LINE bruslení HEPA OUTFIT

Bližší informace najdete zde

Projektové dny 10. 5. - 13. 5. 2016

Projektové dny 10. 5. - 13. 5. 2016V pátek 13. května proběhla v tělocvičně školy prezentace všech projektů, ve kterých pracovali žáci 5. - 9. ročníků. Na všech účastnících bylo vidět, že je projekty zaujaly a přinesly jim spoustu nových poznatků, zkušeností a zážitků. Všem vedoucím projektů děkujeme za zajímavý program, který pro žáky připravili!!! Fotky z prezentace.

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

Pražské poetické setkání v Chaberském dvořeVe středu 16. března proběhlo jako již tradičně v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Sešlo se asi 50 žáků, kteří postoupili z třídních kol. Příjemné dopoledne zahájila Terka Balonová a zazpívala dvě vlastní písničky, dále pak přečetla své vlastní básně Vanda Knížková. Potom jsme slyšeli mnoho hezkých básní a textů od českých i světových autorů v podání žáčků z prvního stupně i jejich starších kamarádů z vyšších ročníků. V krásných prostorách Chaberského dvora si děti mohly vyzkoušet své vystoupení na pódiu, překonat trému a získat další zkušenost z vystoupení před publikem. Blahopřejeme postupujícím žákům do obvodního kola, které se bude konat příští týden v DDM Přemyšlenská. Budeme jim držet palce.


Fotky

DO TEREZÍNA ZA SMUTNÝMI DĚJINAMI 20. STOLETÍ

DO TEREZÍNA ZA SMUTNÝMI DĚJINAMI 20. STOLETÍ

V pátek 12. února se žáci 8. a 9. ročníku vypravili do Terezína, aby se v ulicích bývalého ghetta a za hradbami terezínské Malé pevnosti pokusili o nemožné – vžít se do tisíců nevinných lidí, kteří zde po různě dlouhou dobu v otřesných podmínkách přežívali. Žáci neodjížděli do Terezína nepřipraveni. Již před odjezdem se v rámci projektu Holocaust začali podrobně seznamovat s touto problematikou. Expozice Muzea ghetta, procházka po Terezíně ke krematoriu a židovskému hřbitovu se zastávkou u slepé koleje, tiše připomínající osudy vězněných lidí, a závěrečná prohlídka Malé pevnosti jim ale zajisté pomohly dokreslit představu o hrůzách holocaustu. Slovy našich žáků: „V těch podmínkách, co žili, by z nás nepřežil ani jeden.“, „Nemůžu pochopit, jak takové věci vůbec někdo mohl dělat.“, „Holocaust, hrozivá a odporná část ne tak dávné historie. Poučme se, aby se historie již neopakovala!“

Fotky

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowZákladní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje jubilejní 10. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 22. a 23. března 2016. 
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 11. března 2016.

Lyžařský kurz- Nízké Tatry 2016

Lyžařský kurz- Nízké Tatry 2016S výběrem žáků 5. až 9. ročníku jsme se zúčastnili lyžařského kurzu v Jasné na Slovensku.
V Nízkých Tatrách jsme si skvěle užili vše, co k tomuto místo neodmyslitelně patří. Dostatek sněhu, občasný vítr a rozmary počasí, koupání v Tatralandii v Liptovském Mikuláši a hlavně nekonečné sjezdovky.
Kromě pilování našeho lyžařského umu jsme se také učili slovensky. Konečně víme, jak studí cencúl´, jak správně držet lyžiarske paličky, alebo ako chutia raňajky. Lyžák jsme si náramně užili a již se těšíme, až i na našich horách napadne sníh, abychom si zalyžovali třeba i tady.
Foto naleznete zde: http://zs-dolni-chabry.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_kurz-_Nizke_Tatry_2016

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž PangeaDne 17.2. 2016 proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Školní jídelnu zaplnili žáci od 4. do 9. třídy a pustili se do řešení úkolů. Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Agentura Berukroužky

Informace a přihláškyzde.

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechI letos jsme se poslední den před Vánoci sešli na schodech, abychom si společně zazpívali a zahráli koledy, a navodili tak vánoční atmosféru. Všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy přejeme krásné Vánoce!!! Fotky najdete zde

TJ ZŠ CHABRY

TJ ZŠ Chabry pořádá cvičení pro děti od 4 do 6 let a pro žáky 1. - 3. tříd každé úterý. Bližší informace najdete na facebooku.

Nabídka práce

Hledáme učitele/ku s aprobací VV (částečný úvazek 5 hodin týdně). Nástup možný ihned.
Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou.
Nabídky zasílejte na email reditelna@zschabry.cz.

TWIST - ŠKOLNÍ ČASOPIS JE OPĚT TADY!!!

V novém školním roce pro Vás nová redakce připravila první číslo školního časopisu TWIST. Přečtěte si ho a napište, jak se Vám časopis líbil!!!

Rychlé holky

Rychlé holkyLetošní sportovní sezónu jsme zahájili vítězstvím v přespolním běhu. Velký dík patří starším devčatům, která porazila výběry dalších škol z Prahy 8. Naši školu reprezentovala Lucka Svobodová, Kája Hrušková, Bibi Rychtecká, Terka Farská, Terka Balonová a Kája Vlčková. V kategorii mladších chlapců jsme obsadili těsně čtvrté místo.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

VĚDECKÝ JARMARK 2015

VĚDECKÝ JARMARK 20159. září jsme navštívili Vědecký jarmark na Vítězném náměstí. Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům středních a základních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké i střední školy, vědecké ústavy a zájmové organizace nám ve svých stáncích ukázaly, že věda je všude kolem nás a že je potřeba v každodenním životě. Někteří z nás si pokusy sami vyzkoušeli, ostatní si prověřili svoje znalosti a dovednosti v soutěžních kvízech. Pro velký úspěch si některé pokusy provedeme ještě v hodinách fyziky. Třída 7.A

Platby obědů - upozornění pro rodiče

Vzhledem k vysokému počtu žáků, kteří nemají dosud zaplacené obědy ve školní jídelně na měsíc září, upozorňujeme, že od pondělí 12.9.2016 budou obědy vydávány pouze žákům, kteří mají na kontě strávníka dostatečný finanční obnos.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ráno 1.9.2015 na školním hřišti. A protože žáků naší školy je již více než 400, školní hřiště bylo pořádně plné. Přejeme všem učitelům, školákům i jejich rodičům úspěšný rok! Fotky zde

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍDAdaptační výjezd žáků 6. tříd proběhl 7. - 8. 9. 2015 v Sedlci u Prahy. Žáci obou tříd prožili příjemné dva dny, kdy se mohli seznámit s novými spolužáky a třídní učitelkou. Cílem adaptačního výjezdu bylo dosáhnout dobré spolupráce celé skupiny. Fotky z kurzu najdete zde.

Projekt "Za příběhy tisíce a jedné noci aneb Tajemství a kouzlo dávného Orientu"

Projekt Letošní začátek byl maličko rozpačitý a zpočátku se zdálo, že si snad nezahrajeme jako v minulých letech. Bylo nás pětMrkající.  Ale vše dopadlo dobře! Nakonec se nás sešlo 19. I přesto, že někteří z nás měli obavu z hraní a vystoupení, nakonec se překonali a přidali se k nám. Scénář byl pod taktovkou deváťáků Lilky, Vojty a Míši sepsán v pondělí odpoledne, abychom mohli další 2 dny nacvičovat.
Všichni jsme pak společnými silami tvořili kulisy, přinesli jsme si polštářky, orientální předměty a oblečení, také šátky na turbany a přenesli jsme se do dávného Orientu. Přišel mezi nás také sympaťák Vladimír, student, který žil v Teheránu a také tam studoval perštinu a arabštinu. Vyprávěl nám o zvycích v různých orientálních zemích. Beseda byla moc prima a nechtělo se nám loučit.  
Nacvičování pak byla legrace, kluci v turbanech, Vojta byl nezapomenutelný (viz fotogalerie), orientální tanečnice nacvičily svůj taneček (v kroužku orientálních tanců) a zatančily ho našemu sultánovi. 
Všichni museli zabrat a nakonec nám vše klaplo.  Někteří se opět sejdeme zase příští rok v našem divadelním projektu, kde budeme hrát třeba trošku, anebo i více, ale to záleží jen a jen na nás, jak se sejdeme.
Tak už se těšíme, herci a herečky, copak si to zahrajemeUsmívající se?

fotogalerie v odkazu http://zs-dolni-chabry.rajce.idnes.cz/Projekty_2015_-_Za_pribehy_Tisice_a_jedne_noci/

Projekt "Přežijeme bez mobilu?!"

Projekt KDO?   25 žáků  5 - 9. třídy
KDY?    4 - 5. května 2015
KDE?    Lužnice (Tábor - Bechyně)

Všichni žáci prokázali schopnost nejenom přežít, ale navzájem si pomáhat a tak si celou akci UŽÍT. A především samostatně myslet a pracovat. Dík patří všem zadákům  za zkušené kormidlování a všem háčkům za zuřivé pádlování vpřed.


fotogalerie

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV a HV na částečný úvazek (cca 10 hodin týdně). Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou. Nástup možný ihned. Nabídky zasílejte na email: reditelna@zschabry.cz.

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV a HV na částečný úvazek (10 hodin týdně).
Nástup možný ihned.

Hudební škola Yamaha

Hra na zobcovou flétnu, bližší informace na www.yamahaskola.cz, kontaktní osoba Zuzana Bartošová, tel. 732 655 396, email: zubasa@sezna.cz

Agentura Kroužky

Agentura KroužkyNabídka všech kroužků, informace a on-line přihlášky na www.krouzky.cz

Věda nás baví

Věda nás baví

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Malý průzkumník přírody

Malý průzkumník přírody je přírodovědný kroužek pro žáky 1. st. ZŠ v Praze. Přihlašovat se lze na kroužek v průběhu celého roku. Informace o kroužku a přihlášku naleznete na odkaze: www.malypruzkumnikprirody.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Ing. Evu Maškovou, tel.:739301708, email: eva.maskova@ekodomov.cz

Real Expression - angličtina s rodilým mluvčím

Informace na www.realexpression.cz, kontaktní osoba Zuzana Voerman, tel. 774130109, email: info@realexpression.cz.

Florbal - Black Angels

Informace o kroužku florbalu najdete na stránkách. www.blackangels.cz

Výlet do Mauthausenu

Výlet do Mauthausenu

V úterý 23.10.2012, den před 70. výročím první hromadné popravy českých vlastenců uspořádala Městská část Praha 8 zájezd žáků základních škol do bývalého koncentračního tábora Mauthausen, kde se tato smutná událost odehrála. Většina popravených byli příbuzní a spolupracovníci parašutistů, kteří spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Zájemci z 9. třídy naší školy se do tohoto místa také vypravili, a stali se tak svědky položení věnce k památníku českých obětí.

Fotky zde

Sportovní den pro MŠ

Sportovní den pro MŠV pátek 27.9.2012 proběhl již tradiční Sportovní den pro děti z chaberských mateřských škol. Tentokrát nám počasí moc nepřálo, a tak jsme se všichni společně sešli v tělocvičně. Děti si zasoutěžily v disciplínách, které pro ně připravili nejstarší žáci naší školy ve spolupráci s panem Vokáčem z TJ ZŠ Chabry. Na svoje kamarády ze školky se přišli podívat naši prvňáčci, kteří si s chutí hned také zacvičili. Všichni soutěžící nakonec získali zaslouženou sladkou odměnu a my se už těšíme na jejich další návštěvu u nás ve škole. Fotky najdete zde

VÝLET NA PLANETU YÓ

VÝLET NA PLANETU YÓV minulém školním roce se kytarové trio Terka Balonová, Jožka Švehlík a Bořek Tupý zúčastnili soutěžě Sing a Song, ve které obsadili krásné druhé místo. Po tomto úspěchu jim byla nabídnuta možnost vystoupit v pořadu České televize Planeta Yó. Příležitost zazpívat si před televizními kamerami byla samozřejmě velmi lákavá...  Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍDV pondělí 13.6.2016 se konají od 17 hodin ve školní jídelně třídní schůzky budoucích 1. tříd. Rodiče obdrží informace týkající se docházky do školní družiny, přihlášky ke stravování, seznam potřebných pomůcek a další důležité informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU INTERAKTIVNÍ TABULE

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU INTERAKTIVNÍ TABULEV Základní škole Praha – Dolní Chabry byl slavnostně zahájen provoz nové interaktivní tabule Activboard. Žáci 6. třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Petrou Svárovskou během ukázkové hodiny předvedli, jak tabule dokáže zpestřit výuku anglického jazyka. Na všech bylo poznat, že práce s novou pomůckou je baví a dokáže přitáhnout jejich pozornost.Tuto interaktivní tabuli získala Základní škola Praha - Dolní Chabry především díky finančnímu příspěvku Dobročinného fondu PHILIP MORRIS ČR a Nadačního fondu "Slunce pro všechny" v rámci projektu „Vzdělání boří bariéry“ a slouží k výuce všech žáků naší základní školy. Fotky zde

PROJEKT KRÁSY VODÁCTVÍ

FOTKY ZDE

PREZENTACE PROJEKTŮ 2012

PREZENTACE PROJEKTŮ 2012Ve čtvrtek 17.5. jsme se mohli seznámit s průběhem a výsledky projektů, jejichž účastníci se rozhodli seznámit ostatní žáky školy s tím, jak projektové tři dny prožili. Nejdříve vystoupili s tanečkem broučků žáci 1.A a sklidili hned na úvod velký potlesk. Pak jsme se dozvěděli, co zajímavého a kde zjistili o Německu, Polsku a Rakousku účastníci projektu Naši sousedé. Všechny zaujal a pobavil především přednes polské básně v originále v podání Vojty Moravy. S historií, tradicemi a vlivem Keltů na dnešní dobu nás seznámil zajímavý film, kterým se prezentoval projekt Keltové - odkaz minulosti. Mohli jsme si také prohlédnout ozdobné prvky a originální keltské kříže, které si žáci sami vyrobili. A všechny poznatky nakonec shrnuli do pracovních listů, které jim zůstanou na památku. Projekt Krásy vodáctví si pro ostatní připravil fotoseriál, který vtipně komentoval vedoucí projektu Jakub Linhart. Díky němu víme, že na vodu se berou jen nezbytné věci, protože do raftu se toho moc nevejde, že věrnými průvodci na jejich cestách jim byly kachny, Luboš Seif se stal rekordmanem v hodu žabiček a přestože se pár lidí vykoupalo nedobrovolně, na břeh nakonec vystoupili všichni.
Po krátké přestávce následovalo divadelní představení, které nás provedlo historií divadla od antiky až po současnost.
Viděli jsme ukázku antického divadla, poslechlli jsme si kramářskou píseň, nahlédli jsme do zkoušky Romea a Julie vedené samotným Williamem Shakespearem a nakonec jsme byli svědky pátrání po ztracených penězích Lakomce.
Všem se dopoledne v tělocvičně líbilo a nám už nezbývá než se těšit, co si pro nás připraví PROJEKTY 2013. Fotky najdete zde.

PROJEKTOVÉ DNY 2012

PROJEKTOVÉ DNY 2012Tři květnové dny byly v naší základní škole již druhým rokem věnovány projektům. Žáci 1. – 4. tříd pracovali na společném tématu se svými třídními učiteli, žáci z vyšších tříd utvořili skupiny napříč ročníky, témata si vybírali podle svých zájmů. Všichni opustili alespoň na jeden den budovu školy a vydali se získávat nové poznatky a zkušenosti ven, do města i do přírody. Krásy vodáctví poznávali žáci na raftech na Sázavě, s projektem Ťápoty do 21. století si zase vyšlápli na kolech přes Vltavu do Úholiček, čtvrťáci vyrazili za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic. Další se seznámili se životem hmyzu, s chovem koní, s hlubinami lidského těla, s pěstováním bylinek nebo se životem našich nejbližších sousedů. Prvňáci se na chvíli stali Robinsonem Crusoem, druháci pro změnu zahradníky, ti starší si zase vyzkoušeli, jak se dělá divadlo. Někteří se dozvěděli, jak vypadal život Keltů, kteří sídlili kdysi dávno i v Dolních Chabrech, jiní si vyzkoušeli, jak se vyrábí papír a inkoust.S výsledky práce jednotlivých projektů jsme se seznámili během prezentace v tělocvičně školy. A tak jsme mohli zhlédnout divadelní i taneční představení, společně jsme se také podívali na krátký film, další projekty zachytily svůj průběh na plakátech.  
A první ohlasy?
- Super. Pěkný. Hlavně jízda na kole. Akorát bylo hloupý, že David píchnul. Rozhodně nelituju toho, že jsem tam bylJ
- Zajímavá akce, zábava, nejvíc se mi líbilo vyrábění papíru a inkoustu.
- Zábava. Bylo tam hodně lidí, se kterými byla sranda. Papír – nejlepší na papíru bylo jeho rozmixování.
- Stříkání vodou – začal pan učitel Sládek. Vidět pana učitele na malinkatém koleJ A celkově – pohoda, zábava, krásné okolí…

- Bylo to přesně pro mě, naučila jsem se osamostatnit od rodiny, vnímat přírodu a postavit stan. No prostě naučné, odreagující a úžasné.
- Moc jsem si to užil:-) Doufám, že příště to bude to samé:-)
- Zajímavá změna normální výuky, zábava, přitom ale nezapomínáme na vzdělání. Skvělé zážitky. Prostě fajn!
- Projektové dny byly super. Nejlepší na tom bylo natáčení obřadu.
- Bylo to perfektní. Naučil jsem se spoustu věcí o papíru a inkoustu.
Fotky najdete zde

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 30.4.2012 a 7.5.2012 ředitelské volno. V těchto dnech není v provozu školní družina ani školní jídelna.

PROJEKTOVÉ DNY 2012

PROJEKTOVÉ DNY 2012Ve dnech 9. - 11.5.2012 na naší škole opět proběhnou projektové dny. Stejně jako v loňském roce budou projekty pro žáky 1. - 4. tříd probíhat ve třídách pod vedením třídních učitelů, žáci 5. - 9. tříd budou pracovat ve skupinách napříč ročníky. V nabídce je šest tematicky různých projektů, do kterých se budou moci žáci zapsat ve dnech 10.4. - 12.4. Výjimkou je projekt Krásy vodáctví pod vedením p. uč. Linharta. Přihlášky do tohoto projektu je nutné vyzvednout nejpozději ve středu 4.4.2012.

Březnová návštěva ZOO

Březnová návštěva ZOOV březnu se všechny třídy vypravily na výlet do pražské ZOO. Návštěvu si mohli užít díky našemu zřizovateli, který pro školu zakoupil permanentku. Druháky provázela na prohlídce průvodkyně, která je seznámila se spoustou zajímavostí, děti ze 3. tříd během návštěvy viděly například cvičení lemurů. Po návratu do školy své zážitky třeťáci zapsali, malou ukázku prací najdete pod článkem. V ZOO se líbilo úplně všem! Další fotky najdete zde

Zprávy z Anglie

Zprávy z naší cesty najdete na blogu
http://england2012.blog.cz/

AKTUALITY

Nabídka služeb sociální pracovnice MČ Praha - Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu „Sociální pr...

Setkání s Mikulášem

clanek
TJ ZŠ Chabry pořádá v úterý 6. 12. 2022 v 16:30 v tělocvičně školy setkání s Mikulášem. Vstupenky v hodnotě 70 Kč si můž...

Třídní schůzky 9. 11. 2022

Ve středu 9. 11. ...

Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry

clanek
Název projektu: Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní ChabryRe...

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 10. 2022

Zúčastnění: Jehlíková, Fišmistrová, Zemanová, Šupich, Pavlíková, Svatošová, Burdová, Urbanová, Ostrounová, Stojnič.

Zápis ze schůzky SPCHŠ zde dne 13. 9. 2022

Přítomni (tučně):

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek je zájmový kroužek, jehož cílem je pěstovat u dětí lásku k pohybu. Děti u nás budou mít možnost proží...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy