logotyp

Zápisy

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 10. 2022

Zúčastnění: Jehlíková, Fišmistrová, Zemanová, Šupich, Pavlíková, Svatošová, Burdová, Urbanová, Ostrounová, Stojnič.

Stav pokladny k 10.10.2022: 193.689,- Kč

Bylo by vhodné vysvětlit rodičům, na co SPCHŠ příspěvek posílají, používá se pro nákup sirupů, zařízení, nadstandardní vybavení, akce pro děti, knížky pro mimočítankovou četbu, dovybavení školy…všechny zápisy

Dotazy – terasa, lze využít? Pouze na výuku.

9. třída – příprava, jak to dochází? ČJ opakování, přechodníky jsou jediné nové učivo, M opakování, scool pragensia navštíví, paní uč.Cvejnová byla již ve třídách….atlas školství vychází již v říjnu, je k dispozici u paní učitelky Cvejnové.

Za 1. třídu  - účast sportovního dne, přemíra sladkostí, otázka byla zda to musí být sladkosti.

Za 8. třídu – proč nebyla informace skrze tok Bakalářů ohledně Anglie, přišla jen zpráva, že je již kapacita naplněna.

ŠVP – je to na třídním učiteli, nemůže paní ředitelka nikomu nařídit povinnost vyjíždět.

Dotaz – jak to je s agenturou, která jezdí na akce s dětmi, kdo za koho odpovídá, i za dítě, které je ve škole nese plnou zodpovědnost rodič, je to v zákoně o rodině. Učitel potřebuje s sebou zdravotníka a dva vychovatele.

Nová banka – přešli jsme tam z důvodu vysokých poplatků, nyní vyšlo najevo, že jsou nějaké poplatky, poptáme ještě možnost bez poplatků.

Dotaz – proč jsme se dozvěděli, že je volno začátek září až v červnu, ředitelské volno je určeno k mimořádným událostem.

Dotaz – ohledně sešitů, pomůcek, bylo by fajn to mít vše pohromadě, ne každý den něco….

Další SPCHŠ – 8.11.2022 těsně před třídními schůzkami, které jsou 9.11.2022.

Zápis ze schůzky SPCHŠ zde dne 13. 9. 2022

Přítomni (tučně):

Ředitelka školy:

Zdenka Chaloupecká

1.A

 

5.A

Pavlína Trpkošová
Tereza Kostrounouvá

1.B

 

5.B

Markéta Hrubešová
Lenka Jehlíková

1.C

 

6.A

Barbora Šedová

2.A

Pavlína Trpkošová
Ivana Pilařová

6.B

Tereza Heinrichová
Jana Žižková

2.B

Barbora Burdová
Dana Ondráčková

7.A

Jana Vecková

2.C

Martina Hrodková
Martina Tichá
Jana Langdon

7.B

Josef Bolen

3.A

Pavla Majerová
Tereza Kostrounová

8.A

Andrea Jakubínská
Dana Červenková

3.B

Zuzana Stojnić
Martina Pecháčková

8.B

Lenka Fišmistrová
Lenka Jehlíková

4.A

Lenka Fišmistrová
Edita Votočková

9.A

Libor Šupich
Pavel Pivoňka

4.B

Jana Vecková
Dana Ondráčková

9.B

Pavla Kofroňová
Martina Janoštíková

 Agenda:

 • Zástupci SPCHŠ souhlasí s podpisem darovací smlouvy na zajištění ubrousků do školní jídelny a ovocných šťáv do školní družiny sloužící jako občerstvení pro přítomné děti
 • Škola žádá o projednání příspěvku na pořízení 2 televizí do nově vzniklých oddělení školní družiny
 • Škola získala dotace z výzvy č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III, která bude použita na rekonstrukci 2 jazykových učeben. Předpokládané ukončení rekonstrukce 03/2023.
 • Od 14.9. bude probíhat ve škole pravidelná inspekce, možné hospitace v hodinách apod.
 • Do seznamu zástupců SPCHŠ byli doplněna jména nových členů z prvních tříd
 • Škola pro tento školní rok přijala 21 ukrajinských dětí, které jsou integrované v příslušných ročnících dle věku a znalostí. Od příštího týdne pro ně bude nad rámec vyučování probíhat výuka českého jazyka. Nově také byla přijata asistentka pedagoga se znalostí ukrajinštiny na plný úvazek, která bude vypomáhat ve všech třídách s ukrajinskými žáky, zejména na 1. stupni
 • Vyjasněn systém omlouvání žáků – do Bakalářů se odesílá omluvenka/oznámení při zahájení nepřítomnosti/nemoci žáka ve škole (do 2 dnů), do Žákovské knížky se následně zapisuje omluvenka s podpisem rodičů při ukončení nepřítomnosti a návratu žáka do školy

Zapsala:               Lenka Jehlíková

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 10. 5. 2022

Omluveni:
Za vedení školy: paní ředitelka z rodinných důvodů
Paní Dana Ondráčková   2.B (zastupuje paní Barbora Burdová)

Zúčastněni za rodiče:
Barbora Burdová 1.B, Martina Pecháčková 2.B, Zuzana Stojnić 2.B, Lenka Fišmistrová 3.A, Edita Votočková 3.A. Jana Vecková 3.B, Tereza Kostrounová 4.A, Jana Žižková 5.B, Dana Červenková 7.A, Libor Šupich 8.A, Blanka Jiříková 9.B

Předáno info od paní ředitelky:
1. Informace k zápisu – přijali jsme všechny děti do 1. tříd (celkem 66 dětí), otevřeme 3 první třídy, vyučující máme zajištěny. Počet přijatých se může ještě změnit po zápisu žáků-cizinců, který proběhne 9. 6.
2. V tomto týdnu probíhají projekty pro 5. – 9. ročník, v pátek proběhne prezentace.
3. V 5. ročníku ještě není uzavřeno přijímací řízení na víceletá gymnázia. V současné chvíli přijímáme zájemce o přestup do budoucích 6. tříd. 6. třídy naplníme na počet 28 žáků, tento počet se také může změnit po 9. 6.
4. Aktuální seznam zástupců SPCHŠ zveřejněn na webu školy.
5. Ve středu 15. 6. proběhne po delší přestávce zahradní slavnost. Zástupci SPCHŠ se vždy po dohodě s učiteli podíleli na organizace občerstvení, jeden rok tam fungoval fotokoutek,…Pokud tedy bude mít někdo zájem mít na slavnosti stánek, budeme rádi.

Projednávané body:
1. Poprosím paní ředitelku o již snad poslední aktualizaci seznamu zástupců SPCHŠ na web, viz příloha.
2. Pepa Bolen – byl by schopen zajistit stánek a občerstvení na zahradní slavnost 15.6. – prase, limo? Jsem schopna pomoc s limonádou, i následně u stánku.
3. Dotaz na paní ředitelku, zda i nadále bude pokračovat pan učitel XY a pokud ano, zda by na příští rok nebylo možné jeho třídnictví nechat již někomu jinému….?
-    Pan učitel XY bude i v příštím školním roce vyučovat v naší škole. Z personálních důvodů bude pokračovat i jako třídní učitel.
4. Dotaz na paní ředitelku – bylo by prosím možné po třídních schůzkách, obzvlášť nyní po době COVIDOVÉ, aby učitelé chodili po třídách, případně byla možnost rodičů se s nimi setkat, jako to je na jiných školách?
-    I v naší škole je možné jako na jiných školách se s učiteli po třídních schůzkách setkat. Všichni vyučující jsou přítomni minimálně do 19 hodin ve svých kabinetech k individuálním konzultacím. Rodiče této možnosti pravidelně využívají. Vyučující neobcházejí třídy, protože by s nimi rodiče nemohli konzultovat individuálně. Do jednotlivých tříd vstupují učitelé na začátku školního roku, aby se rodičům představili.
5. Situace v 2.B – zpráva, která šla rodičům od paní učitelky XY, uplně nekorespondovala s  věkem dětí….jen k zamyšlení
-    Zpráva výchovné poradkyně shrnula šetření, které proběhlo ve třídě, a byla určena rodičům. Navržené postupy a pravidla vzájemného chování ve třídě jsou dány v postupech řešení problémového chování ve třídě. Tyto postupy si děti osvojují postupně úměrně věku a svým individuálním schopnostem.
6. Paní ředitelka – apelujeme stále na více preventivních programů, aby nedocházelo dále k situacím právě po době COVIDOVÉ, již na prvním stupni, pak se to jen stupňuje….
-    Preventivní programy probíhají ve větší míře a v nižších ročnících, než tomu bylo v předcházejících školních letech. V současné době se ve školách projevují problémy se socializací žáků, kteří strávili dlouhé měsíce doma při distanční výuce. Škola je řeší ihned, jakmile se projeví nebo jakmile se o problémovém chování dozvíme. Díky tomu se nám daří problémové chování zastavit na počátku, kdy je možné v kolektivu navázat zdravé vztahy.
7. Paní ředitelka – druhý stupeň – jede některá třída na ŠVP – pokud ne, proč? Víme o nějakých výletech, 7.A jede snad i na více dnů…..co ostatní? 1. Stupeň jedou snad všichni….připadá nám to dost jako škoda pro děti po takové době, co nikde nebyly, i když některé děti to stihly v mezidobě, kdy se uvolňovalo…
-    Třídy 1. stupně jedou na školu v přírodě všechny, třídy 2. stupně nevyjíždějí na školu v přírodě. Škola vytváří podmínky k výjezdu pro všechny třídy, rozhodnutí je však na jednotlivých vyučujících s ohledem na jejich rodinné podmínky. Zaměstnavatel nemůže nařídit práci mimo místo výkonu práce. Dalším důvodem, proč vyučující nevyjíždí s vyššími ročníky, je pravidlo, že učitelé nemohou ze školy v přírodě „vyloučit“ žáky, kteří nejsou schopni dodržovat školní řád a ohrožují bezpečnost svoji i ostatních účastníků. Vzhledem k bezpečnosti všech účastníků a samozřejmě i vzhledem k riziku, které výjezd mimo školu znamená pro vyučující, volí vyučující na 2. stupni raději kratší výlety. Většina tříd 2. stupně pojede v průběhu června na výlet či na exkurzi.
8. Paní ředitelka - NEJZÁVAŽNĚJŠÍ –– stížnosti ze všech stran na paní učitelku / družinářku XY….
a) direktivnost
b) autoritativnost
c) nutí děti do jídla, když nedojí maso, bere si to domů pro kočičky, to je ok, ale nemusí to být hned před dětmi, tj nevhodné
d) pouští jim to, co ona chce, u toho děti musí sedět a poslouchat dost dlouho
e) nutí děti do kreslení, až si toho všimli i učitelé, že k tomu mají již odpor, jen co slyší „můžete si kreslit“
f) říká dětem, jak jí smějí říkat
PROSÍME ŘEŠIT, jakkoliv prosím co nejrychleji efektivně a o výsledku nás informovat, jsou děti, které ji milují, jsou děti, které se jí bojí….hudební výchova, školní družina, stejně tak její kroužek by měl být zábava a radost, nikoliv stres a starost. Dost rodičů je již rozhodnuto, pokud nebude změna, od příštího roku tam děti nedávat, jsou rodiče, které ale nemají jinou možnost.
-   S paní družinářkou jsem všechny podněty probrala, situace ve školní jídelně se nebude opakovat.
-   Otázky benevolentnosti či autoritativnosti pedagogů řeším opakovaně, ne všem žákům vyhovuje ten či onen způsob přístupu. Bohužel v každé třídě jsou děti, které svou učitelku či vychovatelku „milují“, a jiné, kterým daný pedagog svým přístupem nevyhovuje.
-   Školní družina je součástí školního vzdělávacího programu a musí v ní probíhat výchovně-vzdělávací činnost (např. výtvarná, hudební, sportovní). Každý žák má mít z činnosti školní družiny nějaký pravidelný výstup. Školní družina není místem, které by mělo pouze „hlídat“ děti, jako součást školy musí dodržovat pravidla daná pro zájmovou činnost. Video sledují děti ve školní družině maximálně jednou týdně.
-    I ve školní družině musí děti dodržovat školní řád, ve kterém je mimo jiné stanoven způsob oslovování dospělých osob ve škole.
-    Do kroužku Sboreček je každoročně přihlášeno hodně dětí z nižších ročníků a v průběhu roku nedochází k výraznému odlivu žáků. Za dobu působení tohoto kroužku jsem doposud měla pouze pozitivní ohlasy.
-    Paní družinářka je samozřejmě připravená všechny dotazy a připomínky rodičů řešit. Je možné se na ni kdykoliv obrátit.
9. Lenka Fišmistrová – změna banky, aby nebyly tak vysoké poplatky, jako jsou u ČS, nenabídla nám jinou možnost, nejlépe přes prázdniny. Aktuální nezaplacené SPCHŠ rozdáno zástupcům.

Další termín našeho setkání je 14.6., den před Zahradní slavností.

Zápis SPCHŠ ze dne 12.4.2022

Zúčastněni: ředitelka školy Zdenka Chaloupecká jako host, Dana Červenková 7.A, Jana Vecková 6.A, Dana Ondráčková 1.B
Omluveni: Barbora Golasová 7.B, Pavlína Trpkošová 1.A+4.A, Blanka Jiříková – 9.B

Prosíme o nutnou aktualizaci kontaktů SPCHŠ, především mailové adresy, neúplný seznam předán na schůzce paní ředitelce, s prosbou o jeho doplnění na nadcházejících třídních schůzkách, které se budou konat dne 20.4.2022 od 17 hod na prvním stupni, od 18 hod na stupni druhém. Stejně tak seznam nezaplaceného poplatku SPCHŠ.
Pan Radvanovský odstoupil ze zástupců SPCHŠ.
Dále prosíme o aktuální informace na web školy, včetně termínů dalších schůzek, pokud se schůzka bude rušit, bude to vždy jen na webu školy, není možné všem psát maily, v minulosti šlo spíš o výjimku, nikoliv pravidlo, především díky „covidovému období“.
Vyústěním problémové situace ve škole, byl ke konci března, odchod pana učitele Hudáka, kterého nahradila paní učitelka Smolíková.
UA děti – připravuje se adaptační skupina.
Paní učitelka Mašátová + pokud to dobře dopadne, další 2 nové paní učitelky – by měly mít budoucí 1. třídy

Příští schůzka 10.5.2022 od 17:30 hod, do konce školního roku ještě 14.6.2022.

 

Zápis SPCHŠ ze dne 8. 3. 2022

Zúčastněni: ředitelka školy Zdenka Chaloupecká jako host, Lenka Fišmistrová 3.A, Barbora Šedová 5.A, Dana Červenková 7.A, Edita Votočková 3.A

Prosíme o aktualizaci kontaktů SPCHŠ, všech mailových adres, aby nedostávali již maily lidé, kteří nejsou zástupci, případně dostávali ti, co jsou tu nově.
Problémové situace ve škole – situace v 5. A + šikana ve škole – řeší se
UK děti – aklimatizace, dětské skupiny na Praze 8
Darovací smlouva – koberce za 3.098,- Kč
Darovací smlouva – mimočítanková četba – 3 tituly po 60 ks za 28.849,- Kč
Paní učitelka Mašátová a pan učitel Hudák – budoucí 1. třídy
Příští schůzka 12.4.2022 od 17:30 hod

Zápis SPCHŠ ze dne 14.9.2021

Zúčastněni: Paní ředitelka Chaloupecká, Za rodiče tříd: Paní Pilařová 1. A, Paní Burdová/paní Ondráčková   1.B, Paní Langdon 1.C, Paní  Vecková 3.B, Paní Fišmistrová 3.A, Paní Šotolová 5. A, Paní Vecková 6.A, Pan Bolen 6.B, Paní Barbora Golasová 7.B, Pan Šupich 8.A, Paní Jiříková 9.B

Omluveni: Paní Trpkošová 1.A a 4.A (střídá se s paní Pilařovou), Paní Pavla Majerová 2.A, Pan Radvanovský 4.B, Paní Tereza Heinrichová

V pokladně je 139.000,- Kč

Paní Simona Vlčková předá funkci pokladníka, nabízí se Lenka Fišmistrová, probere s paní Vlčkovou, vše co si tato činnost vyžaduje a pokud se spolu domluví, ujme se jí. V opačném případě se obrátíme na třídních schůzkách 10.11.2021, na někoho z řad rodičů .

Nutnost na webu aktualizace zástupců SPCHŠ.

Prosba školy – finance na zásobníky, chybí jich dovybavit 6 – jedná se o částku téměř 6 tisíc. Financování se jedná i v rámci doplňování, v tuto chvíli bylo vše nakoupeno v akci s dostatečnými zásobami.

Zvonek do družiny, má nějakou prodlevu, odezvu, trvá to delší dobu, paní vychovatelky i s dětmi něco dělají a ne vždy hned reagují, rodiče ať zůstanou v klidu.

Škola chce koupit koberce – SPCHŠ financování– nabídka rodičů že by ze SPCHŠ někteří zajistili, zbytek dokoupili.

Další prosba školy – na nákup šťáv pro děti do ŠD, jednalo by se cca o 1500,- Kč a 2x á 1500,- Kč na televize.

Dotaz na lyžařský výcvik  - vše je s hvězdičkou, měl by být, dle situace.

Další schůzka – pokud nebude změna – 12.10.2021 od 17:30 hod.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. 9. 2020

Schůzky se zúčastnili:
Paní ředitelka Chaloupecká, paní Vecková, Jiříková, Kalátová, Černá, Červenková, Golasová, Majerová, Trpkošová, Fišmistrová, Votočková a pánové Bolen, Radvanovský a Šupich
Omluvené: Šotolová a Bucková

Program – body:

Dopravní situace: Přístup do školy: hlavní vstup je z ulice V kratinách, ráno  přechod na Spořické hlídá městská policie, dále děti přechází přes přechod v ulici  V kratinách, která je zde pro automobily neprůjezdná, stavba se ráno snaží zahradit průjezd ( blokace svými auty, plot), aby nedocházelo k průjezdu auty přes zákaz – apelace na rodiče, aby dodržovali dopravní značení. Stavba ráno, v oblasti příchodu žáků, zde nevyvíjí žádnou činnost, aby nedošlo k nějakému zranění dětí a učitelů.

Výdejna jídel: Paní ředitelka dala možnost žákům i pedagogům nosit si své příbory a také talíře, aby nemuseli používat vše v plastu – příjemnější způsob konzumace obědů a samozřejmě i menší spotřeba plastu, plastová nabídka nicméně samozřejmě pro všechny stále připravená. Navíc doplněno o možnost využít táců, pro lepší přenos celého menu.

Tělocvik: co nejvíce se bude využívat plocha venkovního hřiště, případně Beranovky, pokud by bylo dlouhodobě výrazně horší počasí či velký mráz – existuje možnost využití Sokolovny

Družina: zatím se zajíždí, děti by samozřejmě měly být co nejvíc venku, ale vše je nutné „rozjet“, ale také nutné dohlídnout na přesun dětí do kroužků, v budově, kde je družina zatím nefunkční zvonek – nutné pro děti dojít nebo volat mobilem

Zvonění a rozhlas zatím nejsou technicky dokončené, předpoklad dokončení během října a listopadu.
ŠVP – zatím se s nimi počítá, pokud nenastane nějaká horší Covid situace.
Šatní skříňky by měly od tohoto týdne fungovat – děti se mohou přezouvat.
Navržena možnost pořízení „sušení“ rukou do tříd, kde to není zatím zavedeno.
Ve fondu SPCHŠ je asi 189 000,- Kč.
V případě zhoršené situace kolem Covidu a možné karantény třídy je škola připravená výuku provádět distanční formou, většinou přes Zoom, aby se sjednotila výuka. Všichni lektoři byli proškoleni, aby situaci zvládli, navíc bude využit grant ohledně doplnění počítačů.
Vzájemně si budeme držet palce, abychom podzim, který se na nás chystá, společně zvládli co nejlépe!!!

Příští  schůzka opět  2. úterý v měsíci – 17.30 hod. – tedy konkrétně 13.10.2020.
Těším se na příští schůzce Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 11. 2. 2020

Omluveni: p. Trpkošová, p.Golasová, p. Červenková, p. Majerová

Program:

Hlavní téma byla přestavba naší školy. Všechny stavební práce zatím probíhají dle harmonogramu, bez problémů.
Třída 3. A byla přesunuta do domečku, je plně vybavená a připravená k vyučování, v průběhu tohoto školního roku bude dodána nová mobilní třída, jakmile ji přivezou a zkolaudují k vyučování, tak budou žáci přemístěni.

Od pondělí 17.2. se bude do školy chodit bočním vchodem. Všechny aktuality naleznou rodiče vždy na webu školy.

Podstatné: Je nutné dětem sdělit, ať jdou vždy od autobusové zastávky na přechod a pak se vrátí po chodníku. Pouze na tomto místě (přechod pro chodce) bude hlídat městská policie, má hlídat pouze přechody a jiná místa nikoli. Ze strany MP tu nejsou možnosti dalších opatření. Dbejte o bezpečnost dětí a upozorněte je na opatrnost při přecházení!

Šatní skříňky se začaly přesouvat ke třídám, do konce března budou všechny skříňky u tříd. Je to provizorní řešení, v šatně pak bude od září jídelna a výdejna jídla.

Školní jídelna bude do konce školního roku fungovat bez omezení.

Poslední dva dny školního roku je ředitelské volno, škola končí 26.6. v pátek.

Do fondu SPCHŠ přijodu finanční prostředky jako účelové na pomoc několika dětem naší školy. Z těchto prostředků bude uhrazen pobyt na škole v přírodě, zájmový koružek a pomůcky
SPCHŠ přispělo darem na ubrousky do školní jídelny.

Druhý stupeň jede hromadně na ŠvP, třídy prvního stupně mají ŠvP také zajišťenou.

Příští termín schůzky: 10. 3. od 17:30 v jídelně školy

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 12. 11. 2019

Účastníci:, pí  Červenková, Golasová, Jiříková, Trpkošová, Holadová, Kalátová, a pánové a Šupich, Bolen
Omluveni: paní ředitelka, p. Radvanovský, pí Majerová, Černá, Jakubínská, Heinrichová, Votočková, Šotolová, Bučková a a Vecková

1. Na začátku jsme mezi sebou probrali informace kolem dostavby školy, nejdůležitější je, že cca během týdne proběhne otevírání obálek s nabídkami od jednotlivých stavebních firem, ostatní se bude odvíjet od tohoto výsledku a doufáme, že vše se nebude protahovat a bude vybrána kvalitní firma, aby vše dobře dopadlo a měli jsme brzy skoro novou školu!

2. V současné době je na účtu SPCHŠ asi 168 000,- Kč. V letošním roce budeme vybírat příspěvky na dnešních třídních schůzkách nebo je mohou rodiče posílat na účet SPCHŠ (je uveden na stránkách školy).

Příspěvky do SPCHŠ můžete zaslat na číslo účtu: 0211001329/0800
Výše příspěvků: 1 dítě = 300 Kč; 2 děti = 500 Kč; 3 děti = 600 Kč

3. Chtěli jsme poprosit paní ředitelku o informace ohledně stávky ve školství, která proběhla minulý týden i v naší škole – jaké jsou výsledky a závěry, všeobecné i místní ..

4. Minulý rok jsme řešili na SPCHŠ problematiku přechodu před školou a bezpečnost dětí . původně jsem začali vytvářet podklady pro lepší zabezpečení tohoto přechodu, nakonec měla situaci řešit Obec, nicméně jsme se nedávno od pana Maliny dozvěděli informaci, že se nic takového na Obci neřeší.(?) proto jsme se rozhodli sepsat naše stanovisko a oficiálně ho podat na Obec. Pí Trpkošová do příští schůzky připraví podklady k podpisu za SPCHŠ a školu.

5. Paní Červenková požádala o kontrolu mailových kontaktů, protože jí nechodila žádná korespondence. Poprosím členy, aby používaly poslední aktualizovaný seznam a k tomuto nedocházelo.

6. Jarmark – 11.12.2019 – rádi pomůžeme, pokud nám paní ředitelka přidělí nějaké úkoly či pomocné práce s organizací jarmarku. Shodli jsme se, že by bylo dobré v rámci jarmarku více využívat prostory v jednotlivých třídách, aby se dalo lépe procházet po chodbách, nicméně je to samozřejmě na rozhodnutí vedení školy.

7. Paní Mazurová mne požádala o zasílání našich zpráv ze SPCHŠ (do družiny), proto jsem jí přidala do aktuálního seznamu členů SPCHŠ.

Příští termín schůzky: 10. 12. 2019 od 17:30 v jídelně školy

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8.10.2019

Přítomní rodiče: paní E. Votočková (1.A), paní J. Vecková (1.B + 4.A), paní Fišmistrová (1.C + 5.B), paní H. Bučková (1.C), paní Studenovská (1.C), paní P. Trpkošová (2.A), pan P. Radvanovský (2.B), paní P. Šotolová (3.A + 6.A), pan J. Bolen (4.B), paní A. Jakubínská (5.A), paní P. Amlerová (5.B), paní B. Jiříková (7.B) a paní P. Kalátová (8.B), p. Vyšín

Vedení školy: paní ředitelka Z. Chaloupecká

Zástupci MČ (zřizovatel): paní starostka B. Floriánová, pan M. Malina, pan místostarosta M. Golas

Program:
1)      informace zástupce zřizovatele školy o chystané dostavbě školy
2)      odpovědi zástupů zřizovatele a vedení školy na dotazy rodičů týkající se přístavby

Shrnutí informací o dostavbě:

 • Výběrové řízení na zhotovitele bylo vyhlášeno včera 7.10.2019. Postupně bude zveřejněno v příslušných databázích. Administrátor zakázky – Veřejné zakázky s.r.o.
 • Současná kapacita školy je 450 žáků. Kapacita současné budovy a zařízení je v ideálním případě 380 žáků. Podle sdělení paní ředitelky současná kapacita školy (450 žáků) odpovídá také v případě školní jídelny a kuchyně a vyhovuje aktuálně platným (zejména hygienickým) předpisům. Cílová kapacita školy po dostavbě je 550 žáků, v případě potřeby může být navýšena obdobně jako dosud. Škola získá 6 kmenových tříd, odborné učebny, vč. výpočetní techniky a další zázemí (kabinety apod.).
 • Na dotaz rodiče bylo zřizovatelem sděleno, že předpokládaná kapacita školy 550 dětí bude pro obec dostačující odhadem na 8-10 let. Projekt dostavby je z roku 2013 a zakládal se na původní demografické studii. V současné chvíli paní starostka zpracovává novou demografickou studii.
 • Na dotaz rodiče bylo zřizovatelem sděleno, že výstavba nové školy v současné situaci není možná. Zřizovatel nevlastní odpovídající pozemky pro výstavbu dalších budov. V rámci územního plánu je sice kolem školy část pozemků vyhrazena pro veřejné využití, obec s majiteli vedla jednání, ale majitelé neplánují žádnou stavební aktivitu v tomto směru a dané pozemky obci nehodlají prodat.
 • Obec bude mít k dispozici celou částku na plánovanou dostavbu (částka je stejná, jako v projektu z jara 2019, tedy něco přes 200mil Kč. (poznámka zapisovatele – soutěžená cena za dostavbu je 204 853 414 Kč, informace z VŘ). Vzhledem k harmonogramu čerpání dotačních prostředků byly provedeny změny v harmonogramu stavby proti plánu z jara 2019. První bude zahájena dostavba objektu E (třídy), aby mohly být vyčerpány prostředky dotace na zkapacitnění školy. Poté budou probíhat práce na rozšíření jídelny a tělocvičny.
 • Zázemí staveniště bude zřízeno na části školní zahrady a buňky pro stavební firmu budou umístěny v ulici V Kratinách, v místě současných parkovacích stání. V rámci toho budou vykáceny stromy. Po ukončení přestavby se počítá s výsadbou nových stromů.
 • Nově vybudované hřiště (s novým povrchem) nebude stavbou nijak zasaženo a bude moci být využíváno po dobu stavby.
 • Během napojení objektu E k budově bude některá z tříd dočasně přestěhována do dočasné stavby třídy na zahradě (konkrétní třída závisí na rozhodnutí vedení školy). 

Harmonogram dostavby

 • Konkrétní termín začátku stavby není přesně stanoven (záleží na vybraném zhotoviteli). Předpoklad je leden – březen 2020. Termín kolaudace je stanoven na 31.7.2021.
 • Do konce tohoto školního roku (30.6.2020) bude zahájena výstavba objektu E – přístavba tříd, 3 nadzemní podlaží navazující na budovu školy, v místě betonového hřiště za školou. Dále bude zahájeno rozšíření šaten. Toto si vyžádá zavření všech současných vstupů do budovy školy a vybudování prozatímního vstupu do školy ze zahrady, v místě schodiště a dnešní 3.A. Jídelna a tělocvična zůstávají v provozu bez změny. Vstup do jídelny bude zajištěn opláštěným tunelem z atria. Některá ze tříd (dle rozhodnutí vedení školy) bude přestěhována do dočasné třídy, která bude umístěna mezi domečky na školní zahradě. Objekt bude mít vlastní toalety, vodu a bude vytápěn. Veškerá výstavba se bude dít mimo pohyb žáků a nemůže tak dojít k žádné kolizi s nimi. Staveniště bude odděleno vysokým plotem. Zřizovatel ujistil rodiče, že nehrozí vystavení dětí nadměrnému hluku nebo prachu ze stavby ani ohrožení jejich bezpečnosti.
 • Letní prázdniny 2020 – statické zajištění budovy a napojení šaten na hlavní budovu. Nový vchod do školy z ulice V Kratinách.
 • Září 2020 – zahájení výstavby nové tělocvičny a jídelny. Stravování žáků bude probíhat formou dovozu jídla z jiné základní školy, ve které budou oběd připravovat kuchaři a kuchařky z naší školní jídelny, ve škole bude probíhat pouze výdej jídla, a to v prostorách nových šaten. Třída umístěná v dočasné třídě (třída bude určená rozhodnutím vedení školy) by se měla přestěhovat zpět do své původní třídy.
 • Po dokončení přístavby bude podle informací vedení školy demolován tzv. horní domeček (současná družina). Spodní domeček, který slouží jako první třídy, bude školou dále využíván.

Zapsala: Petra Šotolová    

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 10. 9. 2019

Přítomni: paní ředitelka, pí. Votočková, Golasová, Jiříková, Kalátová, Šotolová, Majerová, Černá, Bučková, Jakubínská, Heinrichová a pánové Radvanovský a Šupich
Omluveni: p.Bolen, pí. Červenková, Trpkošová a Vecková

Tento rok se budou konat schůzky zástupců jednotlivých tříd opět každé druhé úterý v měsíci v 17.30.
Pokud by se chtěl účastnit i kdokoliv jiný z rodičů našich žáků, je vítán.
Novými členy jsou zástupci 1. A – pí. Votočková (votockova@centrum.cz), 1.C – Hana Bučková (hjanova@centrum.cz), za 1.B je již členka SPCHŠ pí. Vecková

1. Seznámení paní ředitelky se stavem dostavby naší školy. V současné době se připravuje nové výběrové řízení, podrobnosti tím pádem nejsou známé.
Paní ředitelka potvrdila informace, které zazněly na třídních schůzkách, a to, že během porady byli učitelé seznámeni s dosud nezveřejněnou variantou dostavby školy, a to v pořadí od objektu E (třídy) a šatny, zavřením všech současných vstupů do školy, využitím současné 3.A jako vstupu do budovy školy a zřízení kontejnerové třídy pro současnou 3.A., místo dosud diskutovaného harmonogramu v pořadí jídelna/tělocvična a šatny.

Komentář ředitelky školy:
V současné době se jedná o nepotvrzenou informaci. Výběrové řízení na stavbu zatím nebylo vypsáno, harmonogram ani etapizace stavby nebyly definitivně stanoveny. Zástupce SPCHŠ jsem s touto možností (upozorňuji, že se jedná o jednu z možných variant průběhu stavby) seznámila proto, abych uvedla na pravou míru zkreslené informace, které byly bez vědomí vedení školy předány žákům 3. A.
Podle mých informací chystá zřizovatel školy uspořádat informační schůzku pro rodiče našich žáků i pro ostatní občany Dolních Chaber, na které by měli být zájemci seznámeni s průběhem přístavby školy.

2. Odsouhlasili jsme proplacení odměn pro děti – na konci loňského roku byly některé děti oceněny za reprezentaci školy.
3. V současné době je na účtu SPCHŠ asi 161 000,- Kč. V letošním roce budeme vybírat příspěvky na příštích třídních schůzkách nebo je již mohou rodiče posílat na účet SPCHŠ (je uveden na stránkách školy – č. účtu 0211001329/0800; výše příspěvků: 1 dítě = 300 Kč; 2 děti = 500 Kč; 3 děti = 600 Kč).
4. Ve dnech 13. - 19. 1. 2020 se mohou naši žáci (2.stupeň) zúčastnit lyžařského kurzu – Boží Dar v Krušných horách. Organizuje učitelé Turek a Hermanovský, brzy budou mezi žáky rozdány přihlášky a podrobnější informace k akci. Cena by se měla pohybovat kolem 5 700,-Kč.
5. Další akcí je studijní výlet do Anglie, organizuje pí učitelka Korandová a Binder, cena 10 500,-Kč, podrobnosti i na Bakalářích či u učitelek. V případě zájmu posílejte, prosím, peníze za zájezd na účet školy ne do cest. kanceláře, jak je mylně naznačeno na informačním letáku.
6. Během září se také děti mohou přihlašovat na kroužky, které jsou organizované v rámci školy.

Příští termín schůzky: 8.10.2019
Zapsala Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. ledna 2019

Omluveni: pí ředitelka, Dana Červenková, Pavla Majerová, Dagmar Schonová, Vlasta Černá a Blanka Jiříková

Účastníci: Tereza Heinrichová, Andrea Jakubínská, pí Fišmistrová, Libor Šupich, Petra Kalátová a Josef Bolen

Body k projednávání:
1)přechod před školou – zpráva o přechodu paní Trpkošové je dobrá, ale v této podobě jí nelze použít jako žádost  – nutná úprava či spolupráce s obcí – konzultace s paní starostkou – na starost si to vzal p. L. Šupich. Informace od p. Šupicha: obec již začala podnikat sama kroky k vyřešení této situace  – budeme jistě za SPCHŠ podporovat, paní ředitelka též podpoří žádost za školu…uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
2) Bakaláři - konzultace problémů, omezení počtu známek pro jednotlivé předměty? Hodně známek může způsobit jejich zápis do úplně jiného předmětu?!
Pozn. ŘŠ – V každém předmětu je počet známek 50 za pololetí, což je dostatečný počet. Známky se nemohou zapsat do jiného předmětu, pokud je tam nezapíše vyučující.
3) Masopust – termín?
Pozn. ŘŠ – Masopust proběhne v sobotu 2. 3., organizuje kulturní komise MČ.
4) zrušení lyžařského kurzu
-podle dostupných informací nebylo dobře zorganizováno, zřejmě špatná informovanost – na třídních schůzkách ani třídní některých tříd neuměli podat informace o konání kurzu, informovanost žáků také zřejmě nebyla nijak valná, žádné informace třeba na Bakalářích.
Podle nás by bylo lepší řešit kurz osobně a ne přes cestovní kancelář a hotel v Harrachově. Tím stoupá samozřejmě cena a spousta dětí a hlavně rodičů je díky tomu nepošle. Myslíme, že lyžák si děti užijí i v normální horské boudě a třeba i na menší sjezdovce a bude to mít i lepší atmosféru.
Důležité je to také řešit s předstihem (během jara, léta řešit příští zimu a nenechávat to až na vlastní školní rok – většina už je pak zaplněná).
Výsledek: cena: cca 7000,-Kč-: hotel, autobus, plná penze, 4 dny lyžování, přihlášeno asi 20 dětí – plánovaná kapacita asi 40 – zrušeno pro nezájem.
Pokud by byl zájem od školy, můžeme s tím (zástupci) SPCHŠ pomoci.
Pozn. ŘŠ - Organizací LVK byl pověřen pan učitel Hermanovský. Veškeré informace předal prostřednictvím závazných přihlášek.
5) účet SPCHŠ od paní Vlčkové: na účtu je 136 243,- Kč, poprosila jsem jí, až bude mít čas, aby jednotlivým zástupcům tříd poslala jména kdo ještě nezaplatil příspěvky, abychom to  mohli rodičům připomenout.
6) příští schůzka je 12. 2. 2019
Zapsala Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. října 2018

Zápis ze schůzky konané 9.10.2018
1. lyžařský kurz, který má proběhnout během ledna, se zatím připravuje, je ve fázi výběru ubytovacího zařízení, poté budou osloveni zájemci – žáci 2. stupně
2. byla podepsána darovací smlouva na nákup knih pro celotřídní čtení na 1. stupně
3. vedla se debata o zabezpečení prostoru před školou – na přechodech, zvýšená agresivita některých řidičů (najíždí i do strážníků, kteří pomáhají na přechodech, nerespektují dvojitou plnou a předjíždí autobusy na zastávkách, rychlost) – zasadili bychom se jako spolek s podporou školy a paní ředitelky a pokusili se napsat nějakou žádost na radnici a následně na příslušné orgány o pomoc při vyřešení této problematiky (retardér, semafor či nějaké zpomalovací zařízení). Na příštím setkání bychom v tomto tématu pokračovali.

Příští schůzka je těsně před třídními schůzkami –13. 11. 2018 - paní ředitelka nám jako každý rok- vytiskne seznam žáků jednotlivých tříd kvůli výběru příspěvků na SPCHŠ, děkujeme. Zapsala: Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11. září 2018

1. Úspěšné přijímací zkoušky CERMAT
V jednotných přijímacích zkouškách CERMAT byli žáci pátého, sedmého i devátého ročníku v roce 2018 velice úspěšní. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem dosáhli výrazně lepších výsledků v českém jazyce i matematice. Z výsledků je zřejmé, že velký dík za úspěchy uchazečů o studium na středních školách a víceletých gymnáziích patří pedagogům chaberské školy.  Podrobnou výsledkovou listinu najdete v aktulalitách v příloze na webu školy.
2. ZŠ Chabry má dobré jméno v okolí ve srovnání s ostatními základními školami v okolí, skvělá zpráva. 
3. Na účtu SPCHŠ je aktuálně 118 727 Kč. Z fondu budou, jako každý rok sponzorovány ubrousky do školní výchovy, šťáva do družiny, poháry a medaile, poukazy na nákup knih za skvělé výsledky žáků na olympiádách a dalších soutěžích.
4.Do knihovny školy budou dokoupeny knížky pro žáky 1. stupně, Robinson Crusoe, taktéž z fondu SPCHŠ.
5. Lyžařský kurz druhého stupně bude probíhat v lednu, bližší informace spolu s přihláškami podají žákům třídní učitelé jednotlivých tříd.
6. Školní mikiny a trička: informace spolu s přihláškami podají žákům  třídní učitelé jednotlivých tříd.
7. Přestavba školy: již probíhá výběrové řízení na přestavbu tělocvičny, jídelny a šaten. Práce na přestavbě nezačnou dříve, nežli na podzim 2019, případně pak v roce 2020.
8. Škola v přírodě 2. stupeň: jednotlivé třídy se budou snažit dodržet jednotný termín (viz organizace školního roku). Informace spolu s přihláškami podají žákům třídní učitelé jednotlivých tříd.
9. Příspěvky do SPCHŠ můžete zaslat na číslo účtu: 0211001329/0800
Výše příspěvků: 1 dítě = 300 Kč; 2 děti = 500 Kč; 3 děti = 600 Kč
Do poznámky uveďte jméno žáka a třídu.
Příspěvky je možné také uhradit i v hotovosti zástupci třídy SPCHŠ na třídních schůzkách. Zástupce SPCHŠ  pak hotovost spolu se seznamem předá paní ředitelce.
10. Příští schůzka SPCHŠ se koná v úterý 9. 10. 2018 ve školní jídelně.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. června 2018

Schůzky se zúčastnili:
Paní ředitelka Chaloupecká, paní Šotolová, Rypáčková, Vecková, Jakubínská, Amlerová, Jiříková, Kalátová a pánové Bolen a Šupich

1. Dne 20. 6. 2018 od 16 hodin proběhne na zahradě školy Zahradní slavnost, některé třídy mají připravený program a stánky s drobným občerstvením. Pokud by paní ředitelka potřebovala nějakou naši pomoc, bude nás informovat.
P. Bolen letos bude opékat klobásy apod. místo čuníka.
Pokud by ještě někdo měl někdo nějaké návrhy na „doprovodný“ program, určitě to uvítáme.
2. Paní ředitelka nám pomohla také s formulářem GDPR pro naše účely - SPCHŠ, účastníci schůzky tento dokument podepsali, ostatní poprosím časem o totéž (formulář zůstal u paní ředitelky).
3. Řešila se připomínka mříží oken ve 4. třídě – kvůli možnému pořárnímu úniku – paní řed. argumentovala, že okna nejsou únikovou cestou, ta je přes sousední třídu (5. A) nebo hlavní vchod.
4. Rozlučka 9. tříd na Obci proběhne letos v pozměněné podobě, kvůli lepší organizaci a příjemnějšímu prožití, bude se konat postupně již ve čtvrtek 28. 6. 2018.
5. Drobná výtka byla i k přesolování některých jídel – pí ředitelka - konzultace s kuchyní.
6. Lyžařský výcvik 2019 – naši učitelé tělocviku by se měli ujmout příprav a návrhů, aby se lyžařský kurz pro děti ze 2.stupně mohl konat.

Příští školní rok budou schůzky opět pokračovat druhé úterý v měsíci od 17.30 hod. – tedy konkrétně 11. 9. 2018.

Všem přeji krásné léto a těším se na viděnou na Zahradní slavnosti.

Zapsala: Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. dubna 2018

Včerejší schůzka byla na žádost paní ředitelky posunuta na 18.hodinu, díky tomu ale vyplula na skutečnost, že na původní čas dorazily 2 zástupkyně, kterým nechodí žádná mailová korespondence (jsou tu od září), proto bych asi poprosila Danu Červenkovou o kontrolu všech zástupců jednotlivých tříd, doplnila níže uvedené zástupkyně a přeposlala celou skupinu kontaktů všem, tak abychom ji všichni používali, děkuji.
4. B - Dagmar Schönová – dasa.schonova@pampa.cz
1. A – Petra Šotolová – petra.sotolova@gmail.com

1. Na začátku vysvětlovala paní ředitelka situaci kolem prvních (budoucích druhých tříd), kdy od září nastane změna ve vyučujících. Obě učitelky ze současných 1. třídy budou znovu učit od září nové prvňáčky. Výměnu si vyžádaly organizační důvody.
2. Paní Vlčková poslala seznamy žáků, za které nebyl vybrán příspěvek na SPCHŠ – bylo by to dobré dnes zmínit na třídních schůzkách – lze platit hotově nebo poslat na účet SPCHŠ, který je uveden na stránkách školy.
3. Během dubna budou provedeny srovnávací SCIO testy u 3. a 5. tříd.
4. Domluvila jsem se s paní ředitelkou, že na prvních třídních schůzkách v novém školním roce, se do třídy kromě třídních učitelů dostaví i vyučující ostatních předmětů (2. stupeň), abychom měli šanci vůbec poznat učitele, kteří učí naše děti, a ti by nám v krátkosti nastínili jejich vize pro nadcházející školní rok, za což jsem moc ráda.
5. Příští schůzka je v úterý 15. 5. 2018 od 17:30.

Zapsala: Petra Kalátová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 6. února 2018

Zúčastnění: P.Bolen, pí.Jiříková, pí.Kalatova, pí.Pribylova, pí.Černá, P.Šupich, pí.Majerová a pí. Červenkova.
Omluvena-paní ředitelka, paní Jakubinska. 

1. Info od S. Vlčkové/Na úctu je 115 tis.Kc. 

2. Učitel by se mohl domluvit alespoň v prvni / druhé třídě, zda by znamky šly paralelně psat jak na Bakaláře, tak i do ŽK, sešitu...kvůli dětem.
Dále prosba ohledne Bakalaru o spolupráci mezi rodiči a učiteli, ihned reagovat, pokud nejsou známky včas, nejasnosti, neúplné....
Vyjádření ŘŠ:
Program bakaláři je určen pro sdělování informací o vzdělání i o chování žáka. V současné době je do něj zapisováno především hodnocení (známky).
Každá známka by měla být označena titulkem (tj. za co je udělena), datem a váhou.
Pokud se Vám stává, že učitel známku neoznačí, a není tedy jasné z čeho a kdy byla udělena, reagujte prosím ihned a zprávou (komens) v bakalářích, příp. emailem se příslušného vyučujícího zeptejte na podrobnosti hodnocení.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se bakalářů se můžete obrátit i na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Radku Cvejnovou – buď přímo prostřednictvím bakalářů nebo emailem: zastupkyne@zschabry.cz.
S širokými možnostmi využívání programu bakaláři se vyučující postupně seznamují a Vaše připomínky jim určitě pomohou, aby Vás informovali co nejrychleji a nejpřesněji.
Pro snazší využívání programu doporučujeme stáhnout z obchodu Google Play mobilní aplikaci programu Bakaláři, která je velmi jednoduchá na obsluhu a přihlášení k ní pomocí hesla je nutné pouze poprvé.
Do budoucna budeme využívat bakaláře nejen ke sdělování informací o hodnocení, ale i o chování žáků (tzv. poznámky), aby se informace pro rodiče zpřehlednily.
Papírová žákovská knížka bude sloužit pouze pro omlouvání absencí a pro jiná sdělení (informace o převzetí plateb, o průběhu mimoškolní akce apod.).
V nižších třídách 1. stupně i v tomto školním roce učitelé zapisují dětem známky do vedle bakalářů i do notýsků (příp. do žákovských knížek), v prvních třídách tato praxe zůstane i nadále.

3. Reakce na školní klub. Bylo by fajn písemně rodice na tuto možnost upozornit na zacatku roku. 
Vyjádření ŘŠ:
Školní klub zabezpečuje dohled nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, má kapacitu 30 žáků a je určen přednostně pro žáky 2. stupně naší školy. Jeho provozní doba je od 12:35 do 15:20 hod.
Školní klub je tedy určen pouze pro žáky, kteří čekají na odpolední vyučování.
V tomto školním roce o něj neprojevil zájem žádný žák 2. stupně, proto není školní klub otevřen, ale v případě zájmu v příštím školním roce bude moci být opět využíván.
Třídy 1. stupně odpolední vyučování nemají, proto nemohou školní klub využívat.
Některé třídy 1. stupně mají tzv. „B“ hodiny, před kterými mají prodlouženou přestávku na oběd, a tu tráví se svými učiteli.
Pro žáky 1. stupně je určena školní družina s kapacitou 150 účastníků. V příštím školním roce budeme schopni přijmout všechny zájemce z 1. – 3. tříd, pro které je družina určena přednostně, pro žáky vyšších ročníků zbude cca 15 – 20 míst.
Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let předpokládám, že se nám podaří uspokojit všechny zájemce i ze 4. – 5. ročníků, protože zájem o docházku do školní družiny v těchto ročnících bývá velmi nízký.
Pokud zůstanou ve školní družině volná místa pro zájemce z vyšších ročníků,  jsou rodiče žáků 4. tříd vždy na začátku školního roku informováni.
Stejně tomu tak bude i na začátku příštího školního roku.

4. V deváté třídě je potreba dohlédnout na to, aby učivo na přijímací zkoušky meli žáci včas probrané a ne na poslední chvíli. Tento rok je to již po druhé. 
Vyjádření ŘŠ:
Učivo 9. třídy je probíráno každý rok v souladu se školním vzdělávacím plánem a v souladu s časově tematickými plány jednotlivých předmětů.
V předmětech, které budou žáci potřebovat k přijímacím zkouškám, tj. v českém jazyce a matematice, je převážná část učiva probrána již do konce 8. ročníku, 9. ročník je věnován převážně postupnému opakování a nové učivo tvoří nepatrný zlomek probírané látky. A i toto nové učivo je probíráno v souladu s plány.
Učitelé obou předmětů naopak věnují zvýšenou pozornost těm oblastem učiva, o kterých vědí, že je na ně kladen důraz při přijímacím řízení, a opakují je s žáky průběžně po celý rok, ve zvýšené míře potom v posledních týdnech před přijímacím řízením.

Učivo matematiky (rovnice ve slovních úlohách a rotační tělesa) se podle vzdělávacího programu školy probírá ve 2. pololetí 9. ročníku a obě 9. třídy ho budou probírat po jarních prázdninách do konce února.
Změnit pořadí učiva není možné, protože na sebe navazuje s ohledem na postupné navyšování složitosti.
A není to možné ani proto, že i kdyby toto učivo bylo probíráno dříve, bylo by zase jiné, které by zbývalo probrat až v tomto období.
Paní učitelka Hlaváčová počítá s tím, že žáci se připravují na přijímací zkoušky, a proto si ponechává dostatek času (březen a více než polovina dubna) na hlubší procvičování problémového učiva a na dotazy žáků, kteří při přípravě narazí na nějaký problém.
Učivo skutečně není probíráno na poslední chvíli, ale v souladu s časovým rozvržením, které je dáno množstvím učiva, jež je nutné v průběhu roku probrat.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. listopadu 2017

Zúčastněni: paní ředitelka Chaloupecká a zástupci následujících tříd-2.B, 3.B, 6.B, 5.A-oba zástupci, 2.A, 9.B, 5.B, 1.B, 8.A, 9.A,1.A,4.A, 7.A,3.A-oba zástupci
Stále není zvolen zástupce 1.A, 2.B, 6.A

Stav konta k dnešnímu dni je 84 000 Kč.

Projednány tyto body:
1. Lyžařský výcvik - v roce 2018 nebude, 2019 ano
2. ŠVP - pro druhy stupeň nebude hromadný výjezd, jen výlety
3. Školní hřiště není jeste kompletně dodělané, v tuto chvíli je 90% práci hotovo, diky počasí není dolajnovano, pokud nebude celá komplet práce předána zřizovateli -tou je MČ Dolni Chabry - nemůžou deti hřiště bohužel používat
4. Den 13.12. Vánoční jarmark - po třídních schůzkách dne 15.11.bude domluvena naše pomoc v podobě dílnicek, připadne pomoc prvnímu stupni v rámci Jarmarku
5. Odsouhlasena částka - strop 10.000,- Kč - na koupi domečku na pracovní činnosti školy
6. Podepsána smlouva - koupě ubrousků za 1.660,- Kč
7. Nabídka divadelního představení Pražské pověsti - celkem 3 - možnost spíše pro prvni stupeň - možnosti mailem paní ředitelce prepošle paní Jana Vecková
8. Projednán dotaz na otázku, zda škola přijímá finanční dary od firem na konci roku ANO přijímá, obračet se přímo na paní ředitelku - účelově/neúčelově/nad 20 tisíc nutný souhlas zřizovatele
9. Situace ve 3.B - řeší se - bude projednání na třídních schůzkách
10. Účet školy s předčíslím 123 bude do konce roku zrušen, zatím běží oba, aby rodiče měli čas si účet předělat 

Příští schůzka je 12.12.2017 od 17:30 hod.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. září 2017

Přítomni: paní ředitelka, Kalátová(6.B), Jiříková (5.B., 9.B), Midrla (3.C), Bolen (8.A), Jakubínská (3.A), Amlerová (3.B,5.B) a nové členky: Vecková (2.A), Přibylová (2.A), Zelková (1.B), Rypáčková (1.B)
Omluveni: Červenková, Černá, Majerová, Vlčková, Nerglová

1. Každoroční prosba paní Mazurové na příspěvek na šťávy do školní družiny.
2. Dále požadavek na příspěvek na školní četbu pro děti ze 4.tříd – Lovci mamutů (60 kusů), pan Midrla přislíbil možnost nákupu za výhodnější cenu, původně cena od paní řed. Cca 150-175 Kč/kus.
3. Pan Bolen – návrh na pořízení zahradního „domku“ na uskladnění nářadí, se kterým děti pracují na zahradě, zkusíme svoje kontakty, příště vyhodnotíme. Dále návrh na lepší oplocení zvířat na dvoře, spíše záporné reakce členů – není to záležitost školy.
4. Lyžařský výcvik – diskuse ohledně možnosti výjezdu (pan učitel Hermanovský?)
5. Kontrola zástupců jednotlivých tříd, pravděpodobně nutné dohodnout nového zástupce za pí Mlynárovou (syn odešel na gymn.) – 6.A (pokud není také pí Vlasta Černá) a za 1.A.
6. Letos vstoupilo v platnost pov. školní plavání pro 3.třídu, bude nějaký příspěvek od ministerstva, ale bohužel nijak veliký, bude upřesněno.
7. 9.třídy by měly kvůli výběru budoucího povolání  a jarních přijímacích řízení na střední školy navštívit  poradnu.
Zápis provedla Petra Kalátová

Příští schůzka dle dohody bude ve stejném čase, tedy 17.30 v úterý 10.10.2017.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11. dubna 2017

Účastníci: p. Majerová, Mlynárová, Jiříková, Kofroňová, Bolen, Černá, Englichová, Jakubínská, Tomcová, Frantík, Šupich.
Ostatní členové omluveni.

1. Na zahradní slavnost by SPCHŠ zařídilo fotokoutek - pro focení dětí, rodin, spolužáků. Fotí p. Englichová.
2. Byl vznesen dotaz, připomínka k pořádání jednotné školy v přírodě pro 2. stupeň. Koordinace některým z rodičů přijde složitá a rozsah a program připravovaný externí společností neefektivní. Rodiče by uvítali menší skupiny, s větším zapojením třídních učitelů. Rodiče jsou si vědomi logistiky výuky na 2. stupni v době škol  v přírodě.
3. Byl vznesen návrh na organizaci anglických představení divadla The Bear Educational Theatre. Divadlo je velmi dobře metodicky zpracované, dle jednotlivých znalostních úrovní a pro studentské diváky zábavný. V červnu za mimořádnou cenu 60 Kč/žáka, navrhujeme uhradit z finančního fondu školy nebo fondu SPCHŠ. Kontakt zašle R.Mlynárová, www.thebeartheatre.com.

Další setkání 9. 5. v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. března 2017

Přítomni: ENGLICHOVÁ Dana, ČERNÁ Vlasta, JIŘÍKOVÁ Blanka, MIDRLA Ludvík, MLYNÁROVÁ Radka, NERGLOVÁ Monika, ŠUPICH Libor, TOMCOVÁ Kateřina
1. Aktuální stav pokladny k 14. 3. 2017 je 97.047,- CZK.
2
. Schválení nákupu.
SPCHŠ schválilo nákup moderní TV na zeď pro družinu. Paní ředitelka uloží paní hospodářce provedení nákupu.
SPCHŠ schválilo nákup ubrousků pro školní jídelnu v hodnotě 1640,- CZK.
3. Prodej masek. Bylaprojednána nutnost zlepšení úsilí při prodeji masek (výrobků dětí z družiny) letos se bohužel prodalo pouze 20ks.
4. Vyjádření paní ředitelky
k bodu 2. minulého zápisu:
Škola kupuje 5 ks dataprojektorů včetně PC. Aktuální stav interaktivních tabulí je 7. Při celkovém počtu 12 bude pokryt jak 1. tak 2. stupeň. Programy pro interaktivní tabule jsou pro předměty: vlastivěda, matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodověda. Škola pokračuje v nákupu dalších vzdělávacích programů. Ve všech třídách, kde interaktivní tabule jsou, se s nimi aktivně pracuje. Využitelnost informačních tabulí není možné do plánu výuky zařazovat. Všichni učitelé jsou k práci s interaktivní tabulí řádně proškoleni.
k přesunutí vystoupení dětí na vánočním jarmarku do tělocvičny:
Bohužel tělocvična je neustále plná a i kdyby se ji podařilo zajistit, není vhodně ozvučená. Tedy není možné tělocvičnu pro tuto aktivitu využít. Program s konáním jednotlivých vystoupení bude vyvěšen na vstupních dveřích školy.
k návrhu bruslení:
Bruslení jako aktivita je vhodné, ale do výukového plánu nebude zařazeno. Paní Englichová předloží do příštího jednání cenový návrh k projednání.
k dotačním programům:
Aktuálně jsou schváleny programy v oblasti podpora vzdělávání „Come and Show“ a „Individuální vzdělávací programy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Škola se zapojuje též grantového programu HMP pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ a do rozvojového programu „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců. (Bližší informace viz výroční zpráva.).
k multifunkčnímu hřišti:
O hřišti rozhoduje zřizovatel, mělo by být projednáno na zastupitelstvu dne 15. 3. 2017. Více pak zápis ze zastupitelstva.
5. Fotografování. Pokračuje se v hledání dobrovolníků z řad rodičů na fotografování různých školních akcí. Fotografie budou použity pro prezentaci na webových stránkách školy.
6. Prezentace školní jídelny. Paní Mlynárová si bere na starost souhlas rodičů s fotografováním dětí. Fotografie mohou následně být použity pro zveřejnění na stránkách obce 18400.cz.
7. INFO od paní ředitelky.
-
v březnu podá zřizovatel žádost o dostavbu školy v rámci dotačního programu věda/vzdělávání/výzkum. Jedná se o dostavbu tříd s cílem nenavyšovat počty žáků ve třídách, ale naopak je mírně snížit,
- v březnu podá zřizovatel žádost na Magistrát hl. m. Prahy o schválení přístavby školy zahrnující novou tělocvičnu a rozšíření stávající jídelny,
- v porovnání s rokem 2009 bylo dosaženo při inspekci, která proběhla na naší škole v lednu 2017, lepšího výsledku. Výsledná zpráva hodnotí školu výborně! Hlavní pozitiva školy jsou v koncepčním řízení, kontrolní činnosti a rodinném prostředí a v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky-cizince a žáky nadané.

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 14.2.2017

Účastníci: p. Jiříková, p. Šupich, p. Červenková, p. Mlynárová, p. Englichová, p. Tomcová

PROSBA K NADCHÁZEJÍCÍMU MASOPUSTU – pí. Mazurová se na SPCHŠ obrací s upřesněním, kdo bude mít na starosti v průvodu prodej masek – vloni i rok před se o ně staraly družinářky, nikoliv žáci 8. tříd, jak   jsme se domnívali. Moc prosím paní ředitelku o prověření a případně informaci, jak to bude letos.

1. Současný stav účtu SPChŠ činí 89 000,- Kč. Sdružení přijímá návrhy na investice a zakoupení potřebných věcí.
- Návrh na zakoupení dalších interaktivních tabulí.
2. Využívání interaktivních tabulí (dále IT) při výuce: návrh na zapojení žáků při prezentaci a dále na využívání v předmětech jako je vlastivěda, přírodověda, fyzika, chemie… (existuje velké množství programů). SPChŠ navrhuje pravidelné rotování všech tříd v učebnách s IT u těchto předmětů.
- Prosíme o informaci od p. ředitelky o tom, jak intenzivně, v kterých ročnících a předmětech jsou IT využívány.
3. Návrhy na místo pořádání lyžařského kurzu v r. 2018.
- Návrh 7.B: http://www.hotelkorinek.cz/ (prosím, posuďte ostatní)
- Návrh 1.B dodá p. Englichová
4.
Prezentace školní jídelny na FB: p. kuchař nesouhlasí s umístěním své fotografie, fotit se budou tedy spokojené děti u oběda. Pochvalná zpráva a fotografie budou umístěny na 18400.cz.
5. SPChŠ hledá dobrovolníka nebo dobrovolníky pro fotografování školních akcí, abychom měli více společných fotografií dětí.
6. Vánoční jarmark: SPChŠ navrhuje pro lepší organizaci, aby se program jarmarku (vystoupení jednotlivých tříd) zveřejňoval předem. Dále navrhuje, aby se všechna tato vystoupení konala v tělocvičně; předejde se tlačenici, bloudění návštěvníků.
7. Nápad: návrh na zařazení bruslení do výukového plánu tělesné výchovy na příští školní rok. SPChŠ zjistí možnost pronájmu stadionu Nikolajka (p. Englichová). Prosíme o stanovisko p. ředitelky.
8. SPChŠ vzneslo dotaz, jaké dotační programy škola v letošním roce čerpá nebo se o ně bude ucházet (p. ředitelka).
9. Žádáme p. ředitelku o bližší informace o tom, jaký je současný stav realizace schválené stavby multifunkčního hřiště.
10. SPCHŠ oslovuje nového p. učitele tělesné výchovy, zda by neměl zájem vést na škole kroužek juda (p. ředitelka).

Zapsala: K. Tomcová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10.1.2017

Účastni: pí.Chaloupecká, Červenková, Englichová, Černá, Kalátová, p. Bolen, pí Mlynárová, p. Frantík, pí Schönová, Korfoňová, Majerová
Omluveni: pí. Vlčková, Jiříková, Jakubínská

1. Masopust termín konání 18.2., ŠD na akci připravuje masky; SPCHŠ žádá dobrovolníky z řad rodičů na prodej masek v průvodu; Výtěžek z prodeje jde zpět do ŠD
2. pí. Červenková bude urgovat pí. Doušovou a dále bude informovat o zapojení školy do akce Masopust18.2.2017 - průvod VE 14 HODIN ZE HŘIŠTĚ, role principála se letos p. Cutych vzdal, byla jsem požádána o zajištění náhrady, navrhla jsem pana Mitošinku, myslím, že se s pí. Doušovou domluvili a bude vše probíhat hladce.
NÁŠ ÚKOL JE ZJISTIT, KOLIK TŘÍD BUDE MÍT KOLEKTIVNÍ MASKU, komise, co to má na starosti, zajišťuje dorty pro každou třídu, proto aby jich měli dostatek; prosím o informaci paní Doušové přímo - případně stačí na můj tel. 602 496 726, či tento e-mail.
3. pí. Mlynárová pošle paní ředitelce aktualizovaný seznam SPCHŠ - PROSÍM O KOPII
Následně bude aktulizováno na webu školy
4. Zástup na TV je pro 2. pololetí vyřešen
5. Aktuální stav pokladny k 10.1.2017  87.000,- CZK
6. Škola dostala od obce finanční podporu na nákup HW. Byly zakoupeny dataprojektory  na 2. stupnido každé třídy; následný rozvoj bude v tomto roce pokračovat nákupem projektorů do všech tříd.
7. SPCHŠ žádá rodiče o nápady/inspirace pro výběr místa konání lyžařského kurzu pro rok 2018.
Jedna z podmínek areálu jsou zasněžovací děla pro umělý sníh v případě nepřízně počasí.
Kapacita 35 osob. Předběžný termín konání 15-20.1.2018 Bude upřesněn.
INFO: Jarní prázdniny pro rok 2018: 12.-18.2.
8. Nápad pro komunikaci skvělé práce p. kuchaře a jeho týmu  a také p. školníka na FB.
Pí. ředitelka ověří souhlas s focením a uveřejněním od p. kuchaře i p. školníka.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8.11.2016

Účastníci: p. Kalátová, p. Bolen, p. Červenková, p. Hajíčková, p. Šupich, p. Mlynárová, p. Černá, p. Midrla, p. Majerová, p. Jiříková, p. Jakobínská, p. Nerglová, L. Netolická

Omluveni: p. Chaloupecká, p. Vlčková, p. Kasa

1. Rada SPCHŠ zejména řešila logistiku schválení úpravy stanov dle nového Občanského zákoníku a volbu výboru SPCHŠ, která proběhne 9. 11. 2016 před a po třídních schůzkách. Rodiče se mohli s návrhem úpravy stanov seznámit před, v průběhu i po třídních schůzkách jednotlivých tříd. Zástupci tříd se dohodli na postupu, jak nejlépe rodiče informovat o průběhu volby. Členové SPCHŠ byli předem informováni emailem, návrh stanov byl zveřejněn na webových stránkách školy/sekce SPCHŠ.
2. Do výboru SPCHŠ byli navrženi: předsedkyně Dana Červenková, místopředseda Josef Bolen, pokladník Simona Vlčková. Rada se na tomto složení jednohlasně shodla (12 ze 12 zúčastněných členů rady).
3. Okrajově byl členy SPCHŠ probrán nový školní vzdělávací plán školy - část práce s talenty. Více ten bod bude prodiskutován až za přítomnosti paní ředitelky, z jednání se omluvila. Zástupce rodičů ve Školské radě p. Bolen byl požádán, aby radu o změnách v plánu informoval.
4. Zástupce 8. A. tlumočila písemnou stížnost rodiče na probírání referenda, které proběhne tento měsíc v Dolních Chabrech, na hodině češtiny. Žádáme tímto paní ředitelku Chaloupeckou o prověření této stížnosti a to vyslechnutím obou stran: pana učitele Cutycha a stejně tak žáky zmiňované třídy. Školský zákon definuje apolitičnosti školního prostředí. SPCHŠ dodá zpětnou vazbu rodičů dětí 8. A. Autor stížnosti si v tuto chvíli nepřeje být z objektivních důvodů jmenován.
5. Na vánočním jarmarku  14. 12.  2016 zajistí SPCHŠ dílničku zdobení perníčků a zdobení sádrových odlitků. Nápady a aktivity ostatních rodičů jsou vítány.
6. Stav fondu SPCHŠ po uhrazení nové interaktivní tabule pro 2. stupeň je 46000 Kč (stav od paní Vlčkové k 8. 11. 2016).

Další setkání proběhne 13.12. 2016.
Zapsala R. Mlynárová

 

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11.10.2016

Přítomno bylo celkem 9 zástupců tříd a ředitelka školy.

1. Na účtu SPCHŠ je ke dnešnímu datu částka 113.000 Kč.
2. Ohledně otázky zápisu nových stanov spolku SPCHŠ do OR je nutné, aby více než 50% všech členů ( rodičů ), souhlasilo se zněním nových stanov.
Až budou stanovy připraveny, budou zaslány zástupci SPCHŠ rodičům jednotlivých tříd, s týdenní lhůtou na připomínky.  Souhlas se stanovami bude poté technicky proveden během třídních schůzek dne 9.11.2016 formou podpisu každého rodiče u stolku umístěného při vchodu do školy.  Prosíme o přihlášení 2-3 dobrovolníků, kteří se během třídních schůzek u stolku vystřídají.
3. Jeden ze členů SPCHŠ si postěžoval, jak málo je vidět slušnosti mezi dětmi, často v šatně dospělé a zaměstnance školy nezdraví. Rozpoutala se diskuse. Závěrem - škola může přispět k výchově, pan zástupce dokonce někdy děti vrací zpět dokud nepozdraví, ale hlavní zodpovědnost leží na rodině.
4. Dne 14.12.2016 se bude konat tradiční školní jarmark, kde budou některé třídy mít vystoupení, budou se prodávat dětské výtvory a ochutnávat dobroty.  Prosíme rodiče, kdo by se chtěl zúčastnit přípravy výtvarných dílniček během jarmarku, aby se přihlásili vedení školy.
5. Rozpoutala se diskuse ohledně smyslu výletu dětí po koncentračních táborech.  Otázka zdali je to ještě výchovné nebo spíše za hranou. Výsledek - účast dětí je dobrovolná, kdo nechce aby se jeho dítě zúčastnilo, nemusí ho tam posílat.
Součástí vzdělávacího programu je výuka dějin 20. století a je nutné, aby se žáci seznámili s obdobím 2. světové války. Dobrovolný výlet pro žáky z vyšších ročníků je jen jednou z forem, jak žáky seznámit s tragickými událostmi, které lidstvo ve 20. století prožilo. Zároveň je také součástí školního preventivního programu.
6. Výlet do Anglie pro ročníky 5.-9. tříd je termínově posunut o týden později na termín 25.2. - 3.3.2017.  Konstatováno, že letos není lyžařský zájezd, každý rok se aktivita střídá - jednou lyže, jednou Anglie. 
7. Ohledně fotografování - učitelé vědí dopředu, kdy bude termín a informují o tom děti.  Pokud děti tedy doma tuto informaci nepředají, rodič může být překvapen. Je to tedy bohužel zodpovědnost dětí.
8. Padly nápady na zavedení snídaní ve škole, stejně jako to už zavedla řada jiných škol. U nás zatím technicky nerealizovatelné.
Na závěr prosím vedení školy o aktualizaci webového souboru zástupců SPCHŠ jednotlivých tříd pro tento školní rok, aby bylo možné zaslat zápis také novým zástupcům z prvních tříd.

Příští schůzka se bude konat 8.11. v 17:30 ve školní jídelně.
Zapsal: L. Šupich

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 13.9.2016

Cas setkavani ponechan na stejny termin, druhe utery v mesici v 17:30 hodin
Mereni radonu ve skole probehlo v minulem roce, vse je hluboko pod limity, v zadne tride nedosahuje namerena hodnota ani 20% limitu.
Eletrkonicke zakovske knizky - Byly spustene elektronicke zakovske knizky, system bakalari.cz. Jiz nainstalovano, zadan rozvrh pro vsechny tridy do aplikace. Deti dostanou svuj pristup. Rodice jiz maji pristup (dostali jej od tridnich ucetelu). Nastaveni, pokud bude mit nekdo problemy s tim, ze neco neuvidi v systemu, muze psat primo pani reditelce. Vsechny znamky budou zadavany do systemu bakalari.cz, nektere zapisy i v papirove zakovske knizce (na prani tridnich ucitelu, specialne na prvnim stupni papirova zakovska s razitky a znamkami funguje nejlepe jako motivace deti). Mobilni aplikace pro Android je k dispozici, kazdemu rodici do ni mohou chodit znamky prakticky online.
Finance - Aktualni stav uctu cca 110.000 Kc na letosni rok opet poskytne SPCHS prispevek na ubrousky do skolni jidelny (1790 Kc) a zaplatime dva DVD prehravace do druziny prvnich trid (cca 5073 Kc). Dale poskytneme cca 1000 Kc na stavu do druziny.
Nove ma 9.B interaktivni tabuli (2. int. tabule na 2. stupni), celkova cena 68.212 Kc, SPCHS jednohlasne odsouhlaslil, ze prispevek na tuto tabuli bude 100% take s ohledem na to, ze v poslednim roce sla vetsina investic ze SPCHS na prnvni stupen.
Upravy ve skole pres prazdniny - Temer cela skola nove vymalovana. Doplneny nove pocitace, dve tridy maji kompletne nove vybaveni nabytkem. Celkove pres prazdniny bylo proinvestovano ve skole pres 1 milion korun (financovano zrizovatelem skoly).
Debata ohledne srovnavani kvality nasi zaklasni skoly s ostatnimi - Objektivni srovnavani zakladnich skol neexistuje. Pouze vyberova srovnani. Kazdy rok se 3., 5. a 9. tridy zucastnuji srovnavacich SCIO testu, celorepublikove srovnani. Dale existuji zkousky na necisto, hodnoti srovnani skol a pak srovnani gymnazii.
Otazka, kolik deti odchazi po 5. tride na viceleta gymnazia - Z jedne tridy v minulem roce rekordnich 12 zaku a z druhe pouze 3 deti odesly na viceleta gymnazia. Celkem bylo v 5. tridach 48 deti (tedy 31%, coz je velmi vysoke cislo).
Dle planu skolniho roku se v unoru uskutecni zajezd do Anglie pro studenty 5. az 9. trid organizovany skolou.
Dale jsme probrali velmi pozitivni ohlas na kvalitu jidla ve skolni jidelne. Novy hlavni kuchar, oproti lonskemu skolnimu roku doslo k vyraznemu zkvalitneni podavanuch jidel ve skolni jidelne.
Pravni otazka - Je nutno velmi rychle (do konce kalendarniho roku) dotahnout oficialni ukony ohledne zapsani spolku do OR. Odhad ceny pravnich sluzeb cca 10-12 tisic korun. Poptat advokata, ktery by dotahl po pravni strance vse potrebne.
Prispevky na rok 2016/17 se budou vybirat do listopadu. Komunikace v ramci tridnich schuzek probehne 9. listopadu.

Pristi schuzka SPCHS se bude konat 11.10. v 17:30 ve skolni jidelne, vsichni pratele skoly jsou zvani.
Zapsal: P. Kasa

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12.4.2016

1) na účtu SPCHŠ je k 12. 4. 2016 -  98 000 Kč.
2) Paní Smékalová, zástupce za 1. C. se vzdává z důvodu velkého pracovního vytížení zastupování třídy, v současné době zastupuje třídu dále p. Midrla.
3) Inkluze: diskutovalo se téma inkluze žáků s mentálním nebo tělesným hendikepem -  není pro chaberskou školu rizikem, týká se jen nově nastupujících žáků do 1. třídy. Celkově připadá na 1 školu v republice max. 2 žáci s lehkým hendikepem. V Praze je navíc dostatek praktických škol, kde mohou tito žáci spádově docházet (ČImice, Bohnice) a mají tudíž možnost výběru školy. Vedení školy prozatím nevidí problém případné inkluze.
4) Přístavba školy - v letošním roce proběhne jen výběrové řízení, přístavba proběhne v roce 2017, finance ze strany developera, ale i Magistrátu města Prahy jsou přislíbeny. V letošním roce škola a obec usilují o úpravu sportoviště za školou (multifukční zařízení včetně doskočiště pro skok do dálky).
5) Konec výuky bude 24. 6. 3016, tedy o týden dříve. Plánovaný čas bude využit k potřebným stavebním úpravám.
6) V červnu proběhne Dětská družinová pouť - družina uvítá jakékoliv drobné reklamní předměty do tomboly, soutěžních odměn (bonbony, tužky, drobné dárky). Zaměřeno zejména na mladší děti navštěvující družinu. Rodiče mohou přinést předměty přímo do družiny, paní Mazurové.
7) od 1. 9. 2016 bude u všech ročníků zavedena elektronická žákovská knížka - Bakaláři, tento systém je vyzkoušen jinými školami a má velmi dobré reference. Do budoucna budou na jedné platformě i rozvrhy, zápisy třídní knihy a zadané úkoly a poznámky učitelů.
8) Zástupci třídy obdrží elektronicky seznam žáků, kteří ještě neuhradili příspěvek SPCHŠ-  příspěvek je možno odevzdat zástupcům SPCHŠ na třídní schůzce 13. 4.  v 17 h nebo převodem na účet SPCHŠ. Z příspěvku se hradí drobné odměny, knihy žákům, ale třeba také interaktivní tabule, či přístřešek u vchodu do školy nebo družiny. Číslo účtu je  0211001329/0800.
9) Škola je schopna zařídit přispěvek(celou úhradu) obědů pro děti rodičů v tíživé sociální situaci -- stačí jen kontaktovat paní ředitelku nebo paní hospodářku. Dotováno společností Woman for woman, nehradí se z rozpočtu školy.
10) Škola má příslib příspěvku na školu v přírodě našich žáků ve výši cca 1000 Kč/žáka.
11) Pro 7. A. byl schválen záměr zakoupení stolečku pod počítač, ve výši 990 Kč, přesná cena bude spolku upřesněna.

Příští setkání proběhne v úterý 10. 5. 2016 od 17:30 h. ve školní jídelně.

Zapsala: R. Mlynárová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9.2.2016

1. Na účtu SPCHŠ je nyní 91 000,-Kč.
2. Ve dnech 3. a 4. února proběhl zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo celkem 73 dětí, přijato bylo 51 dětí, 10 mělo odklad školní docházky. V příštím roce tak budou otevřeny dvě 1. třídy.
3. Pokladní SPCHŠ, paní Simona Vlčková, zaslala všem zástupcům SPCHŠ seznamy těch, kteří ještě neuhradili příspěvek. SPCHŠ prosí, aby byl těmto rodičům zaslán e- mail s upozorněním, částkou a číslem účtu, na který  se příspěvek hradí.
4. Na schůzce byl vznesen dotaz rodičů „Jak se inkluze ve školství konkrétně projeví v naší škole a zda je na ni naše škola připravena.“ Dotaz, směřovaný na paní ředitelku, která se výjimečně jednání nemohla zúčastnit, jí bude předán a tímto tématem se proto budeme zabývat až na příštím jednání SPCHŠ.
5. Dalším dotazem byla otázka dostavby budovy školy. K ní  by měla získat  objektivní informace též právě paní ředitelka, které i tento dotaz bude předán a spolu s informacemi ze zastupitelstva, které se koná dne 2. března 2016, bude tento problém řešen též na příští schůzce SPCHŠ.
6. Další schůzka SPCHŠ vychází na období jarních prázdnin. Z tohoto důvodu a s ohledem na datum jednání zastupitelstva, se zúčastnění zástupci SPCHŠ dohodli na předběžném datu schůzky na úterý 15. března 2016. Případné připomínky k datu příští schůzky zašlete prosím e- mailem. Paní Radka Mlynárová bude o definitivním termínu schůzky informovat.

Příští setkání proběhne v úterý 15.3.2016 od 17:30 ve školní jídelně.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12.1.2016

1.Na základě žádosti SPCHŠ  na měření radonu jsou ve třídách nainstalovány měřiče( krabičky ve třídách). Měření radonu  bude probíhat do konce školního roku, kdy se vyhodnotí.
2. Na účtu SPCHŠ je aktuálně 107.000 Kč, zástupcům jednotlivých tříd budou zaslána jména rodičů, kteří dosud nezaplatili.
3. Úřad Mč Dolní Chabry uhradil SPCHŠ částku 9.015Kč. Tato částka se rovná částce za měření škodlivosti antén na budově školy.
4.Na budovu školy budou instalovány další tři antény. ( Vzhledem k velmi nízké hladině škodlivosti záření zdraví dětí není ohroženo, max hladina zátěže byla na 6% povoleného maxima.)
5.Výhlednový plán an umístění nových prvňáčků v září 2016. N azákladě počtu přihlášených a přijatých žáků budou vytvořeny 2-3 třídy. 2 třídy budou umístěny v budovách družin vedle hlavní budovy, případná třetí třída bude vytvořena ze současné družiny v prvním patře v budově školy.
6. Třída 5.B předá paní řiditelce návrh na pomalování dveří třídy.
7. SPCHŠ zajistila do prvních tříd ve vedlejších budovách školy 2 počítače, 2 monitory a 2 instalace v celkové částce 16.900Kč.
8. Škola obdržela finanční dar školní družině na nákup tv s wifi, úhlopříčka 100cm.
9. Školní mikiny,pro porovnání cen zkusíme zajistit ještě jednoho možného dodavatele školních mikin. jedná se o mikinu s kapucí a mikinu s kapucí se zipem. Na nich bude umístěno logo s vítězným návrhem č.4. Pro orientační poptávku se bude poptávat výrobní cena cca 100ks mikin.

Příští setkání proběhne v úterý 9.2.2016 od 17:30 ve školní jídelně.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. prosince 2015

Přítomni: pí.Chaloupecká, pí. Mlynárová, pí. Hájíčková, p. Bolen, pí. Kalátová, pí. Černá, pí. Jiříková, pí. Majerová, pí. Jakubínská

1) Úřad MČ Dolní Chabry uhradí měření antén formou daru 9.015,- Kč.
2) Byla podepsána darovací smlouva mezi SPCHŠ a školou na příspěvek na Mikuláše 3.449,- Kč.
3) Škola požádala SPCHŠ o příspěvek na ubrousky do školní jídelny 1.790,- Kč.
4) Do 1. tříd, které jsou umístěny v domečku (1.A a 1.C), byly nainstalovány 2 počítače včetně zasíťování, WIFI a software. Škola požádala SPCHŠ o příspěvek 15.000,- Kč.
5) Na účtu SPCHŠ je aktuálně 99.000,- Kč.
6) Zástupce třídy 6.A požádal školu o kontrolu a případnou opravu žaluzií v jejich třídě.
7) Soutěž o návrh loga na mikiny  a trika chaberské školy má již svého vítěze. Je to návrh s číslem 4.

Příští setkání proběhne v úterý 12.1.2016 od 17:30 hodin ve školní jídelně.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. listopadu 2015

1) Paní Mlynárová prezentovala 5 návrhů nové podoby "loga na mikiny", které bude od nového roku využíváno na školních mikinách. K pěti návrhům byl přidán ještě ten aktuálně používaný a dnes bude rozesláno na všechny zástupce tříd hlasovací formulář. Vyhodnocení bude provedeno na příští schůzce SPCHŠ.
2) Na žádost některých rodičů, že SPCHŠ nezveřejňuje dostatečně rychle zápisy ze schůzek bylo domluveno, že každá schůze bude mít svého zapisovatele (nebude to stále jedna osoba) a ten zpracuje zápis ideálně hned po schůzce a bude vyvěšen na stránkách školy co nejdříve.
3) Dne 9. prosince 2015 proběhne v prostorách školy tradiční Vánoční jarmark. Na akci jsou zváni všichni rodiče a přátelé školy. Děti budou prezentovat své výrobky, předvedou krátký kulturní program a připraví občerstvení pro návštěvníky. Školní družina tam bude prezentovat dílničky a zdobení perníčků. Členové SPCHŠ pomohou s organizací.
4) Členové SPCHŠ (zástupci tříd) dostali seznamy žáků a byli vyzváni ke krátké prezentaci SPCHŠ na třídních schůzkách, které se konají ve středu 11. listopadu 2015. Veškeré podstatné informace jsou na webových stránkách školy (v levém sloupci menu volba SPCHŠ) - http://zschabry.cz/stranka-spchs-36.
5) Výše příspěvků do SPCHŠ se nemění a je třeba je zaslat na číslo účtu: 0211001329/0800
Výše příspěvků: 1 dítě = 300 Kč; 2 děti = 500 Kč; 3 děti = 600 Kč
6) Znovu byl otevřen bod ohledně úhrady nákladů na měření dopadu antén na budově školy, které bylo provedeno. V březnu tohoto roku se podařilo na zastupitelstvu nejprve prosadit, že o přeměření požádá obec jako zřizovatel školy. Na červnovém zastupitelstvu pan starosta přišel s tím, že měření je drahé (cena 30.000,- Kč), kterou si nenechal vymluvit, a odhlasovali si, že obec se na financování měření podílet nebude. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli čekat, až se podaří úřad obce přesvědčit o tom, že cena není tak vysoká a tedy aby měření zainvestovali oni, nebo provést měření hned na náklady SPCHŠ. Odhlasovalo se, že náklady ponese SPCHŠ.
Jelikož celkové náklady na měření a zprávu nedosáhly nakonec ani 10 tisíc Kč, rozhodli zástupci SPCHŠ, že vyzvou opět MČ jako zřizovatele k úhradě těchto nákladů.
7) Paní ředitelka prezentovala informace ohledně dotazů a stížností některých rodičů z druhých tříd ohledně taneční pohybové výchovy, která probíhá do konce prvního pololetí každý druhý týden v hodinách tělocviku. Jedná se o standardní pohybová cvičení, která jsou fyzicky srovnatelně náročná jako běžná hodina tělocviku. Nehrozí tedy, že by děti z tohoto důvodu přišly o nějaký pohyb. Výuka je zdarma (lektoři) v rámci tělocviku a bude probíhat do konce prvního pololetí (leden 2016) a je plně v souladu s platnými školními osnovami.
8) SPCHŠ dále rozhodlo, že se bude podílet na mikulášských balíčcích pro žáky, které zařídí paní hospodářka.

Příští setkání proběhne v úterý 8.12.2015 od 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. října 2015

Přítomni: paní Chaloupecká, paní Kalátová, pan Kasa, pan Šupich, pan Bolen, pan Staněk, paní Jiříková, paní Nerglová, paní Vlčková, paní Jakubínská a paní Černá
Omluveni: paní Mlynárová a paní  Hájíčková
1) Výsledky provedení kontrolního měření záření z antén mobilních operátorů umístěných na budově školy
- výsledky jsou v pořádku, měření probíhalo na několika místech (max.11% z dopustných odchylek), jinak téměř nulové hodnoty
2) Měření radonu
- paní ředitelka objednala - jsme v pořadí na měření
3) knížky
- byl uskutečněn nákup knih pro 2.ročníky, dle předchozího schválení
4) radiomagnetofony
- nákup 8 kusů již proběhl a jsou jimi vybaveny všechny třídy po škole (cca 19120,-Kč)
5) Logo na školní mikiny
- do 2.11.2015 stále probíhá soutěž o návrh nového loga na trika či mikiny, příště vyhodnotíme
6) zimní škola v přírodě - lyžařský výcvik
-
vedena diskuse (místo, peníze, povinnost), závěr: naše škola nemá ve svém učebním plánu povinný lyžařský výcvik, tato možnost byla dětem nabídnutá jako nadstavba, kromě 7.tříd byla účast nabídnuta i ostatním žákům 2. stupně, účastnit se mohou jak lyžaři tak nelyžaři, ale vhodné lyž. vybavení je podmínkou účasti, bez lyží se nelze účastnit, během léta proběhne klasicky i letní škola v přírodě
7) Upozornění
-
připomeňte svým dětem, aby se nevybavovali s cizími lidmi, nikam s nimi nechodili či se nepřibližovali k jejich autům!!!
8) Jídelna
-
domluva  v kuchyni - počty jednotlivých jídel (občas se stalo, že došla příloha či konkrétní jídlo)

Příští setkání SPCHŠ proběhne 10.11. 2015 v 17:30 v jídelně školy, 11.11.2015 třídní schůzky (výběr příspěvků SPCHŠ)

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. září 2015

Přítomni: p.Chaloupecká, p. Mlynárová, p. Hájíčková, p.Šupich, p. Bolen, p. Kalátová, p. Černá, p. Netolická, p. Jiříková, p. Smékal, p. Midrla, p. Frantík, p. Jakubínská
Omluveni: p. Kasa, p. Vlčková

 1. Měření záření antén umístěných na střeše školy proběhne 24.9. (čekám na potvrzení pí Šilhové).
 2. Stav na účtu SPCHŠ je k 8. 9. 2015 celkem 104 000 Kč.
 3. SPCHŠ uhradilo částku na odměny žákům za reprezentaci školy, odměny uděleny na konci školního roku, ve výši 3950 Kč.
 4. SPCHŠ uhradí šťávu do družiny ve výši 1000 Kč.
 5. Ve škole proběhne soutěž o nejlepší návrh nápisu/loga na mikině pro žáky školy. Výherce obdrží zajímavé ceny (velký chodský koláč, anglické knihy  Usborne aj. - vše darem rodičů).
 6. Budou dokoupeny knihy Kocour Modroočko pro společné čtení ve škole - umístění v knihovně školy.
 7. Do školy bude z fondu SPCHŠ zakoupena sada Český rok
 8. Z bezpečnostních důvodů se SPCHŠ nekloní k nákupů stojanů na kola na pozemek u družiny.
 9. Projednán byl lyžařský zájezd 7. třídy - jsou 2 varianty (dražší na Slovensko, s větší jistotou sněhu) a varianta na území ČR.

Příští setkání proběhne 12. 10. 2015 v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. června 2015

Přítomni: paní Kalátová, pan Kasa, pan Šupich, paní Jiříková, paní Nerglová, paní Šilhová Šafránková
Omluveni: paní Chaloupecká, paní Mlynárová, paní Mayerová, paní  Hájíčková, pan Bolen

 1. Provedení kontrolního měření záření z antén mobilních operátorů umístěných na budově školy
- měření provádí Státní zdravotní ústav na základě písemné žádosti
- náklady jsou do 9.000,- Kč
- na zastupitelstvu MČ Dolní Chabry dne 10.6.2015 vznese Šilhová Šafránková návrh radě obce, že návrh na provedení měření podá SPCHŠ samo a náklady uhradí ze svého rozpočtu obec
2. Měření radonu
-
zjistit, zdali Státní zdravotní ústav měří i přítomnost radonu a za jakých podmínek
3. Příspěvky SPCHŠ škole
- neschválen návrh příspěvku na televizi a žaluzie pro 2.A , a to z důvodu, že se jedná o majetek, který by měla škola pořizovat ze svých prostředků sama.
- CD přehrávač pro paní učitelku Karbanovou schválen již na předešlém SPCHŠ, zbývá ho předat paní učitelce
4. Sladké odměny
- SPCHŠ se usneslo, že v době, kdy je stále více kladen důraz na zdravou stravu a existují studie, které prokazatelně hovoří o škodlivosti  cukru, je zbytečné dětem nabízet jako odměnu sladkosti různého typu. Jistě lze k těmto druhům odměn najít zdravou alternativu, např. samotná pochvala, drobné věcné dárky atp. Prosíme tímto paní ředitelku, aby na toto téma pohovořila s učiteli ZŠ a sdělila jim postoj rodičů.
5. Zahradní slavnost
- Pan Bolen telefonicky a za účasti svědků přislíbil prase.

Příští setkání SPCHŠ proběhne 8.9. 2015 v 17:30

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. května 2015

Přítomni:  p. Netolická, p. Kalátová, p. Kasa, p. Frantík, p. Princlová, p. Hájíčková, p. Nerglová, p. Mlynárová, p. Jiříková
Omluveni: p. Šilhová, p. Hájíčková, p. Chaloupecká, p. Vlčková, p. Nerglová, p. Šupich

1. Ve finančním fondu SPCHŠ je vybráno 114 000 Kč. Jednotliví zástupci tříd byli požádáni o návrhy pro nákup potřeb pro žáky z fondu SPCHŠ.
2. Na zastupitelstvu D. Chaber byl projednán a schválen požadavek SPCHŠ na přeměření dodržování hygien. norem záření v dosahu antén mobilních operátorů. O přeměření žádá zřizovatel základ. školy - obec. Nutno dořešit finanční stránku měření, p. starosta bude požádán o písemné stanovisko k postupu. Trváme na uskutečnění přeměření, i za cenu finančního nákladu. Je třeba vyjít rodičům vstříc a případně vyvrátit opodstatněné obavy z umístěných  antén na střeše školy. Formulace R. Mlynárová přes p. Šilhovou-Šafránkovou na zasedání zastupitelstva Dolních Chaber v červnu 2015. 
3. Realizátor měření radonu zatím nereagoval na písemnou výzvu p. ředitelky Mgr. Chaloupecké, bude znovu vyzván.
4. Ve škole probíhají SCIO testy, jejich detailní výsledky budou předány žákům v průběhu měsíce května.
5. Zahradní slavnost bude 17. 6. 2015 od 16 h, v měsíci červnu proběhne také Koktejlová párty. SPCHŠ přispěje cca 5000 Kč. Malé reklamní předměty ze strany rodičů jsou vítány - směřovat přímo na družinu - p. Mazurová, p. Netolická. Občerstvení na zahradní slavnost - požádán p. Bolen (příprava selete). SPCHŠ se nebude podílet stánkem s občerstvením-  nechá prostor žákům 2. stupně školy.
6. Je třeba dořešit příspěvky SPCHŠ pro 2.A. - televize, žaluzie?, CD přehrávač pro třídu p. Karbanové, příspěvek na vodácký tábor 1000 Kč. 
7. Návrh na realizaci divadelního představení The Bear Educational Theatre - interaktivní divadelní představení v angličtině, ve třech úrovních složitosti projevu. Cena cca 50 Kč/žáka. P. Mlynárová zašle link na youtube, rozhodnutí o finanční podpoře z fondu SPCHŠ na přištím setkání SPCHŠ (nebo per rollam). Nutná dohoda a schválení vedením školy. Schváleno, realizace 12.6., cena dle skutečného počtu žáků (60 Kč/žáka/představení). Představení budou celkem 3, dle znalostních úrovní. Učitelé dostanou pracovní listy pro podporu výuky před a po představení.

Příští setkání SPCHŠ 9. 6. 2015 v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. dubna 2015

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Nerglová, p. Netolická, p. Bolen, p. Kasa, p. Šupich, p. Mlynárová, p. Jiiříková, p. Vlčková, p. Netolická, p. Majerová
Omluveni: p. Šilhová, p. Hájíčková, p. Kalátová

1. Ve finančním fondu SPCHŠ je vybráno 106 000 Kč. Jednotliví zástupci tříd byli požádáni o návrhy pro nákup potřeb pro žáky z fondu SPCHŠ (zjištění i v rámci třídních schůzek 15. 4. 2015).
2. Zástupcům jednotlivých tříd byly rozdány jmenné seznamy dětí, které nemají uhrazeny příspěvek SPCHŠ pro škol. rok 2014/2015.
3. Na zastupitelstvu D. Chaber byl projednán a schválen požadavek SPCHŠ na přeměření dodržování hygien. norem záření v dosahu antén mobilních operátorů. O přeměření žádá zřizovatel základ. školy - obec. Nutno dořešit finanční stránku měření, p. starosta bude požádán o písemné stanovisko k postupu. 
4. Realizátor měření radonu zatím nereagoval na písemnou výzvu p. ředitelky Mgr. Chaloupecké, bude znovu vyzván.
5. Ve škole probíhají SCIO testy, jejich detailní výsledky budou předány žákům v průběhu měsíce května. Testy České školní inspekce jsou v řešení, jsou uživatelsky složité.
6. Zahradní slavnost bude 17. 6., v měsíci červnu proběhne také Koktejlová párty. SPCHŠ přispěje cca 5000 Kč. Malé reklamní předměty ze strany rodičů jsou vítány - směřovat přímo na družinu - p. Mazurová, p. Netolická.
7. V rámci školy proběhne interní výtvarná soutěž - SPCHŠ přispěje na odměny vítězům soutěže.
8. Návrh na realizaci divadelního představení The Bear Educational Theatre - interaktivní divadelní představení v angličtině, ve třech úrovních složitosti projevu. Cena cca 50 Kč/žáka. P. Mlynárová zašle link na youtube, rozhodnutí o finanční podpoře z fondu SPCHŠ na přištím setkání SPCHŠ (nebo per rollam). Nutná dohoda a schválení vedením školy.

Příští schůzka SPCHŠ v úterý 12. 5. 2015 v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. března 2015

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Nerglová, p. Netolická, p. Bolen, p. Kalátová, p. Kasa, p. Táborský, p. Mlynárová, p. Šilhová
Omluveni: p. Vlčková, p. Hájíčková

1. Ve fondu SPCHŠ je vybráno 105 000 Kč.
2. Příprava nových stanov spolku (změna statutu na spolek) - spolupráce p. Šilhová a Nerglová, návrh postupu  a realizace nutná do 1. 9. 2015.
3. P. Šilhová bude prezentovat požadavek rodičů, SPCHŠ  na přeměření hyg. norem používání antén mobilních operátorů, které jsou umístněny na střeše školy. Požadavek bude prezentován na zasedení zastupitelstva Dolních Chaber 18. 3. 2015.
4. Masopust - proběhl úspěšně - družina vybrala v rámci prodeje masek 1700 Kč. 768 Kč na materiál uhradí SPCHŠ, rozdíl uložen na účet SPCHŠ.
5. Návrh na měření radonu ve škole - prezentován zástupci rodičů. Dle radové mapy by D. Chabry měly být v bezpečné zóně. V každém případě paní ředitelka požádá o bezplatné přeměření radonového záření v rámci školy. 

Příští schůzka SPCHŠ v úterý 14. 4. 2015 v 17.30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. února 2015

Přítomni: pp. Chaloupecká,  Kalátová, Šilhová, Frantík, Kasa, Táborský, Hájičková, Princlová, Mlynárová

1. Výše fondu SPCHŠ k 10. 2. 2014 je 105 000 Kč.
2. Je třeba vypracovat do konce roku změnu statusu SPCHŠ na spolek - návrh Mgr. Šilhová.
3. P. Kasa zjistí, kdo by mohl zjistit měření vyzařování z antén umístěných na střeše školy. Paní Šilhová zjistila počet smluv a antén na střeše škole (smlouvy podepsány zřizovatelem školy, starostou obce)
4. Masopust: spolupráce školy, spolku a obce dohodnuta. SPCHŠ bude mít stánek se soutěžemi, odměny zařídila obec.
5. Zápis do 1. třídy proběhl: 90 zájemců, je možné až 3 třídy. Záleží také na odkladech. Prvňáčci budou také v prostorách družin.
6. Nově nastupující učitelé mají vždy uvádějícího učitele (mentora).
7. P. Frantík vznesl dotaz, zda jsou hory 7.třídy povinné.
8. Za p. Šupina p. Táborský: dotaz, jak se řeší dozor na školách v přírodě - vždy výběr třídního učitele, koho jako pedagogický doprovod zvolí.
9. Opět se zvýšil výskyt vší - rodiče požádáni o pečlivou kontrolu.

Příští schůzka SPCHŠ v úterý 10. 3. 2015 v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 13.1. 2015

Přítomni: p. Chaloupecká, Vlčková, Jiříková, Kalátová, Šilhová, Netolická, Frantík, Šupich, Kasa, Mlynárová

1. Výše fondu SPCHŠ k 13. 1. 2015 je 103 000 Kč.
2. V rámci vánočního jarmarku bylo v rámci stánku SPCHŠ vybráno 962 Kč (po odečtení nákladů na kávu, čaj, kelímky).
3. Paní Šilhová dále usiluje o předložení smluv s provozovateli antén na střeše školy (podepsány se zřizovatelem školy - vedením obce). Pan starosta Malina přislíbil jejich předložení, ke dni 13. 1. 2015 tak zatím neučinil.
4. Byl upraven e-jídelníček - doplněno číslo školy.
5. Velmi děkujeme za podporu jarmarku, rodičům žáků naší školy. Díky Vám jarmark vzkvétá.
6. Den otevřených dveří proběhne 16. 1. 2015 v době 8.00 - 12.30 h.
7. Hry do školní družiny budou vybrány dětmi (cca ve výši 8 000 Kč), hrazeno z fondu SPCHŠ.
8. Ve SCIO testech dosáhli žáci 9. třídy výborných výsledků! JČ lepší než 70% škol, M lepší než 80% škol, AJ lepší než 90% škol. Testování se zúčastnily základní školy (včetně víceletých gymnázií). Gratulujeme:-).
9. V sobotu 14. 2. 2015 proběhne v Dolních Chabrech masopust - školní družina připraví oblíbené masky k zakoupení, stánek SPCHŠ připraví jednoduché hry s masopustní tématikou. Dobrovolníci na 20ti minutové služby vítáni.

Příští schůzka SPCHŠ v úterý 10. 2. 2015 v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. prosince 2014

Přítomni: p. Kasal, p. Šilhová, p. Chaloupecká, p. Frantík, p. Bolen, p. Netolická, p. Šupich, p. Nerglová, p. Jiříková, p. Mlynárová, p. Svárovská.
omluveni: p. Vlčková, p. Hajíčková

1. Dokončeny stavební úpravy u družiny a přístřešku  vchodových dveří do školy.
2. Do 1. B. instalována interaktivní tabule, díky sponzorskému daru, doplatek z fondu SPCHŠ 25. 410,- Kč formou darovací smlouvy. Rozšíří se tím počet učeben s interaktivními tabuli, v učebnách se střídají žáci různých tříd.
3. V pátek 16. 1. 2015 se od 8 do 12:30 hodin koná den otevřených dveří.
4. Do družiny budou pořízeny hry z fondu SPCHŠ v ceně 8000,- Kč.
5. 611,- Kč činí doplatek na čokoládové figurky, některé figurky zničené na cestě, dodavatel nahradil rozpustným nápojem.
6. Podpora studenta- azylanta není třeba, vše si uhradí sám (poplatek za přijímací řízení mu byl snížen).
7. Na jarmark 10. 12. připraví 8. a 9. třídy chlebíčky a toasty, p. Čmerdová připravila čaj do várnice. Rodičům děkujeme za napečené cukroví. SPCHŠ zařídí čaj a kávu.
8. p. Nerglová vznesla poznámku k ceně ŠVP pro 6. ročník (4200,- Kč). Tato cena bude snížena o příspěvek obce, ŠVP pro 6. třídy je součástí povinného adaptačního programu 6. tříd a je pro kolektiv velkým přínosem.
9. Bude upraven návod k e-jídelníčku.
10. p. Šupich vznesl dotaz k anténám na střeše školy - budovu jako takovou vlastní obec, stejně tak obec v minulosti uzavřela smlouvy s 3 operátory, kteří vlastní antény umístěné na střeše (cca od r. 2000). Je otázkou, zda smlouvy lze vypovědět a využít lépe prostor podkroví. Projedná vedení školy se zřizovatelem školy (obcí) a za rodiče na zastupitelstvu obce Mgr. Šilhová.

Příští schůzka SPCHŠ 13. 1. 2015 v 17:30 hodin.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11. listopadu 2014

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Svárovská, p. Kalátová, p. Bolen, p. Hajíčková, p. Nerglová, p. Mlynárová, p. Šilhová- Šafránková, p. Šupich, p. Majerová, p. Kasa

1. Zástupcům SPCHŠ byly rozdány seznamy žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvků SPCHŠ na třídních schůzkách 12. 11. 2014
2. Byl odsouhlasen nový čas schůzek zástupců SPCHŠ -  2. úterý v měsíci 17:30 h.
3. Na účtu SPCHŠ je k 11. 11. 2014 částka 87 000 Kč.
4. Celková částka ze SPCHŠ na drobné úpravy v rámci školy má konečnou částku 8 272,- Kč. Panem školníkem byly vyrobeny a namontovány 2 stříšky nad vchod do školy a nad vchod do družiny, ztracené bednění pro vyzdění zídky v příchodové části do družin.
5. Pí. Mazurová požádala o zakoupení deskových společenských her. Pojato jako vánoční dárek. Předpokládaný příspěvek ze strany SPCHŠ cca 8 000 Kč.Děti rády hrají strategické hry typu Carcassonne, jejich pořizovací cena je vysoká. Tyto hry snižují zájem o hru na počítačích.
6. Diskuze nad drobným příspěvkem pro velmi nadaného žáka, azylanta, v těžké sociální a finanční situaci - je třeba ještě dořešit.
7. Dne 12. 11. 2014 proběhne volba do školní rady - 1 kandidát p. Bolen, při účasti méně než 20% se volby musí zopakovat.
8. Ve středu10. 12. 2014 v době 16 - 18 h proběhne vánoční jarmark.
9. SPCHŠ připraví stánek s občerstvením káva a čaj, drobné cukroví. Nebudou toasty - žáci vyšších ročníků připraví chlebíčky a párky v rohlíku. Dobrovolníci z řad rodičů na 30 min. pomoc do stánku SPCHŠ jsou vítani: na email: radka.mlynarova@gmail.com.
10. adventní věnce s p. Svárovskou 28. 11. 2014 v Chaberském dvoře.
11. p. Pavelková navrhla tzv. zdravý automat (Mlékárna Kunín) zaměřený zejména na mléčné výrobky. Návrh diskutován, p. ředitelka nevidí v současné době prostor, kde by mohl být umístěn. Výhledově možné v nových prostorách školy (po přístavbě). V současné době jsou ve škole 2 automaty na svačinky (včetně nápojů).

Příští schůzka SPCHŠ 9. 12. 2014 v 17:30 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. října 2014:

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Svárovská, p. Kalátová, p. Bolen, p. Hajíčková, p. Nerglová, p. Mlynárová, p. Jiříková, p. Šupich

1. Adaptační kurz 6. tříd - byla diskutována forma a načasování komunikace s rodiči, návrhy pro zefektivnění.
2. Prostory družiny pro 1.B: vybrán největší a nejlépe vyhovující prostor - zvonek pro komunikaci s rodiči, téměř 100% potřeba rodičů umístit děti do družiny, komfort nepřesouvání dětí a jejich věcí. Celková kapacita družiny navýšena z 90 na 150 míst. Vybavení prostor také díky sponzorům z řad rodičů.
3.  Ve středu 10. 12. 2014 proběhne od 16 do 18 hodin vánoční jarmark ve škole - perníčky p. Svárovské, možnost dílny SPCHŠ a občerstvení - děkujeme za dobrovolníky do občerstvení nebo dílny.
4. Pan Šupich přislíbil reklamní předměty do soutěží školní družiny.
5. Čtvrtek a pátek 30.  - 31.10. 2014 ředitelské volno z technických důvodů (zkouška kotelny aj.)
6. Pan školník upravil přístup ke školní družině - stěna vyzděná, zastřešení vstupu do družiny i školy. Příspěvek ze SPCHŠ 4554,- Kč.
7. Na žádost rodičů byl do jídelny umístěn zásobník na ubrousky a ubrousky, cena 4079,- Kč.
8. Žáci 9. tříd začali vydávat školní časopis - hledá se jeho název a sponzoři drobných cen (bonbóny aj.). Bude obsahovat rébusy a hádanky o ceny, příběhy dětí, soutěž o jméno časopisu a soutěž Psavec roku. Ceny: knihy aj., koordinuje paní Svárovská.
9. adventní věnce: pátek 28. 11. 2014, v době 15.00 - 17.30 h., Chaberský dvůr.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. září 2014

Přítomni: p. Šmídová, p. Kalátová, p. Bolen, p. Hajíčková, p. Nerglová, p. Mlynárová, p. Chaloupecká

1. začalo se s úpravou prostor před družinou (bláto na podzim), úprava přístřešku - na návrh SPCHŠ, vedení školy vyšlo maximálně vstříc.

2. dar 414,- Kč na Koktejl party v družině

3. 2109,- Kč na pro děti, které reprezentují školu 

4. 1000 Kč dar na pitný režim do družiny

5. velmi náročné zařízení a vybavení učebny 1. B. - podařilo se díky MČ Dolní Chabry a sponzorům

6. Navýšení kapacity školy z 320 na 360 žáků.

7. školní družina a školní klub bude pro žáky až do 4. třídy.

8. výše fondu SPCHŠ k 9. 9.2014 je 88 000 Kč

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 13. května 2014

Přítomni: p. Chaloupecká,  p. Mlynárová,  p. Bolen, p. Šmídová, p. Kalátová, p. Hajíčková
Omluveni: p.Vlčková
1. Stav konta SPCHŠ je k 12. 5. 2014 88 000 Kč (dle informace  p. Vlčkové).
2.  Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny 2 první třídy, více jak 55 přihlášených dětí.
3. Ve 4. A. a 4. B. proběhly na žádost rodičů srovnávací testy - výsledkem je stejná úroveň dosažených znalostí (4.A malinko převažuje v ČJ, 4. B v M).
4. Od 19. 5. 2014 do odvolání se vaří jen 1 oběd.
5. Příspěvek SPCHŠ na Come&show je 4140 Kč na odměny.
6. V pátek 30. 5. 2014 proběhne dětský den 9- 12 h.
7.  4. 6. 2014 proběhne od 16 hodin školní zahradní slavnost.

Příští setkání 10. 6. 2014 v 18,15 h.
Zapsala R. Mlynárová

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. dubna 2014

1. Svatojánské slavnosti konané dne 26.6.:
- počítá se s vystoupením žáků školy, propagaci zajišťuje paní Červenková
- ZŠ bude vyrábět pozvánky (konkrétně družina ZŠ - paní Mazurová)
2. Na třídních schůzkách dne 9.4.2014
- připomenout přesunutí zahradní slavnosti z 11.6.2014 na středu 4.6. 2014 od 16 hodin
- upozornit rodiče na zaplacení příspěvků SPCHŠ
- upozornit na akci Keltové v sobotu 12.4.2014 od 10 do 18 hodin na zahradě školy
3. Na dny 2.5. a 9.5.2014 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno.
4. Ve dnech 5.5.-7.5.2014 budou probíhat pro žáky 5. – 9. tříd tzv. projektové dny – bližší informace na webových stránkách školy.
5. V souvislosti s úpravami hřiště školy bylo nutné pokácet jeden topol, který byl vyhodnocen jako rizikový. V budoucnu bude pokácen i druhý z topolů. Úpravy terénu hřiště souvisí i s plánovanou přístavbou základní školy.
 
Zapsala: Kateřina Šilhová Šafránková
Příští schůzka: úterý 13.5. od 18,15 v jídelně školy
 

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11. března 2014

1. Výuka společenského chování / stolování - jedná se o druhý stupeň pro 7. ročník - do občanské výchovy.
Finančně vychází blok výuky na 250,-Kč/os., návrh - rodiče zaplatí 100,-Kč, doplatek ze SPCHŠ za 24 žáků / 3.600,- Kč dotace.
Pokud se výuka osvědčí, pokračovali bychom každoročně.
2. Školní mikiny – odhlasován vítězný model, do 21.3.2014 lze objednat za 399,-Kč/ks, dětské i dospělé velikosti ( návrh p. Nigrina ml.).
3. Žádost o navýšení školní družiny z kapacity 90 žáků na 150 - MÚ schváleno, posudek z OHES čekáme, pokud to schválí, požádáme o zápis do rejstříku škol na Ministerstvo školství.
4. Svatojánské slavnosti - 26.6.2014 - počítá se s vystoupením školy - domluví  paní Červenková s paní Mašátovou a Liberdovou.

Zapsala: D. Červenková
Příští schůzka: 8.4.2014 od 18,15 hodin.

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 21. ledna 2014

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Mlynárová, p. Bolen, p. Šmídová, p. Kalátová, p. Havlíčková
Omluveni: p.Vlčková

1. Stav konta SPCHŠ je k 8. 10. 2013 87700 Kč (dle informace p. Vlčkové).
2. Masopust bude 2. 3. podílí se p. sociální a kulturní komise (p. Řepková a p. Červinková). Více informací na setkání SPCHŠ 11. 2. P. Mazurová udělá transparenty, výzdoba je na půdě školy. V jednání je podíum od p. Bolena. Družina připraví škrabošky k prodeji během masopustu (měly velký úspěch na minulém masopustu). 15. 2. je hezký masopust v Roztokách, možno navštívit.
Potřebujeme rodiče na pomoc při masopustu: dopoledne u Karla příprava okolí, podia aj., odpoledne do stánku SPCHŠ- hry s masopustní tématikou (14-17 h). Dobrovolníci, zejména muži vítani - na dopoledne v 10 h, věšení transparentů a výzdoby. Děkujeme. Hlásit se můžete u p. Mlynárové nebo p. Červinkové, p. Řepkové. Možná bude velbloudář z Máslovic.
3. přehlídka malých divadel v CHD 8. 3.
4. Proběhl den otevřených dveří 17. 1. včetně kulturního vystoupení a videoprezentace pro pamětníky školy. V šatnách školy bude probíhat celoroční výstava.
5. Z vánočního jarmarku přispěly třídy 1817 Kč na Fond ohrožených dětí, 2517 Kč na Konto bariéry, 4086 Kč na Archu Chantal a 1024 Kč Pes v nouzi.
6. V prosinci byla vybudována nová kotelna školy. Kapacitou bude stačit i plánované přístavbě, je teplo i v krajních třídách, Rozvody topení budou realizovány v průběhu léta, je vypsáno výběrové řízení.
7. Do družiny budou z fondu SPCHŠ zakoupeny 3 přehrávače CD.
8. Projednána problematika výuky tělesné výchovy, paní ředitelka informována o zpětné vazbě rodičů.

Zapsala R. Mlynárová
Příští setkání 11. 2. 2014 v 18.15 h.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. listopadu 2013

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Svárovská,  p. Mlynárová, p. Hájíčková, p. Bolen, p. Šilhová, p. Jiříková, p. Šmídová, p. Kalátová, p. Havlíčková, p. Majerová
Omluveni: p.Vlčková

1. Stav konta SPCHŠ je k 8. 10. 2013 40 714 Kč (dle informace  p. Vlčkové).
2. Paní ředitelka Chaloupecká rozdala seznamy žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvku SPCHŠ na třídní schůzce 13. 11. 2013.
3. Byl zaveden nový způsob uzavírání hlavních dveří – kvůli pohybu jiných než pověřených osob v prostorách školy. Zavedeno kvůli bezpečnosti dětí a majetku školy.
4. Je možný výběr ze dvou jídel, mimo pondělí. Je možné využívat e-jídelníček: přihlášení pod přihlašovacím jménem, informace o jídelníčku, čerpání, vše mimo správní pauzu 14 - 14,15 h.
5. P. ředitelka informovala o změnám plynoucích z novely Občanského zákoníku pro občanská sdružení (SPCHŠ). K vyřízení si převzala p. Šilhová.
6. Ve středu 11. 12. bude vánoční jarmark – budou 3 dílny: brože z plsti, omalovánky a origami (i pro děti věku MŠ), zdobení perníků a postavičky z větviček. Dílny proběhnou v multimediální učebně. 4. roč. bude vyrábět koktejly, 5.B. občerstvení připravené dětmi, 8. r. vánoční likér pro rodiče, perníčky a sladkosti, chlebíčky a vánoční čaj pro děti. 1roč. p. Mašátové svařák a domácí likér, 9. roč. párek v rohlíku. SPCHŠ se pokusí zařídit oblíbené tousty a sandwiche.
Na programu budou dále břišní tance, divadélko, vystoupení vánoční sen 1. roč.
Ve 3. p. bude občerstvení SPCHŠ – cukroví, káva – možné přinést v den jarmarku, DĚKUJEME!
7. V Knorově statku proběhne 7/12 od 10 h prodej vánočních advent. vazeb, cukroví a jiných ozdob.
8. v chaberském dvoře 29/11 proběhne vazba adventních věnců, 15 – 17.30 h v infosále. Možné vzíti vlastní materiál nebo zakoupit na místě. P. Bolen dodá chvojí. Občerstvení zajištěno.
9. V listopadu a prosinci 2013 proběhne rekonstrukce topného systému školy – za provozu, bez omezení, jen bude možná nutný přesun mezi třídami. Škola dostala finanční prostředky, které je třeba profinancovat do konce kalendářního roku.
10. Zástupce za 1. B. je paní Jiříková, stejně tak za 8. třídu.
11. Zakoupeny 2 pečící trouby pro výuku a plechy v hodnotě 5000 Kč a 24 knih jednotného titulu pro 2. ročník 5000 Kč z fondu SPCHŠ.

Zapsala: R. Mlynárová
Další setkání  10. 12. v 18. 15 h v jídelně chaberské školy.

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 8. října 2013

Přítomni: p. Chaloupecká, p. Svárovská, p. Zuzák, p. Mlynárová, p. Hájíčková, p. Bolen
Omluveni: p. Šmídová, p.Vlčková

1. Stav konta SPCHŠ je k 8. 10. 2013 40 714 Kč (dle informace  p. Vlčkové).
2. Paní ředitelka Chaloupecká přislíbila spolupráci  ohledně tisku seznamu žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvku SPCHŠ  - seznamy budou rozdány na schůzce SPCHŠ 12. 11. jednotlivým zástupcům tříd, zbytek třídním učitelům na třídní schůzky 13. 11.
3. Ve středu 11. 12. bude vánoční jarmark – SPCHŠ bylo požádáno o spolupráci, zejména v oblasti občerstvení. S paní ředitelkou Chaloupeckou bylo domluveno prostorové rozšíření do 3. patra (tělocvična by situaci neřešila a narušila by se pospolitost jarmarku). Tvořící dílna bude v multimediální učebně, 8. třída p. Svárovské připraví perníkovou dílničku, nealko punč a chlebíčky.
Škola tímto prosí rodiče o darování nevyužitých funkčních zánovních přenosných trub (1- 2 ks): pro pečení perníků, ale také do povinné  výuky vaření. V případě potřeby navrhuje SPCHŠ jejich koupi z finanč. prostředku SPCHŠ (2-4000 Kč). 
SPCHŠ: připraví kávu, čaj, tousty, přípravu vánočního cukroví od rodičů. 9. třída připraví párky v rohlíku.
4.  Vázaní adventních věnců proběhne 29. 11. v Chaberském dvoře.
5.  V šatnách budou instalovány panely o historii školy, do 17ti  kapa desek,  SPCHŠ přispěje 5 000 Kč (obec také 5000 Kč). Jde o dlouhodobou obměnitelnou výzdobu školy.
6.  Bude proplacen pitný režim do družiny za 895 Kč.
7.  Recyklace dobrého čtení mezi žáky – ve škole byly paní ředitelkou definovány prostory pro aktuální knihy, které žáci již nečtou a chtějí předat dál - bude vystaven seznam, půjčení oproti záznamu u třídního učitele.
8. 22.11. od 16 do 18 h proběhne DÝŇOVÁNí s p. Zuzákovou a p. Svárovskou v CHD, děti v doprovodu rodičů, s sebou zalamovací nůž.
9. Pro 2. třídu odsouhlasen nákup 1 knižního titulu v počtu žáků jedné třídy (tento ročník jako poslední neměl jednotnou literaturu).
10. Chybí zástupci za 1. ročník, za 1.A. p. Zuzák, za 1. B. bude zvolen.

Zapsala: R. Mlynárová
Další setkání  12. 11. v 18,15 h v jídelně chaberské školy.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. září 2013

Přítomni: p. Majerová, p. Šmídová, p. Kalátová, p. Havlíčková, p. Vlčková, p. Mlynárová, p. Jiříková, p. Hájíčková
Omluveni: p. Chaloupecká

1. Stav konta SPCHŠ je k 10. 9. 2013 39 700 Kč (dle stanoviska p. Vlčkové).
2. R. Mlynárová kontaktuje p. hospodářku ohledně tisku seznamu žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvku  - seznamy budou dány na schůzce SPCHŠ 12. 11. jednotlivým zástupcům tříd, zbytek třídním učitelům na třídní schůzky 13. 11.
3. Ve středu 11. 12. bude vánoční jarmark – SPCHŠ bylo požádáno o spolupráci, zejména v oblasti občerstvení. RM probere s p. Rejkovou a Michálkovou praxi. Do příští schůzky uvážíme charitativní rozměr vánočního setkání (Dobrý anděl nebo jakýkoliv jiný nápad vítán). P. Bolen navrhuje soutěž ve vanilkových rohlíčcích.  Probrat s p. ředitelkou zda by setkání mohlo proběhnout v tělocvičně nebo ve třídách (kvůli prostorové kapacitě chodeb).
4. Den otevřených dveří bude 17. 1. 2014, také součást oslav výročí chaberské školy.
5. od konce září budou v šatnách instalovány panely o historii školy, budou vytisknuty kapa desky, p. ředitelka vyčíslí náklady a žádá tímto SPCHŠ o příspěvek na výrobu, bude upřesněno na říjnové schůzce SPCHŠ.
6. na Come and show by starší děti uvítaly odměny odpovídající jejich věku (ne lízátka pro 9. třídy).
7.  Recyklace dobrého čtení mezi žáky – možnost zapojení školy do výměnné burzy knih v rámci škol Prahy 8 – prověří RM s p. ředitelkou Chaloupeckou. Nebo do družiny.

Zapsala: R. Mlynárová
Další setkání 8. 10. v 18. 15 h v jídelně chaberské školy.

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 3. června 2013

Přítomni: Chaloupecká, Svárovská, Havrdová, Šmídová, Bolen, Rejková

1. SPCHŠ přispělo na pouť pořádanou každoročně školní družinou (částka přes 2000,- Kč).
2. Školní zahradní slavnost začne 13. června v 16 hodin – organizace. SPCHŠ pomůže zajistit občerstvení. Při nepřízni počasí slavnost proběhne v tělocvičně.
3. Škola poprosí přes třídní učitele ty, kteří nezaplatili letošní příspěvek SPCHŠ, o jeho doplacení.
4. Škola slaví v letošním roce 2013 významné výročí, při této příležitosti paní učitelka Svárovská přišla s nápadem vytvořit pamětní tabule s fotkami z uplynulých let. Proto prosí všechny, kdo mají starší fotografie či dokumenty týkající se školy o jejich zapůjčení.


Příští schůzka: 2. září 

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 6. května 2013

Přítomni: Chaloupecká, Šmídová, Rejková
 

1. Škola zakoupila z peněz SPCHŠ nábytek do školní družiny a do školního klubu (stoly a židle), na účtu SPCHŠ zbývá asi 38.000,- Kč.
2. Dále škola zakoupila z peněz SPCHŠ knížky pro první třídy na procvičování čtení, 25 kusů od jednoho titulu.
3. Školní družina pořádá 4. června dětskou pouť, SPCHŠ slíbilo přispět částkou 2.000,- Kč na nákup odměn pro děti. Školní družina prosí rodiče, kteří mají možnost věnovat např. propagační předměty, o dárky do tomboly.
4. 31. května proběhne ve škole dětský den od 9 do 12 hodin. Maminky, které mohou pomoci u jednotlivých sportovních stanovišť, dejte prosím vědět paní ředitelce.
5. 12. června škola pořádá zahradní slavnost od 16 do 18 hodin. SPCHŠ nabídlo pomoc s organizací občerstvení.
6. V tomto roce - 2013 - slaví škola 85. výročí vzniku a 70. výročí postavení školní budovy.

Příští schůzka: 3. června 

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. dubna 2013

Přítomni: Chaloupecká, Šmídová, Vlčková, Šilhová, Mlynárová, Zářecká, Havrdová, Hájíčková, Rejková


1. SPCHŠ přispěje částkou 3.995,- Kč na pedagogický dozor na zájezd do Anglie (vzhledem k neúplné obsazenosti zájezdu).
2. SPCHŠ přispěje částkou 60.000,- Kč na vybavení družiny a školního klubu - jedná se o nákup židlí a skříní do 2. domečku a nákup stolů a židlí do školního klubu.
3. SPCHŠ přislíbilo přispět částkou 5.578,- Kč na odměny v soutěži Come and Show organizované paní učitelkou Svárovskou. Letos se této soutěže zúčastnilo asi 20 škol z celé Prahy, zhruba zde vystoupilo 300 dětí.
4. SPCHŠ přislíbilo přispět částkou asi 3.000,- Kč na rozšíření školní knihovny knížkou (25 kusů od stejného titulu) na procvičování čtení pro první třídy. Titul vybere paní učitelka Karbanová.
5. Na účtu SPCHŠ je nyní asi 107.000,- Kč. Za letošní rok nepřispěli rodiče žáků 8. třídy (příspěvek na třídních schůzkách nebyl vybírán).
6. V některých třídách se v nadměrné míře vyskytují vši. Škola se v rámci svých možností snaží přispět k řešení situace.
7. Na 31. května plánuje škola dětský den.

Příští schůzka - 6. května.

Zápis ze chůzky SPCHŠ – 4. března 2013

Přítomni: Chaloupecká, Šmídová, Kalátová, Mlynárová, Bolen, Havrdová, Řepková, Hájíčková, Rejková

1.
18. března budou žáci vynášet Moranu, odchod od školy v 10 hodin.
2.   
SPCHŠ zaplatí nový nábytek (stoly a židle) do školní družiny a do školního klubu, přibližná hodnota 60.000,- Kč.
3.  
Masopust – vyhodnocení.
4.  
Pí. Vlčková připraví seznam žáků (rodičů), kteří nezaplatili příspěvek SPCHŠ za letošní školní rok.

Příští schůzka – 8. dubna.
 

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 7. února 2013

Přítomni: Chaloupecká, Mazurová, Svárovská, Šmídová, Hájíčková, Kalátová, Bolen, Zářecká, Řepková, Rejková

1. SPCHŠ přispěje částkou 984,- Kč školní družině na výrobu masopustních škrabošek a částkou 684,- Kč na odměny vceloškolní soutěži týkající se třídění odpadu. Tato soutěž probíhala během celého prvního pololetí, organizovala ji paní učitelka Hloušková.
2. SPCHŠ dále přislíbilo přispět částkou 4000,- Kč na výjezd žáků do Anglie.
3. Školní obědy - někteří rodiče vyzkoušeli obědy ve školní jídelně - všichni rodiče byli s kvalitou i chutí vyzkoušených obědů spokojeni.
4. Come and Show - soutěž v anglické recitaci organizována paní učitelkou Svárovskou bude mít letos nově 2 kola - školní kolo a celopražské kolo. SPCHŠ přislíbilo přispět na odměny, bude-li to třeba (škola má zažádáno o grant).
5. Organizace masopustu - Sociální a kulturní komise děkuje všem, kteří pomáhají s organizací, mimo jiné paní učitelce Svárovské za opravení basy a vyrobení 6 masopustních hlav, paní družinářce Mazurové, která s dětmi vyrobila 150 škrabošek a paní Šmídové za opravení a vyvěšení masopustních transparentů.

Příští schůzka - 4. března.

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 7. ledna 2013

Přítomni: Chaloupecká, Bolen, Vlčková, Šmídová, Šilhová, Mlynárová, Červenková, Hájíčková, Řepková, Rejková

1. Žáci deváté třídy si stěžují, že na jarmarku pořádaném v prosinci jim bylo zakázáno prodávat párky v rohlíku, a to z toho důvodu, že tento artikl k Vánocům nepatří. Jako satisfakce jim bylo nabídnuto prodávat párky v rohlíku na červnové zahradní slavnosti.
2. Školní jídelna - dle přítomných žáků z deváté třídy je jídlo ve školní jídelně v běžné kvalitě, výhrady mají spíše ke skladbě jídelníčku, preferují svá oblíbená jídla. Pan Bolen si na zkoušku zakoupil několik obědů ve školní jídelně, dle jeho slov jsou jídla chuťově v pořádku, jsou dobrá. Výhradu by měl k podávání příloh, některé děti mají rády jen určité druhy zeleniny, přílohy bývají namíchány a děti je pak nejedí raději vůbec.
3. Na účtu SPCHŠ je 107.000,- Kč.
4. Škola podpoří zachování linky 169 - paní ředitelka napíše za školu dopis a předá na MÚ. Tímto autobusem se přepravuje mnoho žáků i učitelů a jeho zrušení by výrazně znepříjemnilo přepravu do a ze školy.
5. Škola se již několik let zapojuje do preventivních programů rizikového chování, některé programy jsou obecné, jiné cílené na určitou problematiku, speciálně pro žáky druhého stupně.
6. Masopust - organizace.
Příští schůzka: 4. února 2013

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 3. prosince 2012

Přítomni: Chaloupecká, Svárovská, Havrdová, Kalátová, Bolen, Zářecká, Fridrichová, Jiříková, Hla Shwe, Rejková


1. SPCHŠ přispělo částkou 695,- Kč na čokoládové figurky pro žáky ZŠ od Mikuláše.
2. Vánoční jarmark - po předchozích dohodách organizují sami učitelé, SPCHŠ pomáhá s občerstvením, škola poprosí rodiče o cukroví.
3. Žáci 7. třídy začali vydávat školní časopis - shání sponzory - zejména na nákup papírů a barev do tiskárny, popřípadě přímo papíry a barvy.
4. SPCHŠ nabízí finanční pomoc panu učiteli Koptovi na nákup odměn na šachové turnaje.
5. Obědy ve školní jídelně - žáci 7. třídy hromadně odmítají obědy ve školní jídelně a stěžují si na jejich kvalitu a přesolené polévky. Maminkám těchto žáků je nabídnuta možnost přijít obědy ochutnat, dle vedení školy jsou obědy kvalitní i chutné, školní jídelna používá (kromě předpřipravených rybích prstů) výhradně čerstvé suroviny. Polévky -vývary připravuje ze zakoupeného základu bez glutamanu sodného.
6. Prezentace firmy Lyoness - projekt na finanční podporu školy. Paní Hla Shwe to probere s paní ředitelkou, pak předá informace SPCHŠ.
Příští schůzka: 7. ledna 2013

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 5. listopadu 2012

Přítomni: Chaloupecká, Šmídová, Kalátová, Šilhová, Mlynárová, Bolen, Rejková
 
1. Na listopadových třídních schůzkách se budou vybírat příspěvky na SPCHŠ, přítomným zástupcům byly předány seznamy žáků,  pro nepřítomné zástupce budou mít seznamy třídní učitelé a předají je na třídních schůzkách.
2. Rodiče vznesli dotaz na konkrétní pomoc, která by škole pomohla. Jedná se například o tyto učební pomůcky: geometrické pomůcky na tabuli na hodiny matematiky, nástěnná vyjmenovaná slova, magnetické tabule, nářadí na pracovní činnosti (nebozízky, košťata, hrábě). Třídní učitelé se o konkrétní žádoucí pomoci zmíní na třídních schůzkách.
3. Velké poděkování p. Bolenovi za zprostředkování sponzorského daru – počítačů.
4. Jelikož došlo k nedorozumění při vydávání obědů při nemoci dítěte, je potřeba vysvětlit, že vyzvednout oběd rodičem je možné pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte, ceny obědů jsou dotované a od druhého dne nepřítomnosti dítěte je potřeba oběd odhlásit, jinak škole hrozí ztráta dotace.
5. Jarmark – organizace, letos je plánováno asi 14 stánků na vánočním jarmarku pořádaném školou, SPCHŠ pomůže se stánkem s občerstvením.
Příští schůzka: 3. prosince

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 1. října 2012

Přítomni: Chaloupecká, Havrdová, Vlčková, Bolen, Hájíčková, Rejková

1. SPCHŠ přislíbilo přispět školní družině na nákup šťáv na toto pololetí zhruba ve výši 1300,- Kč.
2. SPCHŠ přislíbilo asi 3000,- Kč na barvu na nátěr topení ve třídě 3. B.
3. Vzhledem ke kapacitě školní družiny a počtu dětí nahlášených do školní družiny jsou děti ze 3. A umístěny ve školním klubu.
4. Ve třídě 2. B je řešeno podezření ze šikany, s třídou pracuje dr. Mezera.
5. Na listopadové schůzce SPCHŠ budou jednotlivým zástupcům předány seznamy tříd, aby mohli zástupci na listopadových třídních schůzkách vybírat příspěvky na účet SPCHŠ.
Příští schůzka: 5. listopadu

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 3. září 2012

Přítomni: Chaloupecká, Šilhová, Havrdová, Horáčková, Bolen, Kalátová, Zářecká, Šmídová, Rejková 


1. Oslovení rodičů z prvních tříd a vybrání nových zástupců, za 1. A se nahlásila paní Mlynárová a za 1. B paní Kalátová.

2. Přes prázdniny byly opraveny sítě v brankách a koších, byly vymalované chodby ve škole, vymalované šatny, schodiště, první třídy a šestá třída. V některých třídách přibyly nové skříňky, do šesté třídy se pořídila vnitřní roleta, je zde interaktivní tabule, pro její používání je potřeba šero až tma. Ve 3. B se odstranila plíseň a také se nově vymalovalo. V družině, v prvním domečku je nový nábytek. Rodiče žáků 4. A  svoji třídu vymalovali a nově zařídili.

3. Škola uvítá sponzorské dary – finanční i v podobě nábytku, novějších počítačů, magnetické tabule apod. Chcete-li škole něco darovat, prosím obraťte se přímo na paní ředitelku. Jinou možností je obrátit se na třídního učitele s dotazem na konkrétní pomoc.
Příští schůzka: 1. října 2012 

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. května 2012

Přítomni: Chaloupecká, Bolen, Kalátová, Šmídová, Mlynárová, Šilhová, Rejková

1. Den dětí proběhne ve škole v pátek 1. června (9 – 11:30) – pro děti budou připraveny soutěže.
2. Družina plánuje tyto akce – 7. června oblíbenou cocktail party a 26. června dětskou pouť. SPCHŠ přislíbilo na tyto akce 2000,- Kč.
3. SPCHŠ dále zpětně přispívá na odměny v soutěži Come and Show asi 5000,- Kč a na nákup třech CD přehrávačů pro příští školní rok 6000,- Kč.
4. Loučení s žáky devátých tříd proběhne tradičně poslední školní den, tj. 29. června. Více v aktualitách na stránkách školy.
5. Škola plánuje na poslední červnový týden zahradní slavnost pro žáky i rodiče – rozloučení a ohlédnutí za tímto školním rokem.
6. Přes prázdniny budou vymalovány budoucí první a šesté třídy a třída 2. B.
7. Červnová schůzka SPCHŠ se ruší.

 

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 2. dubna 2012

Přítomni: Chaloupecká, Svárovská, Bolen, Kalátová, Šmídová, Horáčková, Zářecká, Rejková

1. Právě probíhá soutěž (nejen) v anglické recitaci Come and Show, SPCHŠ přispěje na nákup odměn pro děti.
2. V dubnu se žáci 3. až 5. tříd zúčastní srovnávacích sciotestů.
3. Škola zaměstná na částečný úvazek nového školníka, který bude bydlet ve školním bytě, což je pro bezpečnost školy velmi pozitivní.
4. V květnu opět proběhnou projektové dny. Organizace bude obdobná jako v loňském roce, více informací je na stránkách školy.
5. Úprava informací o SPCHŠ na webových stránkách školy, budou zde umístěny jména a kontakty na zástupce SPCHŠ jednotlivých tříd. 
Příští schůzka SPCHŠ: 14. května

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 5. března 2012

Přítomni: Chaloupecká, Bolen, Zářecká, Kalátová, Šmídová, Křečková, Rejková

1. Škola provozuje od tohoto týdne nové webové stránky, přihlašovací adresa je stále stejná www.zschabry.cz, ale je potřeba ji znovu naťukat (nepoužívat ji z historie).
2. Na stránkách školy jsou také všechny informace o obědech, výběr je možné měnit nejpozději 2 dny dopředu, odhlašovat oběd je možné nejpozději 1 den dopředu do 14 hodin, v pondělí do 8 hodin ráno.
3. Masopust – zhodnocení průběhu.
4. 3. a 4. dubna proběhne oblíbená soutěž v anglické recitaci Come and Show.
Příští schůzka SPCHŠ: 2. dubna

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 6. února 2012

Přítomni: Chaloupecká, Svárovská, Bolen, Kalátová, Šmídová, Hiczová, Horáčková, Rejková

1. Škola se velmi dobře umístila ve srovnávacích sciotestech (srovnávají se: druhý stupeň ZŠ i víceletá gymnázia) – patří mezi 20% nejlepších škol v českém a anglickém jazyce a mezi 10% nejlepších v matematice.
2. Do budoucích prvních tříd bude zapsáno asi dvakrát 26 žáků.
3. Byli zvoleni členové školské rady – pí. Mazurová, p. Bolen a p. Pexa.
4. Budou zprovozněny nové stránky školy - tzv. redakční systém, jednotliví učitelé mohou sami vkládat svoje příspěvky. Na stránkách školy jsou seznamy žáků – budou odstraněny.
5. Masopust – organizace. S organizací také velmi pomáhá paní učitelka Svárovská a Mazurová a žáci druhého stupně. Děkujeme.
Příští schůzka SPCHŠ: 5. března

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 9. ledna 2012

Přítomni: Chaloupecká, Rejková, Zářecká, Kalátová, Hájíčková, Šmídová, Vlčková

1. Obědy - rodiče, kteří ochutnali obědy ve škole, jídlo pochválili. Důvodů, proč si děti na jídlo stěžují, může být více - např. únava dětí, psychologické vlivy (hluk v jídelně, „lavinové" odmítání jídla, ...).

2. Tuto středu 11. ledna proběhne volba do školské rady - volí se v budově školy od 15 do 17 hodin. Kandidáti jsou pí. Mlynárovská a p. Bolen. Prosíme rodiče, aby přišli hlasovat. Více informací v aktualitách na www.zschabry.cz.
3. Organizace a financování masopustu. Paní učitelka Svárovská a vedoucí družiny paní Mazurová vyrábí s žáky výzdobu a poutače pro masopust, SPCHŠ přislíbilo finance na nákup barev.
4. Zamyšlení nad financemi SPCHŠ - zástupci se dohodli, že budou nadále finančně podporovat zaběhlé akce školy.
5. Žáci - zejména z 5. B odpalují poměrně hojně dělobuchy na dětském hřišti a v přilehlém parku pod školou, paní ředitelka předá tuto informaci třídním učitelům na pedagogické radě.
Příští schůzka SPCHŠ: 6. února 

AKTUALITY

Nabídka služeb sociální pracovnice MČ Praha - Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu „Sociální pr...

Setkání s Mikulášem

clanek
TJ ZŠ Chabry pořádá v úterý 6. 12. 2022 v 16:30 v tělocvičně školy setkání s Mikulášem. Vstupenky v hodnotě 70 Kč si můž...

Třídní schůzky 9. 11. 2022

Ve středu 9. 11. ...

Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry

clanek
Název projektu: Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní ChabryRe...

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 10. 2022

Zúčastnění: Jehlíková, Fišmistrová, Zemanová, Šupich, Pavlíková, Svatošová, Burdová, Urbanová, Ostrounová, Stojnič.

Zápis ze schůzky SPCHŠ zde dne 13. 9. 2022

Přítomni (tučně):

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek je zájmový kroužek, jehož cílem je pěstovat u dětí lásku k pohybu. Děti u nás budou mít možnost proží...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy