logotyp

Plán práce

Plán práce na školní rok 2020/2021

I. Všeobecná ustanovení

Statutárním představitelem školy je ředitelka školy s  pravomocí rozhodovat s veškerou zodpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy a zainteresovaných subjektů, týkající se organizačního chodu školy. Organizační zajištění je určeno organizačním řádem školy.
Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy.
Ve školním roce 2020/2021 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“, platného od 1. 9. 2019. Učební plány jsou k nahlédnutí u zástupce ředitelky školy. Učebnice, které se používají ve výuce, musí mít schvalovací doložku MŠMT.
Platí seznam pedagogické dokumentace na školní rok 2020/2021, uveřejněný na webových stránkách MŠMT. Pedagogická dokumentace se odesílá pouze v kopiích (Zákon o archivnictví), originály archivuje škola. Žáci v pololetí obdrží výpis, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku.
Směrnice, vydané ředitelkou školy, mají platnost i pro školní rok 2020/2021.
Pro školní rok 2020/2021 platí zásady čerpání prostředků FKSP ze dne 1. 3. 2016.

II. Výchova a vzdělávání

Vyučovat v souladu v souladu se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“, platným od 1. 9. 2019.

Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, motivující k dalšímu vzdělávání. Každému žákovi umožnit zažít úspěch. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. Zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování.

Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat, zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace.

Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

- zodpovídá – koordinátorka ŠVP + vedoucí PK a MS
- průběžně
- kontrola – ŘŠ

- zpracovat časové plány učiva v souladu s ŠVP „Učíme se pro život“
- zodpovídají: vyučující + vedoucí MS a PK + zástupce ředitelky školy
- termín: září 2020
- kontrola: zástupce ŘŠ

Zaměřit se na oblasti:

1. Poznatky a dovednosti

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.
Hodnotit podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, ověřit jejich účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.
Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.
Průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat na jeho používání žáky i pedagogy, ověřovat tento způsob komunikace, na tuto problematiku zaměřit další vzdělávání pedagogických pracovníků a promítnout do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.
Rozvíjet kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění povinné školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu.

- využít standardy základního vzdělávání pro obory Čj, M a Aj při naplňování vzdělávacích cílů
- zodpovídají – vyučující + vedení školy
- průběžně
- kontrola – vedoucí PK a MS, zástupce ředitelky školy

Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.
- zodpovídají: vyučující všech předmětů
- termín: průběžně
- kontrola: vedení školy

Výuku dějin naplánovat tak, aby na dějiny především druhé poloviny 20. století byla vyhrazena dostatečná a časová dotace a výuka byla naplňována v plném rozsahu; těžiště dějepisného vzdělávání je podle RVP ve výuce dějin novověku a soudobých dějin; využít při výuce dějin 20. století „Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století“, č. j.: 17 245/2009-22.
- zodpovídají: vyučující D
- termín: září 2020
- kontrola: zástupce ŘŠ

Zaměřit se na dopravní výchovu. Rozšířit výuku dopravní výchovy ve všech ročnících (ve spolupráci s MP Praha, DEKRA CZ a Besip), naplánovat přednášky MP Praha pro 1. – 3. ročník a program pro vyšší ročníky.
- zodpovídají: metodik dopravní výchovy
- termín: září 2020
- kontrola: zástupce ŘŠ

2. Oblast sociální, životních hodnot

Zapojit žáky aktivně do chodu školy prostřednictvím třídních samospráv, jejichž představitelé se budou pravidelně setkávat na jednáních žákovské rady i s vedením školy, přicházet s vlastními nápady na zlepšení práce školy a podílet se na plánování a organizaci školních akcí.
- zodpovídají – P. Brožková + TU
- termín – schůzky žákovské rady 1x měsíčně
- kontrola – vedení školy

Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnoticí stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče ÚMČ.
Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví.
Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje, objasňovat mezipředmětové vztahy. Sledovat jakým způsobem to činí, zda dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje.
Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat především k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, ke škole, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost a činnost celé školy na veřejnosti prostřednictvím webu školy a Chaberského zpravodaje.
Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity s ohledem na běžný chod školy.
Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování.
V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.
Vyhodnocovat účinnost společného vzdělávání se zaměřením na kontrolu naplňování podpůrných opatření.

3. Zdraví

Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců, pozornost věnovat mimo jiné estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících.
Zamezit tomu, aby činností školy bylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin.
Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.                                                      
V rámci podpory péče o zdraví a pozitivního přístupu ke zdravému životnímu stylu pravidelně pořádat školy v přírodě pro všechny třídy školy a plavecké kurzy pro žáky 3. tříd.
Po celý školní rok platí aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19.
V oblasti sociálně patologických jevů aktualizovat Minimální preventivní program; program bude vycházet ze zkušeností let minulých, stanoví i další aktivity; přínosem plnění tohoto úkolu by mělo být posílení pozitivního vnitřního klimatu školy, vztahu žák a pedagog; zaměřit se zejména na opatření k prevenci násilí a šikany mezi žáky – cílem je posílení dobré atmosféry a vztahů mezi žáky; v rámci Minimálního preventivního programu klást důraz na proměnu školy, kooperaci a zdravý životní styl.
Sledovat projevy rasismu, šikanování, týrání apod. - v případě zjištění problémů ihned informovat vedení školy, základem je práce se sociálním klimatem a atmosférou tříd, monitoring a screening vztahů ve třídních kolektivech a práce s jeho výsledky; dle potřeby provádět preventivní diagnostiku kolektivů a spolupracovat s odborníky (s psychology, etopedy, případně vyhledat právní pomoc).
Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy, a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.
Vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností, zaměřit se na včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházet všem formám rizikového chování, průběžně vyhodnocovat účinnost preventivního programu.
Minimální preventivní program vypracovat v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28), který obsahuje nové a změněné přílohy.
- zodpovídají – MP + VP + školní psycholog + vyučující
- termín – aktualizace MPP: září 2020; opatření: průběžně
- kontrola – vedení školy

Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.
Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovná poradkyně bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Třídní učitelé spolupracují s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou při vypracování IVP, předávají výchovné poradkyni neprodleně veškeré potřebné informace o žácích, spolupracují s ostatními vyučujícími v dané třídě. Základním trendem je individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu.
V případě žádosti rodičů umožnit slovní hodnocení v souladu s příslušnou vyhláškou - bude konzultováno s psychologem a dle potřeby a možností zajistit integraci těchto žáků.
Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. Rozvíjet činnost školního poradenského pracoviště.
Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu školního psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť.
Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
- zodpovídají – školní psycholog + VP + TU + vyučující
- termín – průběžně
- kontrola – vedení školy

V souvislosti s předchozím úkolem zpracovat individuální plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrované v běžných třídách.
- zodpovídají – VP + školní psycholog + TU
- termín – září 2020, dále průběžně dle potřeby
- kontrola – vedení školy

V souvislosti s předchozími úkoly zajistit podpůrná opatření ve vzdělávání žáků
Předmět speciálně pedagogické péče
- zodpovídají – ZŘ + vyučující A. Valentová (spec. pedagog)
- termín – 1. září 2020
- kontrola – vedení školy

Pedagogická intervence
- zodpovídají – ZŘ + vyučující + VP
- termín – 1. září 2020
- kontrola – vedení školy

Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti s podpůrnými opatřeními zůstává i nadále prioritou DVPP, vzdělávání bude uskutečněno formou individuálních programů pro učitele a asistentky pedagoga a formou školení pro sborovnu.
Věnovat zvýšenou pozornost cizím státnímpříslušníkům vzdělávajícím se na naší škole je i nadále nutné, jejich počet roste; při vzdělávání cizinců je nutné postupovat dle § 20 školského zákona a využívat metodický materiál MŠMT připravený k výuce cizinců.
Nepovinný předmět pro žáky-cizince z 1. i 2. stupně - Český jazyk pro cizince
- zodpovídají – ZŘ + vyučující L. Mašátová, E. Liberdová
- termín – 1. září 2020
- kontrola – vedení školy

III. Pedagogičtí pracovníci

Vycházet ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti". Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat jej jako jednotlivce, osobnost. Výchovně vzdělávací proces přizpůsobovat tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny nejlepší vlastnosti žáka.
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

IV. Rodičovská veřejnost

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Díky finanční podpoře MHMP budou i v tomto školním roce probíhat pravidelné konzultační schůzky speciálního pedagoga s rodiči žáků s SVPUCH.
Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, schůzek SPCHŠ, konzultacemi s vyučujícími, využitím webových stránek školy a odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

V. Oblast řízení

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný a kariérní poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, školní psycholog.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – týdenních.
Hospitační činnostbude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům a respektování individuálních zvláštností žáků, dále bude věnována rozvoji funkčních gramotností žáků a na dodržování psychohygienických podmínek výuky.
Hodnocení školy provádět s využitím externích testů (SCIO). Zaměřit se na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.
Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

VI. Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2020/2021

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.
2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, VP – volba povolání, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.
3. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o talentované žáky i o žáky se specifickými výchovnými poruchami učení a chování, aktualizovat individuální vzdělávací plány pro žáky s SVPUCH, pracovat s těmito dětmi v rámci předmětu Nápravy z ČJ. Pokračovat ve spolupráci s PPP pro Prahu 7 a 8 a DYS centrem s cílem poskytovat poradenskou pomoc.
4. Pokračovat v péči o žáky – cizince, pokračovat v nepovinném předmětu Český jazyk pro cizince.
5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v těchto oblastech. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy.
6. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
7. Zaměřit se na rozvoj čtenářské, matematické, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání.
8. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti ŠD.
9. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak pro žáky, tak i pedagogy, rozšiřovat využití interaktivní tabule ve výuce.
10. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy, pokračovat ve spolupráci s SPCHŠ.
11. Pokračovat v propagaci práce školy v Chaberském zpravodaji a na webu školy.
12. Pokračovat v budování školního systému vlastního hodnocení.

VII. Materiálně technické zajištění

Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro zlepšení zázemí učitelů, především technického vybavení sboroven a kabinetů.
Kritéria pro udělování nadtarifních složek platu jsou rozpracovány ve vnitřním platovém předpisu a zohledňují především podíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů plánu práce školy.

VIII. Plán schůzí

Vedení školy (ŘŠ, ZŘ, VP, vedoucí ŠD, vedoucí ŠJ, školník): 1x týdně
Metodická sdružení, předmětové komise: září, leden, květen (v případě nutnosti může ředitelka školy svolat schůzi i mimo plánované termíny)
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: středa
Provozní porady: vždy druhá středa v měsíci od 14:15 hodin, ředitelka školy může svolat provozní poradu i mimo stanovený termín. Předběžné termíny porad jsou uvedeny v tabulkovém ročním plánu činností.
Semináře, školení – dle možností lektora, přednostně středa
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, začátek a závěr školního roku, na období uzavírání klasifikace, a rovněžna dobu schůzí a porad.  Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

Pedagogické rady

31. 8. 2020                   (od 8:30 hodin – pondělí, 1. část)

1. 9. 2020                    (od 11:00 hodin – úterý, 2. část)

11. 11. 2020                 (od 14:15 hodin)

20. 1. 2021                   (od 14:15 hodin)

14. 4. 2021                  (od 14:15 hodin)

21. 6. 2021                   (od 14:15 hodin - pondělí)                              

Ředitelka školy může svolat k jednání pedagogickou radu i mimo stanovené termíny a může termíny i čas změnit.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

2. 9. 2020        zrušeny; informace budou předány prostřednictvím systému Bakaláři

11. 11. 2020     (1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin)

14. 4. 2021      (1. stupeň od 17 hodin, 2. stupeň od 18 hodin)

14. 6. 2021      (pondělí - od 17 hodin, budoucí 1. třídy)

Ředitelka školy může svolat rodiče k jednání i mimo stanovené termíny i čas a může stanovené termíny změnit.
Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují učitelé hodnocení za klasifikační období a veškeré informace týkající se průběhu vzdělávání žáků do žákovských knížek a deníčků. Konzultace v průběhu školního roku jsou možné v konzultačních hodinách vyučujících vždy po telefonické domluvě.

IX. Organizace školního roku

Začátek školního roku                                     úterý 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny                                         čtvrtek, pátek 29., 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny                                          středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021

Konec 1. pololetí                                             čtvrtek 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny                                         pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny                                               1. 3. – 7. 3. 2021

Velikonoční prázdniny                                    čtvrtek 1. 4. 2021

Zakončení školního roku                                 pátek 25. 6. 2021

Ředitelské volno                                             pondělí – středa 28. – 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny                                             čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý 31. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022                    středa 1. 9. 2021

Státní svátky

  1. leden          Den obnovy samostatného českého státu

  8. květen        Den vítězství

  5. červenec    Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

  6. červenec    Den upálení Mistra Jana Husa

28. září            Den české státnosti

28. říjen           Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad      Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky           

1. leden            Nový rok

2. duben          Velký pátek

5. duben          Velikonoční pondělí

  1. květen        Svátek práce

24. prosinec     Štědrý den

25. prosinec     1. svátek vánoční

26. prosinec     2. svátek vánoční

Významné dny

16. leden           Den památky Jana Palacha

27. leden          Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

  8. březen        Mezinárodní den žen

  9. březen        Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen        Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

 28. březen       Den narození Jana Ámose Komenského.

  7. duben         Den vzdělanosti

  5. květen        Květnové povstání českého lidu

15. květen        Den rodin

10. červen        Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen        Den hrdinů druhého odboje

27. červen        Den památky obětí komunistického režimu

21. srpen          Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy

8. říjen             Památný den sokolstva

11. listopad      Den válečných veteránů


Zápis do první třídy

Středa 28. 4. a čtvrtek 29. 4. 2021 (od 14 do 17 hodin)

Den otevřených dveří

Pro MŠ v pátek 19. 3. 2021 – návštěva 1. tříd.
Pro veřejnost v pátek 26. 3. 2021 od 8:00 do 9:40, informační schůzky s vedením školy proběhnou v 8:15 a v 9:00.
Návštěva školy je možná po individuální domluvě kdykoliv.

Školy v přírodě

Výjezdy na školu v přírodě se uskuteční ve 2. pololetí školního roku v termínu 10. 5. – 6. 6. 2021. V podzimních měsících roku 2020 proběhnou výjezdy na školy v přírodě, které se neuskutečnily na jaře 2020 z důvodu uzavření škol v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19. Řídí se Směrnicí ŘŠ ke konání zotavovacích akcí pro děti – škola v přírodě. Vedoucí výjezdu, jmenovaný ředitelkou školy, odpovídá za organizaci, průběh i vyúčtování celé akce. Předpoklad dotace od zřizovatele platí i pro rok 2021, o výši dotace bude rozhodnuto při schvalování rozpočtu na rok 2021. Čerpání účelové dotace se řídí směrnicí ŘŠ k čerpání účelové dotace na pořádání škol v přírodě.

Plavecký výcvik

V 1. a 2. pololetí školního roku bude organizován plavecký výcvik pro žáky 3. tříd v plaveckém bazénu Šutka každé úterý od 11:20 do 12:05. Za organizaci výcviku zodpovídá vedoucí akce, jmenovaný ředitelkou školy. Výuku v plavecké škole hradí škola, dopravu na plavecký výcvik hradí škola z grantu MHMP, zbylou část hradí rodiče.

Srovnávací testy

V tomto školním roce se opět zúčastní žáci 3., 5. a 9. tříd srovnávacích testů agentury SCIO (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecně studijní předpoklady, příp. životní kompetence).

Projektové dny pro 5. – 9. ročník

Zápis do projektových dní proběhne v týdnu od 6. 4. 2021, informační schůzka k projektům proběhne v týdnu od pondělí 26. 4. 2021.
Projektové dny se uskuteční v pondělí – čtvrtek 3. 5. – 6. 5. 2021, prezentace proběhne v pátek 7. 5. 2021.

Aktivity školy                                               

Akce                                                                          Garant akce

Šachový turnaj                                                            Pavel Kopta

Lyžařský výcvik                                                         Anton Hermanovský + Jindřich Turek

Den otevřených dveří                                                   Radka Cvejnová

Masopust                                                                    Martin Cutych

Velikonoční turnaj ve stolním tenise                            Jaroslav Vokáč + Martin Cutych

COME AND SHOW                                                   Petra Svárovská

Pražské poetické setkání                                              Eva Liberdová, Ludmila Mašátová

Soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT a dalšími organizacemi – dle zájmu žáků a návrhů jednotlivých vyučujících.

Inventura

Inventura HM, NM, učebnic a skladů proběhne v termínu od 12. 10. do 31. 12. 2020.
Jmenuji inventarizační komisi v tomto složení: M. Cutych – předseda, členové M. Jiroušková, A. Kňourek, R. Cvejnová, L. Netolická.
Inventarizace proběhne za fyzické přítomnosti správců kabinetů.
Komise připraví podklady pro likvidační komisi ve složení: M. Jiroušková, M. Dobišová, L. Jeřábek.
Inventarizační i likvidační komise zdokumentuje svou činnost na tiskopisech schválených MŠMT ČR.
Inventura pokladny proběhne 1x za čtvrtletí.
Složení inventarizační komise: Z. Chaloupecká, M. Cutych, R. Cvejnová.

X. Personální zajištění školy

Ředitelka školy:           Mgr. Zdenka Chaloupecká

Zástupce ředitele:         prom. ped. Martin Cutych, Mgr. Radka Cvejnová

I. A                              Bc. Veronika Dvořáková (zastupující TU: Mgr. Jakub Linhart)

I. B                              Mgr. Jakub Linhart (zastupující TU: Bc. Veronika Dvořáková

II. A                               Mgr. Pavlína Bartošová (zastupující TU: Mgr. Jana Linhartová)

II. B                              Mgr. Blanka Svachová (zastupující TU: Mgr. Pavlína Bartošová)

II. C                             Mgr. Jana Linhartová (zastupující TU: Mgr. Blanka Svachová)

III. A                             Mgr. Jana Zábojníková (AP Bc. Marie Šprdlíková a Ing. Renata Dvořáková;                                                                            zastupující TU: Mgr. Miroslava Děvěrová)

III. B                             Mgr. Miroslava Děvěrová (zastupující TU: Mgr. Jana Zábojníková)

IV. A                           Mgr. Jaroslav Hudák (zastupující TU: Mgr. Ludmila Mašátová)

IV. B                            Mgr. Ludmila Mašátová (AP Lenka Netolická;

zastupující TU: Mgr. Jaroslav Hudák)             

V. A                              Mgr. Lenka Kargerová (zastupující TU: Mgr. Eva Blahušová)

V. B                             Mgr. Eva Blahušová (zastupující TU: Mgr. Lenka Kargerová)               

VI. A                             Bc. Veronika Minaříková (AP Anna Cutychová;

zastupující TU: Mgr. Lucie Hlaváčová)

VI. B                             PaedDr. Lubomír Sládek (zastupující TU: Mgr. Petra Brožková)          

VII. A                          Ing. Pavel Kopta (zastupující TU: Mgr. Milena Charvátová)

VII. B                          Mgr. Milena Charvátová (zastupující TU: Ing. Pavel Kopta)

VIII. A                         Mgr. Lenka Korandová (zastupující TU: Alexandra Binder B. A.)

VIII. B                         Alexandra Binder B. A. (zastupující TU: Mgr. Lenka Korandová)

IX. A                           Mgr. Luděk Jeřábek (zastupující TU: Mgr. Anton Hermanovský)

IX. B                           Mgr. Anton Hermanovský (AP Taťána Štěpánská;

zastupující TU: Mgr. Luděk Jeřábek)

               


Bez třídnictví:              Mgr. Lucie Hlaváčová, Mgr. Eva Liberdová, Vladislava Mazurová, Bc. Bohdana Piňosová,             Mgr. Petra Brožková, Ing. Jan Slosiarik, Mgr. Petra Svárovská, Mgr. Jindřich Turek

Výchovná poradkyně:                                      Mgr. Ludmila Mašátová
VP – volba povolání:                                       Mgr. Radka Cvejnová
Školní psycholog:                                            Mgr. Petra Hrdličková
Speciální pedagog:                                          Mgr. Androniki Valentová
Protidrogový koordinátor – metodik prevence: PaedDr. Lubomír Sládek
Koordinátor školního vzdělávacího programu: Mgr. Petra Svárovská
Metodik IT:                   Mgr. Radka Cvejnová, Mgr. Zdenka Chaloupecká, Eva Marešová
Asistent pedagoga:       Bc. Anna Cutychová, Lenka Netolická, Taťána Štěpánská, Bc. Marie Šprdlíková, Ing. Renata Dvořáková
Školní družina: Vladislava Mazurová, vedoucí vychovatelka
Vychovatelky: Bc. Anna Cutychová, Eva Marešová, Lenka Netolická, Taťána Štěpánská, Bc. Marie Šprdlíková

Školní družina má 6 oddělení pro žáky 1. stupně, přednostně jsou zařazováni žáci 1. – 3. tříd.
Školní klub slouží žákům 6. – 9. tříd v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Školní jídelna - výdejna:          Marcela Dobišová - vedoucí ŠJ, Antonín Kňourek - hlavní kuchař, Kateřina Richtrová
Ekonomka a mzdová účetní:     ing. Petra Klempířová
Hospodářka:                             Monika Jiroušková
Školník:                                    Radek Lovětínský, Oldřich Fišer                         
Úklid:                                        M. Jiroušek, G. Svašková, M. Lóžiová, Z. Hejdová
Šatna:                                      J. Kvízová

XI. Funkce, dlouhodobé úkoly                  

Jméno, příjmení

Úkol 

Pavlína Bartošová

Výzdoba školních šaten – výdejny (ve spolupráci s Maz)

Blanka Svachová

Koordinátor kulturních akcí – 1. stupeň

Lenka Kargerová

Klub čtenářů

Výzdoba 1. patra

Zápis do 1. tříd

Veronika Dvořáková

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

Jana Linhartová

Správce kabinetu 1. stupně

Jana Zábojníková

Výzdoba oken na podestách

Eva Blahušová

Klub mladého diváka

Miroslava Děvěrová

Výzdoba přízemí

Vedoucí plaveckého výcviku

Jaroslav Hudák

Metodik dopravní výchovy

Ludmila Mašátová

Výchovná poradkyně

Správce kabinetu náprav

Vedoucí metodického sdružení 1. stupně

a český jazyk pro cizince – 1. stupeň

Jakub Linhart

Správce knižního fondu 1. stupně

Organizace sportovních soutěží - 1. stupeň

Veronika Minaříková

Výzdoba schodiště (ve spolupráci s Kor)

Správce kabinetu přírodopisu

Organizace soutěží a olympiád z přírodovědných předmětů

Androniki Valentová

PSPP

Metodik prevence

Jindřich Turek

Organizace sportovních soutěží - 2. stupeň

Příprava LVK pro 5. – 9. ročník

Anton Hermanovský

Aktualizace nástěnky sportovních úspěchů – přízemí

Organizace sportovních soutěží – 2. stupeň

Příprava LVK pro 5. – 9. ročník

Milena Charvátová

Vedoucí PK – cizí jazyky

Lucie Hlaváčová

Správce kabinetu matematiky

Organizace soutěží a olympiád z matematiky

Pavel Kopta

Vedoucí PK – přírodovědná

Správce kabinetu chemie, výtvarné výchovy

Výzdoba 2. patra

Správce učebny IT

Bohdana Piňosová

Správce sborovny

Aktualizace nástěnky ve sborovně

Správce učebny jazyků

Lenka Korandová

Výzdoba schodiště (ve spolupráci s Min)

Správce PC sborovny

Lubomír Sládek

Správce kabinetu zeměpisu, dějepisu a PČ

Péče o květinovou výzdobu

Jan Slosiarik

Správce kabinetu NJ

Správce učebny jazyků

Petra Brožková

Vedení žákovské rady

Eva Liberdová

Vedoucí PK - jazyková

Koordinátor kulturních akcí – 2. stupeň

Správce kabinetu ČJ, HV

Petra Svárovská

Koordinátor  ŠVP

Přehlídka COME AND SHOW

Radka Cvejnová

Správce kabinetu ORV

VP – volba povolání; přijímací řízení na SŠ

Vedoucí PK – výchovy

Metodik IT

Alexandra Binder

Správce kabinetu AJ

Luděk Jeřábek

Správce kabinetu fyziky

Martin Cutych

Správce učitelské knihovny

Vladislava Mazurová

Správce ateliéru

Správce kabinetu ŠD

Výzdoba školních šaten – výdejny (ve spolupráci s Bar)

Eva Marešová

Výzdoba učebny a chodby v 1. patře přístavby

Metodik IT

Anna Cutychová

Výzdoba 2. pavilonu ŠD

Organizace sportovních soutěží ŠD

Taťána Štěpánská

Výzdoba 2. pavilonu ŠD

Organizace sportovních soutěží ŠD

Lenka Netolická

Vybavení lékáren

Aktualizace nástěnky ŠD

Marie Šprdlíková

Výzdoba 1. pavilonu ŠD

Všichni třídní učitelé jsou pověřeni funkcí zastupujícího třídního učitele – viz personální zajištění školy.

XII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Veronika Minaříková

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Bohdana Piňosová

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

DVPP bude v dalším období zaměřeno na:
- oblast péče o děti integrované a se speciálními vzdělávacími potřebami
- studium k výkonu specializovaných činností (koordinátor IT, environmentální výchovy)
- prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti
- jazykové kurzy
- metodické kurzy
- distanční vzdělávání – metody, formy

XIII. Předmětové komise, metodická sdružení

PK, MS

vedoucí

1. - 5. ročník

Ludmila Mašátová

Český jazyk (Lib, Cut, Chal, Bro)

Eva Liberdová

Cizí jazyky (Char, Bin, Svá, Lib, Kor, Bar, Lná, Svch, Piň, Slo)

Milena Charvátová

Matematika (Hla, Cut, Min)

Lucie Hlaváčová

Přírodovědné předměty (Kop, Min, Slá, Jeř, Char, Cve)

Pavel Kopta

výchovy (Cve, Her, Tur, Lib, Maz, Min, Kor, Kop, Slá + TU vyučující ORV)

Radka Cvejnová

Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické

a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

Úkoly předmětových komisí:

-          Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.

-          Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.

-          Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.

-          Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami

a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelkou školy.

-          Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.

-          Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.

-          Plánují DVPP.

-          Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek.

-          Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.

-          Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.

-          Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.

-          Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.

-          Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí, aby nedocházelo

k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.

-          Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Úkoly předsedů předmětových komisí:

- Vytváří koncepci práce PK, rozpracovává do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
- Metodicky řídí a kontrole práci ostatních členů komise a usiluje o jejich aktivní zapojení.
- Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávya sebehodnocení školy.
- Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
- Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.
- Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.

XIV. Nepovinné předměty

Český jazyk pro cizince
Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP)

XV. Zájmové útvary

Zájmová činnost zajištěna agenturou Kroužky, Crokidy a školou v rámci školního klubu dle rozpisu a zájmu dětí. Tělovýchovné kroužky nejsou v tomto školním roce otevřeny.

XVI. Školní družina

Provoz ŠD        pondělí - pátek 7:00 – 7:40 a 11:40 – 17:00

Oddělení

vychovatelka

umístění

třída

1. oddělení

V. Mazurová, ved. vych.

1. pavilon

1. A

2. oddělení

M. Šprdlíková

1. pavilon

1. B

3. oddělení

A. Cutychová

2. pavilon

2. A

4. oddělení

T. Štěpánská

2. pavilon

2. B + 3. B

5. oddělení

L. Netolická

přístavba – přízemí

3. A + 3. B

6. oddělení

E. Marešová

přístavba - 1. patro

2. C + 3. B + ŠK

 

Režim ŠD

1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.

AKTUALITY

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR od 25. 2. 2021

S účinností od čtvrtka 25. února 2021 je ve všech vnitřních prostorách školy nařízena ochrana dýchacích cest

Zápis do 1. tříd a den otevřených dveří

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne  v naší škole ve dnech 28. a 29. 4. 2021. Vzhle...

Šablony III: Základní škola Praha - Dolní Chabry

clanek
Projekt s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019252 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt podporuje škol...

Výuka od 15. 2. do 28. 2. 2021

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu probíhá výuka ve škole do 28. 2. 2021 nadále ve stejném režimu jako dosud - viz i...

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Žáci naší školy budou na vysvědčení hodnoceni v souladu se školním řádem klasifikací.Pedagogická rada za 1. polole...

Olympiáda v českém jazyce 2020/2021

Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 14 žáků. Výsledky prvních 7 byly velmi vyrovnané

Stravování od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,1. a 2. třídy se od 4. 1. 2021 stravují ve školní jídelně běžným způsobem. Ostatní žáci, kt...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy