logotyp

Provozní řád ŠJ

Provozní řád školní jídelny

Základní škola:
adresa sídla školy:       Základní škola Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 34/400,
                                    184 21 Praha 8
ředitelka:                      Mgr. Zdenka Chaloupecká
telefon/fax:                   233 544 562, 734 859 225
e-mail:                          zdenka.chaloupecka@zschabry.cz

 

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ:                  Marcela Dobišová
telefon:                        604 748 525
e- mail:                        marcela.dobisova@zschabry.cz
vedoucí kuchař/ka:      Antonín Kňourek
ostatní údaje:              shodné se ZŠ

1) Úvodní ustanovení

Provoz ŠJ se řídí:

 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
 • Je dodržován HACCP.
 • ŠJ zajišťuje stravování žáků a závodní stravování vlastních zaměstnanců školy a důchodců – bývalých zaměstnanců školy.
 • Závodní stravování nepodléhárežimu placení DPH.
 • Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny, jí je bezprostředně podřízena vedoucí kuchařka.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

 2) Organizace školního stravování

 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování při nadepsané škole.
 • ŠJ vaří dvě teplá jídla (výběr z menu č. 1 a 2).
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin, plnění výživových norem musí být zajištěno.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchař/ka ve spolupráci s vedoucí ŠJ.
 • Změna v počtu vařených menu vyhrazena (z provozních důvodů po domluvě s vedením školy).
 • Při podávání oběda mají žáci zajištěný pitný režim.
 • Vyvěšení jídelního lístku viz níže.
 • ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách jídelny.
 • Do jídlonosičů se jídlo vydává pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance školy.
 • Výdej obědů:                                  11:30 – 14:00 hodin
 • Výdej obědů pro cizí strávníky:        11:00 – 11:30 hodin
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ:               7:00 –  8:00 hodin; 11:30 – 14:00 hodin   

3) Výše stravného

 Výše platby za stravování je pro období školní rok 2021/2022 stanovena následovně:

  • žáci ve věku   6 – 10 let:           29,- Kč/den
  • žáci ve věku 11 – 14 let:           31,- Kč/den
  • žáci ve věku 15 a více let:         33,- Kč/den
  • cizí strávníci                               70,- Kč/den

Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

4) Placení stravného

 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
 • Strávník má nárok na oběd jen, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
Placení stravného lze provádět:
1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu 19 - 213498359 / 0800. VS je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
 • pro žáky ve věku 7 – 10 let     700,- Kč
 • pro žáky ve věku 11 – 14 let    750,- Kč
 • pro žáky ve věku 15 a více let 800,- Kč
2. formou inkasa z účtu. Stravné je strháváno v různé výši podle aktuální výše konta žáka. VS stejný jako v bodu 1.

Poznámka k platbám: Při platbě složenkou (složenku vyzvednout na poště, škola již složenky nevydává), přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je žák v systému školní jídelny uložen.
Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.
Inkasní platby jen u České spořitelny.

5) Přihlášky ke stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) před zahájením prvního ročníku vyplněním přihlášky ke stravování. Zletilí strávníci se přihlašují sami.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
 • První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
 • Školní stravování je zabezpečeno bezstravenkovým systémem s čipy.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
 • Strávník si při přihlášení zakoupí u vedoucí školní jídelny  stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
 • Čip slouží k výběru ze dvou vařených jídel, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky, u vedoucí školní jídelny, čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
 • Při ukončení docházky ke školnímu stravování žák magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
 • Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip,je ve školní jídelně  terminál pro výdej stravenek. Vedle terminálu je návod jak si vytisknout stravenku, kterou odevzdá u výdeje jídla.

 6) Objednávky obědů

 • Školní jídelna vaří denně dva druhy obědů.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Pokud chce jídlo č. 2, je třeba si jej přeobjednat. Objednává se vždy nejméně dva dny dopředu pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně nebo přes webové rozhraní.
 • Při nižším počtu přihlášených obědů č. 2 než 20 jídel se druhý oběd nevaří.

 7) Odhlašování stravy

 • V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit.
 • Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů:
 • osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školní jídelny
 • přes webové rozhraní
 • e – mailem na adrese: marcela.dobisova@zschabry.cz
 • telefonicky na čísle 604 748 525
 • Odhlášení stravy musí být provedeno nejpozději v den předem do 14:00 hodin, pouze v pondělí lze oběd odhlásit do 8:00 hodin.
 • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče v ŠJ mezi 11:00 – 11:30 hodin.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.
 • Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

 8) Stav účtu

 • Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Vyúčtování stravného

 • Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 24 hodin před ukončením stravování a požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny Odhlášku školního stravování.
 • Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
 • Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
 • Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 1000,- Kč ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
 • Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

 • V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni.

11) Jídelní lístek

 • Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to:
 • ve školní jídelně
 • v šatně v hlavní budově školy
 • na objednacím panelu před jídelnou
 • Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Naleznete ho na webových stránkách školy www.zschabry.cz      

12) Dotazy, připomínky

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat či řešit:

 • s vedoucí ŠJ
 • s vedením školy

AKTUALITY

Testování žáků od 31. 1. 2022

Vážení rodiče,od 31. 1. 2022 platí nové mimořádné opatření MZ ČR k testování žáků ve školách.Důležitá změna:...

Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne  v naší škole ve dnech 27. a 28. 4. 2022. S ohl...

Olympiáda v českém jazyce

Během ledna 2022 se bude jako již tradičně konat Olympiáda v českém jazyce pro žáky 8. a  9. tříd.

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období

Výstava v Chaberském dvoře - Vánoce 2021

clanek
Děti ze ŠD opět, jako každý rok, krásně vánočně vyzdobily Chaberský dvůr. Tato výstava je přístupná veřejnost až do nové...

Výstava v Chaberském dvoře

clanek

Zápis ze dne 19. 11. 2021

Zápis č. 49 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy