logotyp

Provozní řád ŠJ

Provozní řád školní jídelny

Základní škola:
adresa sídla školy: Základní škola Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace
Spořická 340/400 Praha 8 – Dolní Chabry
ředitelka: Mgr. Zdenka Chaloupecká
telefon/fax: 233 544 562, 734 859 225
e-mail: zdenka.chaloupecka@zschabry.cz

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ: paní Marcela Dobišová
telefon: 604 748 525
e- mail: marcela.dobisova@zschabry.cz
vedoucí kuchař/ka: pan Antonín Kňourek
ostatní údaje: shodné se ZŠ

1) Úvodní ustanovení
Provoz ŠJ se řídí:
• Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
• Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
• Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
• Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
• Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
• Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy.
• Je dodržován HACCP.
• ŠJ zajišťuje stravování žáků a závodní stravování vlastních zaměstnanců školy a důchodců – bývalých zaměstnanců školy.
• Závodní stravování nepodléhá režimu placení DPH.
• Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí ŠJ, jí je bezprostředně podřízena vedoucí kuchař/ka.
• Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro strávníky je zodpovědná/ý vedoucí kuchař/ka.

2) Organizace školního stravování
• Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
• Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
• Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování při výše uvedené škole.
• ŠJ vaří dvě teplá jídla (výběr z menu č. 1 a 2).
• ŠJ zajišťuje stravování formou konzumace v prostorách jídelny.
• Do jídlonosičů se jídlo vydává pouze první den nemoci žáka nebo zaměstnance školy.
• Výdej obědů: 11:30 – 14:00 hodin
• Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 – 11:30 hodin
• Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 7:00 – 14:30 hodin

3) Výše stravného
• Výše platby za stravování je pro období školní rok 2022 – 2023 stanovena následovně:
• strávníci ve věku 7 – 10 let: 33,- Kč/oběd
• strávníci ve věku 11 – 14 let: 35,- Kč/oběd
• strávníci ve věku 15 a více let: 37,- Kč/oběd
• Do věkových skupin jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, v platné znění strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

4) Placení stravného
• Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku, a to do 25. dne v předcházejícím měsíci, tj. platba nejpozději 25. 8. na měsíc září, 25. 9. na měsíc říjen atd.
• V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu bude strávníkův čip zablokován (strávník nedostane jídlo) a znovu přihlášen, až bude platba uhrazena.
• Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. V opačném případě nemůže být strávníkovi oběd vydán.
• Placení stravného lze provádět:
1. formou trvalého příkazu na účet školní jídelny, číslo účtu 19 - 213498359 / 0800
VS je přidělen každému strávníkovi individuálně, strávník je v systému školní jídelny pod tímto VS uložen, platba je zálohová ve výši:
• pro strávníky ve věku 7 – 10 let 700,- Kč
• pro strávníky ve věku 11 – 14 let 750,- Kč
• pro strávníky ve věku 15 a více let 800,- Kč

2. formou inkasa z účtu. Stravné je strháváno v různé výši podle aktuální výše konta strávníka.
VS stejný jako v bodu 1.
Poznámka k platbám: Při platbě složenkou, přes internetové bankovnictví, pro platbu trvalým příkazem i pro platbu inkasem jako variabilní symbol uvádějte konkrétní číslo, pod kterým je strávník v systému školní jídelny uložen.
Při platbě inkasem dá vedoucí ŠJ rodiči číslo sběrného účtu, rodič sdělí vedoucí ŠJ číslo svého účtu
a v bance si vyřídí povolení, že je možno inkasovat danou položku 1x za měsíc přímo školní jídelnou.
Inkasní platby jen u České spořitelny.

5) Přihlášky ke stravování
• Elektronická přihláška na webových stránkách školy.
• Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
• Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
• První den nemoci žáka se považuje rovněž za pobyt ve škole a strava je poskytována podle výše uvedených pravidel.
• Školní stravování je zabezpečeno bezstravenkovým systémem s čipy.
• Evidence strávníků včetně finančního vypořádání je vedena v počítačovém programu.
• Strávník si při přihlášení zakoupí u vedoucí školní jídelny stravovací čip v hodnotě 150,- Kč.
• Čip slouží k výběru ze dvou vařených jídel, přihlašování stravy na ovládacím panelu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.
• Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně, nebo telefonicky, u vedoucí školní jídelny, čip bude zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový rovněž v hodnotě 150,- Kč.
• Při ukončení docházky ke školnímu stravování strávník magnetický čip v kanceláři školy vrátí. Zároveň mu bude vrácena uhrazená záloha za čip, a to v případě, že čip nebude poškozený.
• Za poškozený čip se záloha 150,- Kč nevrací.
• Pokud strávník zapomene stravovací čip, je ve školní jídelně k dispozici terminál pro výdej stravenek. Vedle terminálu je návod, jak si vytisknout stravenku, kterou odevzdá u výdeje jídla.

6) Objednávky obědů
• Školní jídelna vaří denně dva druhy obědů.
• Oběd č. 1 má strávník přihlášen automaticky.
• Pokud chce jídlo č. 2, je třeba si jej přeobjednat. Objednává se vždy nejméně dva dny dopředu pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně nebo přes webové rozhraní.
• Při nižším počtu přihlášených obědů č. 2 než 20 se druhý oběd nevaří.

7) Odhlašování stravy
• V případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, uvolnění z docházky apod.) je třeba oběd odhlásit dle níže uvedených pokynů.
• Oběd se odhlašuje některým z následujících způsobů:
• osobně u vedoucí ŠJ v kanceláři školní jídelny
• přes webové rozhraní (1 den předem)
• e – mailem na adrese: marcela.dobisova@zschabry.cz
• telefonicky na čísle 604 748 525
• Odhlášení stravy musí být provedeno nejpozději v den předem do 14:00 hodin, v pondělí do 8:00 hodin.
• V případě, že žák není odhlášen ve výše uvedeném termínu, stravné musí být na daný den uhrazeno.
• Oběd pro žáka si mohou v první den nepřítomnosti žáka vyzvednout rodiče do jídlonosiče v ŠJ mezi 11:00 – 11:30 hodin.
• Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován v plné ceně dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Neodebraná strava bude rozdělena mezi ostatní
strávníky.
• Není povinností vedoucí školní jídelny ani školy zjišťovat, proč si žák (strávník) oběd neodebral, a to ani při dlouhodobějším neodebírání přihlášených obědů.

8) Stav účtu
• Pokud vzniknout pochybnosti o vyúčtování, odběrech stravy apod., je možno nahlédnout kdykoliv do konta strávníka, případně z něho pořídit výpis.

9) Vyúčtování stravného
• Trvalé odhlášení strávníka, je třeba oznámit minimálně 24 hodin před ukončením stravování a požádat o zablokování účtu. Zároveň zákonný zástupce doručí vedoucí školní jídelny Odhlášku školního stravování.
• Po zrušení trvalého příkazu k úhradám bude přeplatek na stravě vrácen na účet, ze kterého byly zálohy zasílány.
• Vyúčtování měsíčních záloh na stravné je prováděno jedenkrát ročně po ukončení školního roku.
• Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, bude mu částka do výše Kč 1000,- Kč ponechána na kontě pro další školní rok, vyšší přeplatky budou vráceny na účet plátce.
• Výběr z konta strávníka během školního roku (pokud vzniknul přeplatek) je možný pouze bankovním převodem, výjimečně osobně zákonným zástupcem žáka po předložení občanského průkazu.

10) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
• V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni.

11) Jídelní lístek
• Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v ZŠ, a to:
• ve školní jídelně
• ve vstupní hale školy
• na objednacím panelu před jídelnou

• Odkaz na jídelní lístek je vyvěšován zároveň na webových stránkách školy www.zschabry.cz

12) Dotazy, připomínky

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti ke stravování můžete podat či řešit:
• s vedoucí ŠJ
• s vedením školy

Marcela Dobišová                      Mgr. Zdenka Chaloupecká
vedoucí ŠJ                                  ředitelka školy

AKTUALITY

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

clanek
Po roce se ve středu 22. února 2023 jako již tradičně konalo v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražs...

Olympiáda v českém jazyce

I v letošním školním roce se naši osmáci a deváťáci zúčastnili Olympiády v českém jazyce. Školní kolo se konalo v prosin...

Přednáška Policie ČR

Ve středu 15. března od 18:00 hodin pořádá Úřad MČ Praha – Dolní Chabry společně s nově vzniklým kom...

Zápis do 1. tříd

clanek
Zápis k základnímu vzdělávání proběhne online ve dnech 3. 4. - 21. 4. 2023. Odkaz bude...

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2023

clanek
Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 15. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show"...

Agentura Kroužky - nabídka na 2. pololetí

clanek
Nabídku najdete na www.krouzky.cz

Chaberský masopust

clanek
Chaberský masopust proběhne v sobotu 18. 2. 2023 od 14 hodin. Sraz v parku U Václava pod základní školou. Pro nejlepší m...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy