logotyp

Provozní řád ŠJ

Školní jídelna - výdejna:
vedoucí ŠJ:                  Marcela Dobišová
telefon:                        604748525
e- mail:                         jidelna@zschabry.cz
vedoucí kuchař/ka:        Antonín Kňourek

1) Úvodní ustanovení

Provoz ŠJ se řídí:

 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
 • Je dodržován HACCP.
 • ŠJ zajišťuje stravování žáků a závodní stravování vlastních zaměstnanců školy.
 • Závodní stravování nepodléhárežimu placení DPH.
 • Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny, jí je bezprostředně podřízena vedoucí kuchařka.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

2) Organizace školního stravování

 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování při nadepsané škole.
 • Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 bude z důvodu rekonstrukce školní jídelny fungovat pouze výdejna jídla, které bude dováženo ze ZŠ Praha 8, Libčická a z BB Dobré jídlo z Vodochod.
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin, plnění výživových norem musí být zajištěno.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ZŠ Praha 8, Libčická
 • Při podávání oběda mají žáci zajištěný pitný režim.
 • Vyvěšení jídelního lístku viz níže.
 • ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách provizorní výdejny
 • Do jídlonosičů se jídlo vydává pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance školy.
 • Výdej obědů:                                  11:30 – 14:00 hodin
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ:               7:00 – 14:00 hodin

3) Výše stravného

 • Výše platby za stravování je pro období školní rok 2020 - 2021 stanovena následovně:
  • žáci ve věku   6 – 10 let:           29,- Kč/den
  • žáci ve věku 11 – 14 let:           31,- Kč/den
  • žáci ve věku 15 a více let:         33,- Kč/den
 • Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

 4) Placení stravného

 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
 • Strávník má nárok na oběd jen, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
 • Placení stravného lze provádět:
 1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu  19- 213498359/0800, KS 308, VS je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
 • pro žáky ve věku 7 – 10 let     700,- Kč
 • pro žáky ve věku 11 – 14 let    750,- Kč
 • pro žáky ve věku 15 a více let 800,- Kč
         2. formou sporožira – inkasa z účtu, podmínky je nutné předem domluvit s vedoucí ŠJ Marcelou Dobišovou.    Stravné je strháváno v různé výši podle aktuální výše konta žáka. VS stejný jako v bodu 1.

Poznámka k platbám: Při platbě složenkou (složenku vyzvednout na poště, škola již složenky nevydává), přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je žák v systému školní jídelny uložen.

Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.

5) Přihlášky ke stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) před zahájením prvního ročníku vyplněním přihlášky ke stravování. Zletilí strávníci se přihlašují sami.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
 • První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
 • Školní stravování je zabezpečeno bezstravenkovým systémem s čipy.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
 • Strávník si při přihlášení zakoupí u hospodářky školy stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
 • Čip slouží k výběru jídla, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
 • Při ukončení docházky ke školnímu stravování žák magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
 • Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip, je mu ve výjimečných případech vedoucí ŠJ vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený.

 6) Objednávky obědů

 • Oběd má strávník přihlášen automaticky.
 • Změna je potřeba nahlásit 2 dny předem do 14 hodin

7) Odhlašování stravy

V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit dle níže uvedených pokynů.
Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů:

 •    osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školy
 •    přes webové rozhraní
 •    e – mailem na adrese: jidelna@zschabry.cz     
 •    telefonicky na čísle 283 852 235, 604748525
 Obědy lze odhlásit 2 dny předem do 14 hodin
 • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče ve výdejně stravy mezi 11:30 – 14:00 hodin.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb.

o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.

 • Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral,

a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

8) Stav účtu

 • Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Vyúčtování stravného

 • Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 48 hodin před ukončením stravování a požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny Odhlášku školního stravování.
 • Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
 • Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
 • Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 800,- ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
 • Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.

 10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

 • V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni.

11) Jídelní lístek

 • Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to:
 • Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Naleznete ho na webových stránkách školy www.zschabry.cz  
 • ve výdejně
 • v šatně v hlavní budově školy
 • na objednacím panelu před jídelnou
 • ve vitríně u hlavního vchodu do školy
 • u vchodu do školní družiny

12) Dotazy, připomínky

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat vedoucí ŠJ a vedení školy.

AKTUALITY

Úřední dny kanceláře školy během prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 28. 6. – 9. 7. 2021 pondělí a st...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních ho...

Ředitelské volno 17. 6. 2021

Vážení rodiče,ve škole došlo k havárii a byl přerušen hlavní přívod vody. Oprava bude provedena v řádu někol...

Stravování pro cizí strávníky

Od 6.9.2021 nabízí školní jídelna opět stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, kterénejsou žáky nebo zaměst...

Ředitelské volno

Na pondělí - středu 28. - 30. 6. 2021 a na středu - pátek 1. - 3. 9. 2021 uděluje ředi...

Volné místo

Školní jídelna přijme pomocnou kuchařku na plný úvazek. Pracovní doba pondělí - pátek 6.30 - 15.00.Nástup 16. 8. 2...

Zápis ze dne 11. 1. 2021

Zápis č. 47 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy