logotyp

Školní klub

Školní klub

Školní klub slouží pro žáky 2. stupně v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
V odpoledních hodinách nabízí školní klub žákům širokou nabídku zájmových činností.

Řád školního klubu

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní klub tento vnitřní řád. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školního klubu (ŠK).

Poslání školního klubu
Školní klub se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
Školní klub zabezpečuje dohled nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Školní klub je určen přednostně pro žáky 2. stupně naší školy.
ŠK může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠK. Činností vykonávaných klubem se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do klubu. Klub může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školním klubu a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení
Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád, který podrobně upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů.

Provoz a vnitřní režim školního klubu
1. Školní klub je v provozu v pracovních dnech kromě prázdnin a svátků. V době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin v průběhu školního roku nebo v době mimořádného volna v průběhu školního roku není provoz ŠK zajištěn. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.
2. Provozní doba ŠK je od 12:35 do 15:20 hod.
3. Oddělení ŠK se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.
4. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠK je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (zápisní lístek). Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky. O zařazení žáků do školního klubu rozhoduje ředitelka školy.
5. Za pobyt dětí ve ŠK je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jejíž výši stanovuje ředitelka školy směrnicí k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu.
6.   Žáci docházejí do školního klubu samostatně po skončení vyučování a nahlásí se vychovatelce. Za žáka, který byl ve škole a do školního klubu se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Ze školního klubu odcházejí žáci samostatně v době uvedené na zápisním lístku.
7. Školní klub využívá pro svou činnost učebnu v 1. patře přístavby školy a další prostory školy - tělocvičnu, učebnu informatiky, multimediální pracovnu, v areálu školy pak školní hřiště a přilehlou zahradu.
8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žákům je zakázáno přinášet do areálu školy a na školní akce návykové látky a látky ohrožující zdraví.
Žák nenosí do klubu předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školního klubu se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
10. Činností klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu, stanovený pro oddělení nebo skupinu.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Pro činnost ŠK platí ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí uvedená ve školním řádu. Pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády těchto učeben.
2. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci ihned ohlásí.
4. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Podmínky zacházení s majetkem školy a školního klubu ze strany žáků
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče o dítě.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠK, případně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

Pravidla hodnocení
1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání a pravidla hodnocení žáků Základní školy Praha – Dolní Chabry.
2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád, vnitřní řád školního klubu nebo činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitelky školy z klubu vyloučen. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠK nebo z jiných zvláště závažných důvodů.  Dále mohou být důvodem k vyloučení žáka ze školního klubu pohledávky úplaty za vzdělávání ve školním klubu nebo opakované platby úplaty za vzdělávání po termínu splatnosti.

Dokumentace
V klubu se vede tato dokumentace:
a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,
b) přehled docházky žáků.

Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelkou školy pověřena vedoucí vychovatelka ŠD.

Praha dne 28. 8. 2015                                                                Mgr. Zdenka Chaloupecká
                                                                                                      ředitelka školy

AKTUALITY

Anglie - květen 2023

V rámci projektových dní vyjela skupina 50 žáků na týden do Anglie. Pobyt si všichni užili a od nás si zaslouží velkou p...

Projekty 2023

V tomto školním roce proběhnou projekty pro žáky 5. - 9. tříd od 9. do 11. května, v

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

clanek
Po roce se ve středu 22. února 2023 jako již tradičně konalo v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražs...

Olympiáda v českém jazyce

I v letošním školním roce se naši osmáci a deváťáci zúčastnili Olympiády v českém jazyce. Školní kolo se konalo v prosin...

Přednáška Policie ČR

Ve středu 15. března od 18:00 hodin pořádá Úřad MČ Praha – Dolní Chabry společně s nově vzniklým kom...

Zápis do 1. tříd

clanek
Zápis k základnímu vzdělávání proběhne online ve dnech 3. 4. - 21. 4. 2023. Odkaz - vi...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2023

clanek
Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 15. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show"...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy