logotyp

Provozní řád ŠJ

Provozní řád školní jídelny

Základní škola:
adresa sídla školy:       Základní škola Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace, Spořická 34/400,
                                    184 21 Praha 8
ředitelka:                      Mgr. Zdenka Chaloupecká
telefon/fax:                   233 544 562, 734 859 225
e-mail:                          zdenka.chaloupecka@zschabry.cz

 

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ:                  Marcela Dobišová
telefon:                        604 748 525
e- mail:                        marcela.dobisova@zschabry.cz
vedoucí kuchař/ka:      Antonín Kňourek
ostatní údaje:              shodné se ZŠ

1) Úvodní ustanovení

Provoz ŠJ se řídí:

 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
 • Je dodržován HACCP.
 • ŠJ zajišťuje stravování žáků a závodní stravování vlastních zaměstnanců školy a důchodců – bývalých zaměstnanců školy.
 • Závodní stravování nepodléhárežimu placení DPH.
 • Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny, jí je bezprostředně podřízena vedoucí kuchařka.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

 2) Organizace školního stravování

 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
 • Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování při nadepsané škole.
 • ŠJ vaří dvě teplá jídla (výběr z menu č. 1 a 2).
 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin, plnění výživových norem musí být zajištěno.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchař/ka ve spolupráci s vedoucí ŠJ.
 • Změna v počtu vařených menu vyhrazena (z provozních důvodů po domluvě s vedením školy).
 • Při podávání oběda mají žáci zajištěný pitný režim.
 • Vyvěšení jídelního lístku viz níže.
 • ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách jídelny.
 • Do jídlonosičů se jídlo vydává pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance školy.
 • Výdej obědů:                                  11:30 – 14:00 hodin
 • Výdej obědů pro cizí strávníky:        11:00 – 11:30 hodin
 • Úřední hodiny vedoucí ŠJ:               7:00 –  8:00 hodin; 11:30 – 14:00 hodin   

3) Výše stravného

 Výše platby za stravování je pro období školní rok 2021/2022 stanovena následovně:

  • žáci ve věku   6 – 10 let:           29,- Kč/den
  • žáci ve věku 11 – 14 let:           31,- Kč/den
  • žáci ve věku 15 a více let:         33,- Kč/den
  • cizí strávníci                               70,- Kč/den

Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

4) Placení stravného

 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
 • Strávník má nárok na oběd jen, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
Placení stravného lze provádět:
1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu 19 - 213498359 / 0800. VS je přidělen každému žákovi individuálně, žák je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
 • pro žáky ve věku 7 – 10 let     700,- Kč
 • pro žáky ve věku 11 – 14 let    750,- Kč
 • pro žáky ve věku 15 a více let 800,- Kč
2. formou inkasa z účtu. Stravné je strháváno v různé výši podle aktuální výše konta žáka. VS stejný jako v bodu 1.

Poznámka k platbám: Při platbě složenkou (složenku vyzvednout na poště, škola již složenky nevydává), přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je žák v systému školní jídelny uložen.
Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.
Inkasní platby jen u České spořitelny.

5) Přihlášky ke stravování

 • Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče (zákonní zástupci) před zahájením prvního ročníku vyplněním přihlášky ke stravování. Zletilí strávníci se přihlašují sami.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
 • První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
 • Školní stravování je zabezpečeno bezstravenkovým systémem s čipy.
 • Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
 • Strávník si při přihlášení zakoupí u vedoucí školní jídelny  stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
 • Čip slouží k výběru ze dvou vařených jídel, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
 • Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky, u vedoucí školní jídelny, čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
 • Při ukončení docházky ke školnímu stravování žák magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
 • Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
 • Pokud strávník zapomene stravovací čip,je ve školní jídelně  terminál pro výdej stravenek. Vedle terminálu je návod jak si vytisknout stravenku, kterou odevzdá u výdeje jídla.

 6) Objednávky obědů

 • Školní jídelna vaří denně dva druhy obědů.
 • Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
 • Pokud chce jídlo č. 2, je třeba si jej přeobjednat. Objednává se vždy nejméně dva dny dopředu pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně nebo přes webové rozhraní.
 • Při nižším počtu přihlášených obědů č. 2 než 20 jídel se druhý oběd nevaří.

 7) Odhlašování stravy

 • V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit.
 • Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů:
 • osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školní jídelny
 • přes webové rozhraní
 • e – mailem na adrese: marcela.dobisova@zschabry.cz
 • telefonicky na čísle 604 748 525
 • Odhlášení stravy musí být provedeno nejpozději v den předem do 14:00 hodin, pouze v pondělí lze oběd odhlásit do 8:00 hodin.
 • V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče v ŠJ mezi 11:00 – 11:30 hodin.
 • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní strávníky.
 • Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

 8) Stav účtu

 • Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Vyúčtování stravného

 • Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 24 hodin před ukončením stravování a požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny Odhlášku školního stravování.
 • Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
 • Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
 • Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 1000,- Kč ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
 • Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

 • V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni.

11) Jídelní lístek

 • Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to:
 • ve školní jídelně
 • v šatně v hlavní budově školy
 • na objednacím panelu před jídelnou
 • Jídelní lístek je vyvěšován zároveň na internetových stránkách. Naleznete ho na webových stránkách školy www.zschabry.cz      

12) Dotazy, připomínky

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat či řešit:

 • s vedoucí ŠJ
 • s vedením školy

AKTUALITY

Úřední hodiny kanceláře školy a školní jídelny

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 1., 7. a 8. 7. ...

Organizace výuky v týdnu od 27. 6. 2022

V týdnu od pondělí 27. 6. 2022 budou třídní učitelé ve svých třídách. Ve dnech 27. 6. - 29. 6. budou probíhat mimoško...

Zahradní slavnost

clanek
Po delší pauze se měli opět možnost sejít žáci, učitelé, rodiče, prarodiče a další příznivci školy na zahradní slavno...

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve čtvrtek a v pátek 1. a 2. 9. 2022 a v pátek 18. 11. 2022 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z ...

Stravování pro cizí strávníky

Školní jídelna nabízí stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.V...

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

V pondělí 13. 6. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče na této schůzce o...

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Cena stravného za jeden oběd platná od 1.9.2022 Kategori...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy